Users: getAvailableProductSet

אחזור קבוצת המוצרים שלמשתמש יש גישה אליה.

בקשה

בקשת HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/availableProductSet

פרמטרים

שם הפרמטר ערך תיאור
פרמטרים של נתיב
enterpriseId string המזהה של הארגון.
userId string המזהה של המשתמש.

אישור

הבקשה הזו מחייבת הרשאה עם ההיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

מידע נוסף זמין בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

אל תספקו גוף בקשה בשיטה הזו.

תשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, השיטה הזו מחזירה גוף תגובה עם המבנה הבא:

{
 "kind": "androidenterprise#productSet",
 "productId": [
  string
 ],
 "productSetBehavior": string,
 "productVisibility": [
  {
   "productId": string,
   "tracks": [
    string
   ],
   "trackIds": [
    string
   ]
  }
 ]
}
שם הנכס ערך תיאור הערות
productId[] list רשימת מזהי המוצרים שמהם מורכבת קבוצת המוצרים.
productSetBehavior string הפרשנות של קבוצת המוצרים הזו. אין לשלוח את הערך 'unknown', והמערכת תתעלם ממנו אם הוא יתקבל. 'רשימת היתרים' פירושה שהמשתמש רשאי לגשת לקבוצת המוצרים. המשמעות של 'includeAll' היא שכל המוצרים נגישים, כולל מוצרים שאושרו, מוצרים שהאישור שלהם בוטל ומוצרים שמעולם לא אושרו. משמעות הערך 'allApproved' היא שהמשתמש רשאי לגשת לכל המוצרים שאושרו לארגון. אם הערך הוא allApproved (כל האישור) או "includeAll", המערכת תתעלם מהשדה productId. אם לא תספקו ערך, המערכת תפרש אותו כ'רשימת היתרים' לצורך תאימות לאחור. אפשרויות נוספות מסוג "allApproved" או "includeAll" לא מאפשרות חשיפה אוטומטית של טראקים מסוג 'אלפא' או 'בטא' לאפליקציות ל-Android. אפשר להשתמש ב-ProductVisibility כדי להפעיל טראקים של 'אלפא' או 'בטא' לכל משתמש.

הערכים הקבילים הם:
 • "allApproved"
 • "includeAll"
 • "whitelist"
productVisibility[] list רשימה נוספת של מזהי המוצרים שמהם מורכבת קבוצת המוצרים. בניגוד למערך productID, ברשימה הזו אפשר לציין אילו מסלולים (אלפא, בטא, ייצור) של מוצר יהיו גלויים למשתמש. למידע נוסף, ראו ProductVisibility (חשיפה של מוצרים) והשדות שלו. אסור לציין את אותו מזהה מוצר גם כאן וגם במערך productId, ולכן תתקבל שגיאה.
productVisibility[].productId string מזהה המוצר שצריך להיות גלוי למשתמש. חובה לכל פריט ברשימת החשיפה של המוצרים.
productVisibility[].tracks[] list הוּצא משימוש. במקום זאת, אתם צריכים להשתמש ב-trackIds.
productVisibility[].trackIds[] list התפקיד הזה מאפשר למשתמש לראות את מסלולי המוצרים שצוינו על ידי trackIds.
kind string