Webapps: insert

יצירה של אפליקציית אינטרנט חדשה לארגון.

בקשה

בקשת HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/webApps

פרמטרים

שם הפרמטר Value התיאור
פרמטרים של נתיב
enterpriseId string מזהה הארגון.

הרשאות

בקשה זו מחייבת הרשאה בהיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

מידע נוסף זמין בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

בגוף הבקשה, מציינים משאב Webapps.

תשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, השיטה הזו מחזירה משאב Webapps בגוף התגובה.