Users: update

מעדכן את הפרטים של משתמש שמנוהל על ידי EMM.

ניתן להשתמש רק למשתמשים שמנוהלים על ידי EMM בלבד (לא למשתמשים שמנוהלים על ידי Google). מעבירים את הפרטים החדשים במשאב Users (משתמשים) בגוף הבקשה. אפשר לשנות רק את השדה displayName. צריך לבטל את ההגדרה של שדות אחרים או לכלול את הערך שפעיל כרגע.

בקשה

בקשת HTTP

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId

פרמטרים

שם הפרמטר Value התיאור
פרמטרים של נתיב
enterpriseId string מזהה הארגון.
userId string המזהה של המשתמש.

הרשאות

בקשה זו מחייבת הרשאה בהיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

מידע נוסף זמין בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

בגוף הבקשה, מספקים משאב משתמשים עם המאפיינים הבאים:

שם הנכס Value התיאור הערות
מאפיינים אופציונליים
displayName string השם שיופיע בממשקי המשתמש. הגדרת המאפיין הזה היא אופציונלית כשיוצרים משתמשים שמנוהלים על ידי EMM. אם בכל זאת מגדירים את המאפיין הזה, צריך להשתמש בשם כללי לגבי הארגון (כמו 'Example, Inc.') או בשם שלכם (כ-EMM). לא בשימוש בחשבונות משתמשים המנוהלים על ידי Google. ניתן לכתיבה

תשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, השיטה הזו תחזיר משאב משתמשים בגוף התגובה.