Webapps: delete

מחיקה של אפליקציית אינטרנט קיימת.

בקשה

בקשת HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/webApps/webAppId

פרמטרים

שם הפרמטר Value התיאור
פרמטרים של נתיב
enterpriseId string מזהה הארגון.
webAppId string המזהה של אפליקציית האינטרנט.

הרשאות

בקשה זו מחייבת הרשאה בהיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

מידע נוסף זמין בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

אל תספקו גוף הבקשה בשיטה הזו.

תשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, השיטה הזו מחזירה גוף תשובה ריק.