Managedconfigurationsfordevice: update

הוספה או עדכון של הגדרות אישיות מנוהלות לכל מכשיר באפליקציה במכשיר שצוין.

בקשה

בקשת HTTP

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/managedConfigurationsForDevice/managedConfigurationForDeviceId

פרמטרים

שם הפרמטר ערך תיאור
פרמטרים של נתיב
deviceId string מזהה ה-Android של המכשיר.
enterpriseId string המזהה של הארגון.
managedConfigurationForDeviceId string מזהה ההגדרה המנוהלת (מזהה מוצר), למשל, 'app:com.google.android.gm'.
userId string המזהה של המשתמש.

אישור

הבקשה הזו מחייבת הרשאה עם ההיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

מידע נוסף זמין בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

בגוף הבקשה, מציינים הגדרות מנוהלות של משאב במכשיר.

תשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, השיטה הזו תחזיר משאב managed configurationsfordevice בגוף התגובה.