Hướng dẫn thiết lập

Nếu không dùng thư viện đã tạo, bạn có thể tải Thư viện ứng dụng API của Google dành cho Java và các phần phụ thuộc của thư viện đó xuống dưới dạng tệp zip hoặc bạn có thể dùng Maven.

Ngoài ra, hãy xem hướng dẫn thiết lập ProGuard trong tài liệu về Thư viện ứng dụng HTTP của Google dành cho Java.

Tải thư viện có phần phụ thuộc xuống

Tải tệp zip mới nhất xuống mà bạn có thể tìm thấy trên trang tải xuống rồi giải nén tệp đó trên máy tính. Tệp zip này chứa các tệp jar của lớp thư viện ứng dụng và các tệp jar nguồn được liên kết cho mỗi cấu phần phần mềm và các phần phụ thuộc của cấu phần phần mềm đó. Bạn có thể tìm thấy biểu đồ phần phụ thuộc và giấy phép cho các thư viện khác nhau trong thư mục phần phụ thuộc. Để biết thêm chi tiết về nội dung của tài nguyên tải xuống, hãy xem tệp readme.html.

Android

Nếu bạn đang phát triển cho Android và API Google mà bạn muốn sử dụng có trong thư viện Dịch vụ Google Play, hãy sử dụng thư viện Dịch vụ Google Play để có hiệu suất và trải nghiệm tốt nhất.

Nếu đang sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google dành cho Java với Android, bạn phải biết phần phụ thuộc nào tương thích với Android, cụ thể là cấp độ SDK Android nào. Các ứng dụng Android yêu cầu các tệp jar sau hoặc các phiên bản tương thích mới hơn từ thư mục libs:

 • google-api-client-2.4.0.jar
 • google-api-client-android-2.4.0.jar
 • google-oauth-client-1.34.1.jar
 • google-http-client-1.42.2.jar
 • google-http-client-android-1.42.2.jar
 • gson-2.9.0.jar
 • Jackson-core-2.13.3.jar
 • jsr305-3.0.2.jar
 • protobuf-java-3.21.4.jar

Google App Engine

Các ứng dụng Google App Engine yêu cầu các tệp jar sau hoặc các phiên bản tương thích mới hơn từ thư mục libs:

 • google-api-client-2.4.0.jar
 • google-api-client-appengine-2.4.0.jar
 • google-api-client-servlet-2.4.0.jar
 • google-oauth-client-1.34.1.jar
 • google-oauth-client-appengine-1.34.1.jar
 • google-oauth-client-servlet-1.34.1.jar
 • google-http-client-1.42.2.jar
 • google-http-client-appengine-1.39.2.jar
 • gson-2.9.0.jar
 • Jackson-core-2.13.3.jar
 • jdo2-api-2.3-eb.jar
 • jsr305-3.0.2.jar
 • protobuf-java-3.21.4.jar
 • transaction-api-1.1.jar
 • xpp3-1.1.4c.jar

Servlet

Các ứng dụng servlet yêu cầu các tệp jar sau hoặc các phiên bản tương thích mới hơn từ thư mục libs:

 • google-api-client-2.4.0.jar
 • google-api-client-servlet-2.4.0.jar
 • google-oauth-client-1.34.1.jar
 • google-oauth-client-servlet-1.34.1.jar
 • google-http-client-1.42.2.jar
 • tài liệu tham khảo: 1.1
 • gson-2.9.0.jar
 • httpclient-4.5.13.jar
 • httpcore-4.4.12.jar
 • Jackson-core-2.13.3.jar
 • jdo2-api-2.3-eb.jar
 • jsr305-3.0.2.jar
 • protobuf-java-3.21.4.jar
 • transaction-api-1.1.jar
 • xpp3-1.1.4c.jar

Java chung

Các ứng dụng Java mục đích chung yêu cầu các tệp jar sau hoặc phiên bản tương thích mới hơn từ thư mục libs:

 • google-api-client-2.4.0.jar
 • google-oauth-client-1.34.1.jar
 • google-http-client-1.42.2.jar
 • google-http-client-jackson2-1.39.2.jar
 • tài liệu tham khảo: 1.1
 • gson-2.9.0.jar
 • httpclient-4.5.13.jar
 • httpcore-4.4.12.jar
 • Jackson-core-2.13.3.jar
 • jsr305-3.0.2.jar
 • protobuf-java-3.21.4.jar
 • xpp3-1.1.4c.jar

Thư viện đã tạo cho các API của Google

Kho lưu trữ của các thư viện được tạo có hướng dẫn về cách sử dụng từng phiên bản API.

Maven

Thư viện ứng dụng API của Google dành cho Java nằm trong kho lưu trữ Maven trung tâm. Maven groupId cho tất cả cấu phần phần mềm của thư viện này là com.google.api-client. Các hướng dẫn cụ thể về Maven được cung cấp cho từng mô-đun (bên dưới).

Mô-đun

Thư viện này bao gồm 9 mô-đun:

google-api-client

Thư viện ứng dụng Google API cho Java (google-api-client) được thiết kế để tương thích với tất cả nền tảng Java được hỗ trợ, bao gồm cả Android.

Cách sử dụng Maven:

<dependency>
 <groupId>com.google.api-client</groupId>
 <artifactId>google-api-client</artifactId>
 <version>2.4.0</version>
</dependency>

Trên Android, bạn cần loại trừ rõ ràng các phần phụ thuộc không dùng đến:

<dependency>
 <groupId>com.google.api-client</groupId>
 <artifactId>google-api-client</artifactId>
 <version>2.4.0</version>
 <exclusions>
  <exclusion>
   <artifactId>xpp3</artifactId>
   <groupId>xpp3</groupId>
  </exclusion>
  <exclusion>
   <artifactId>httpclient</artifactId>
   <groupId>org.apache.httpcomponents</groupId>
  </exclusion>
  <exclusion>
   <artifactId>junit</artifactId>
   <groupId>junit</groupId>
  </exclusion>
  <exclusion>
   <artifactId>android</artifactId>
   <groupId>com.google.android</groupId>
  </exclusion>
 </exclusions>
</dependency>

google-api-client-android

Các tiện ích cho Thư viện ứng dụng API của Google dành cho Java (google-api-client-android) hỗ trợ Java Google Android (chỉ dành cho các ứng dụng SDK >= 2.1). Mô-đun này phụ thuộc vào google-api-client và google-http-client-android.

Cách sử dụng Maven:

<dependency>
 <groupId>com.google.api-client</groupId>
 <artifactId>google-api-client-android</artifactId>
 <version>2.4.0</version>
</dependency>

google-api-client-servlet

Các tiện ích servlet và JDO trong Thư viện ứng dụng API của Google dành cho Java (google-api-client-servlet) có hỗ trợ các ứng dụng web Java servlet. Mô-đun này phụ thuộc vào google-api-client và google-oauth-client-servlet.

Cách sử dụng Maven:

<dependency>
 <groupId>com.google.api-client</groupId>
 <artifactId>google-api-client-servlet</artifactId>
 <version>2.4.0</version>
</dependency>

google-api-client-appengine

Các tiện ích của Google App Engine trong Thư viện ứng dụng Google API dành cho Java (google-api-client-appengine) hỗ trợ các ứng dụng Google App Engine trong Java. Mô-đun này phụ thuộc vào google-api-client, google-api-client-servlet, google-oauth-client-appengine và google-http-client-appengine.

Cách sử dụng Maven:

<dependency>
 <groupId>com.google.api-client</groupId>
 <artifactId>google-api-client-appengine</artifactId>
 <version>2.4.0</version>
</dependency>

google-api-client-gson

Các tiện ích GSON cho Thư viện ứng dụng API của Google dành cho Java (google-api-client-gson). Mô-đun này phụ thuộc vào google-api-client và google-http-client-gson.

Cách sử dụng Maven:

<dependency>
 <groupId>com.google.api-client</groupId>
 <artifactId>google-api-client-gson</artifactId>
 <version>2.4.0</version>
</dependency>

google-api-client-jackson2

Các tiện ích của Jackson2 trong Thư viện ứng dụng API của Google dành cho Java (google-api-client-jackson2). Mô-đun này phụ thuộc vào google-api-client và google-http-client-jackson2.

Cách sử dụng Maven:

<dependency>
 <groupId>com.google.api-client</groupId>
 <artifactId>google-api-client-jackson2</artifactId>
 <version>2.4.0</version>
</dependency>

google-api-client-protobuf

Vùng đệm giao thức mở rộng thành Thư viện ứng dụng API của Google cho Java (google-api-client-protobuf). Mô-đun này phụ thuộc vào google-http-client-protobuf và google-api-client.

Cách sử dụng Maven:

<dependency>
 <groupId>com.google.api-client</groupId>
 <artifactId>google-api-client-protobuf</artifactId>
 <version>2.4.0</version>
</dependency>

google-api-client-xml

Các tiện ích XML cho Thư viện ứng dụng API của Google dành cho Java (google-api-client-xml). Mô-đun này phụ thuộc vào google-api-client và google-http-client-xml.

Cách sử dụng Maven:

<dependency>
 <groupId>com.google.api-client</groupId>
 <artifactId>google-api-client-xml</artifactId>
 <version>2.4.0</version>
</dependency>