Webapps: list

אחזור הפרטים של כל אפליקציות האינטרנט של ארגון נתון.

בקשה

בקשת HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/webApps

פרמטרים

שם הפרמטר Value התיאור
פרמטרים של נתיב
enterpriseId string מזהה הארגון.

הרשאות

בקשה זו מחייבת הרשאה בהיקף הבא:

היקף
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

מידע נוסף זמין בדף אימות והרשאה.

גוף הבקשה

אל תספקו גוף הבקשה בשיטה הזו.

תשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, השיטה הזו מחזירה גוף תגובה במבנה הבא:

{
  "kind": "androidenterprise#webAppsListResponse",
  "webApp": [
    webapps Resource
  ]
}
שם הנכס Value התיאור הערות
webApp[] list המניפסט שמתאר אפליקציית אינטרנט.
kind string מזהה את סוג המשאב הזה. ערך: המחרוזת הקבועה "androidenterprise#webAppsListResponse".