Managedconfigurationssettings

לקבלת רשימה של שיטות עבור המשאב הזה, אפשר לעיין בסוף הדף.

ייצוגי משאבים

אין נתונים קבועים המשויכים למשאב הזה.

שיטות

list
פירוט של כל הגדרות התצורה המנוהלות באפליקציה שצוינה.