Serviceaccountkeys: delete

Usuwa i unieważnia określone dane logowania dla konta usługi powiązanego z tą firmą. Konto usługi do wykonywania połączeń musi zostać pobrane przez wywołanie klasy Enterprises.GetServiceAccount. Musisz je ustawić jako konto usługi dla firm przez wywołanie Enterprises.SetAccount.

Żądanie

Żądanie HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/serviceAccountKeys/keyId

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry ścieżki
enterpriseId string Identyfikator firmy.
keyId string Identyfikator klucza.

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji w następującym zakresie:

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Więcej informacji znajdziesz na stronie uwierzytelniania i autoryzacji.

Treść żądania

Nie udostępniaj treści żądania tą metodą.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, ta metoda zwróci pustą treść odpowiedzi.