Managedconfigurationssettings

برای لیست روش های این منبع، انتهای این صفحه را ببینید.

بازنمایی منابع

هیچ داده دائمی مرتبط با این منبع وجود ندارد.

مواد و روش ها

فهرست
تمام تنظیمات پیکربندی مدیریت شده را برای برنامه مشخص شده فهرست می کند.