API Blogger: Sử dụng API

API Blogger cho phép bạn tích hợp nội dung trên Blogger với ứng dụng bằng cách sử dụng API REST. Trước khi bắt đầu, bạn cần thiết lập quyền.

Giới thiệu

Tài liệu này dành cho các nhà phát triển muốn viết ứng dụng có thể tương tác với API Blogger. Blogger là một công cụ tạo trang web cho phép mọi người xuất bản suy nghĩ của mình trên cơ sở liên tục.

Nếu bạn chưa quen với các khái niệm trên Blogger, bạn nên đọc phần Bắt đầu trước khi bắt đầu lập trình.

Cấp phép cho các yêu cầu và xác định ứng dụng

Mọi yêu cầu mà ứng dụng của bạn gửi tới các API của Blogger cần phải xác định ứng dụng của bạn cho Google. Có 2 cách để xác định ứng dụng của bạn: sử dụng mã thông báo OAuth 2.0 (cũng đã ủy quyền cho yêu cầu) và/hoặc sử dụng khóa API của ứng dụng. Sau đây là cách xác định tuỳ chọn nào trong số đó để sử dụng:

 • Nếu yêu cầu cần được cho phép (chẳng hạn như yêu cầu về dữ liệu riêng tư của một cá nhân), ứng dụng phải cung cấp mã thông báo OAuth 2.0 theo yêu cầu. Ứng dụng cũng có thể cung cấp khoá API, nhưng không bắt buộc.
 • Nếu yêu cầu không yêu cầu uỷ quyền (chẳng hạn như yêu cầu dữ liệu công khai), thì ứng dụng phải cung cấp khoá API hoặc mã thông báo OAuth 2.0 hoặc cả hai — bất kỳ tuỳ chọn nào thuận tiện nhất cho bạn.

Giới thiệu về giao thức cấp phép

Ứng dụng của bạn phải sử dụng OAuth 2.0 để cấp phép các yêu cầu. Chúng tôi không hỗ trợ giao thức cấp phép nào khác. Nếu ứng dụng của bạn sử dụng chức năng Đăng nhập bằng Google, thì Google sẽ giúp bạn xử lý một số bước trong quá trình cấp phép.

Cấp phép cho các yêu cầu bằng OAuth 2.0

Yêu cầu API Blogger đối với dữ liệu không công khai của người dùng phải được một người dùng đã xác thực cấp phép.

Quá trình này được thực hiện thông qua mã ứng dụng khách OAuth.

Lấy mã ứng dụng khách OAuth

Hoặc tạo một mã trong trang Thông tin xác thực.

Các chi tiết của quy trình cấp phép đối với OAuth 2.0 sẽ khác nhau đôi chút tuỳ thuộc vào loại ứng dụng bạn đang viết. Quy trình chung sau đây áp dụng cho tất cả các loại ứng dụng:

 1. Khi cần quyền truy cập vào dữ liệu người dùng, ứng dụng sẽ yêu cầu Google cung cấp phạm vi truy cập cụ thể.
 2. Google hiển thị màn hình yêu cầu sự đồng ý cho người dùng để hỏi xem họ có cho phép ứng dụng của bạn yêu cầu một số dữ liệu của họ hay không.
 3. Nếu người dùng đồng ý, thì Google sẽ cấp cho ứng dụng của bạn một mã truy cập ngắn hạn.
 4. Sau đó, ứng dụng yêu cầu dữ liệu người dùng và đính kèm mã truy cập trong yêu cầu.
 5. Nếu xác định rằng yêu cầu của bạn và mã này là hợp lệ, Google sẽ trả về dữ liệu mà ứng dụng yêu cầu.

Một số quy trình cấp phép có các bước bổ sung khác, chẳng hạn như sử dụng mã làm mới để lấy mã truy cập mới. Để biết thông tin chi tiết về quy trình cho các loại ứng dụng khác nhau, hãy xem tài liệu về OAuth 2.0 của Google.

Dưới đây là thông tin về phạm vi truy cập của OAuth 2.0 cho API Blogger:

https://www.googleapis.com/auth/blogger

Để yêu cầu quyền truy cập bằng OAuth 2.0, ứng dụng của bạn cần thông tin về mức truy cập, cũng như thông tin mà Google cung cấp khi bạn đăng ký ứng dụng của mình (chẳng hạn như ID ứng dụng khách và khoá bí mật của ứng dụng).

Mẹo: Thư viện ứng dụng API Google có thể xử lý một số bước trong quy trình cấp phép cho bạn. Thư viện này được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ lập trình. Hãy xem trang về các thư viện và mẫu để biết thêm chi tiết.

Thu nạp và sử dụng khoá API

Các yêu cầu gửi cho API Blogger về dữ liệu công khai phải đi kèm với giá trị nhận dạng, có thể là khóa API hoặc mã truy cập.

Nhận khoá

Hoặc tạo một mã trong trang Thông tin xác thực.

Sau khi bạn có khóa API, ứng dụng có thể thêm tham số truy vấn key=yourAPIKey vào tất cả URL yêu cầu.

Khóa API an toàn để nhúng vào URL; nó không cần bất kỳ mã hóa nào.

Làm việc với blog

Truy xuất blog

Bạn có thể truy xuất thông tin cho một blog cụ thể bằng cách gửi yêu cầu HTTP GET đến URI của blog. URI cho một blog có định dạng sau:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId

Yêu cầu

GET https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953?key=YOUR-API-KEY

Người dùng không cần xác thực để truy xuất blog công khai. Ứng dụng không cần bao gồm tiêu đề HTTP Authorization cho yêu cầu blog công khai; tuy nhiên, bạn cần cung cấp khoá API.

Blogger cũng có các blog riêng tư yêu cầu xác thực.

Phản hồi

Nếu yêu cầu thành công, máy chủ sẽ phản hồi bằng mã trạng thái HTTP 200 OK và dữ liệu blog:

{
 "kind": "blogger#blog",
 "id": "2399953",
 "name": "Blogger Buzz",
 "description": "The Official Buzz from Blogger at Google",
 "published": "2007-04-23T22:17:29.261Z",
 "updated": "2011-08-02T06:01:15.941Z",
 "url": "http://buzz.blogger.com/",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953",
 "posts": {
  "totalItems": 494,
  "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts"
 },
 "pages": {
  "totalItems": 2,
  "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/pages"
 },
 "locale": {
  "language": "en",
  "country": "",
  "variant": ""
 }
}

Truy xuất blog bằng URL

Bạn có thể truy xuất một blog bằng URL của blog đó bằng cách gửi yêu cầu HTTP GET tới URI sau với tham số url:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/byurl?url=blog-url

Yêu cầu

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/byurl?url=http://code.blogger.com/

Phản hồi

Nếu yêu cầu thành công, máy chủ sẽ phản hồi bằng mã trạng thái 200 OK HTTP và nội dung trình bày đầy đủ về blog đã xác định:

{
 "kind": "blogger#blog",
 "id": "3213900",
 "name": "Blogger Developers Network",
 "description": "The official Blogger Developers Network weblog.",
 "published": "2007-02-09T10:13:10-08:00",
 "updated": "2012-04-15T19:38:01-07:00",
 "url": "http://code.blogger.com/",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/3213900",
 "posts": {
 "totalItems": 55,
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/3213900/posts"
 },
 "pages": {
 "totalItems": 1,
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/3213900/pages"
 },
 "locale": {
 "language": "en",
 "country": "US",
 "variant": ""
 }
}

Truy xuất blog của người dùng

Bạn có thể truy xuất danh sách blog của người dùng bằng cách gửi yêu cầu GET HTTP đến URI thu thập blog:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/users/userId/blogs

Yêu cầu

GET https://www.googleapis.com/blogger/v3/users/self/blogs
Authorization: /* OAuth 2.0 token here */

Lưu ý: Người dùng phải được xác thực để liệt kê blog của riêng họ, vì vậy, bạn phải cung cấp tiêu đề HTTP Authorization kèm theo yêu cầu GET.

Phản hồi

Nếu yêu cầu thành công, máy chủ sẽ phản hồi bằng mã trạng thái 200 OK HTTP và nội dung trình bày đầy đủ về danh sách blog của người dùng:

{
 "kind": "blogger#blogList",
 "items": [
  {
   "kind": "blogger#blog",
   "id": "4967929378133675647",
   "name": "Brett's Test Blawg",
   "description": "",
   "published": "2010-10-06T23:33:31.662Z",
   "updated": "2011-08-08T06:50:02.005Z",
   "url": "http://brettmorgan-test-blawg.blogspot.com/",
   "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/4967929378133675647",
   "posts": {
    "totalItems": 13,
    "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/4967929378133675647/posts"
   },
   "pages": {
    "totalItems": 1,
    "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/4967929378133675647/pages"
   },
   "locale": {
    "language": "en",
    "country": "",
    "variant": ""
   }
  }
 ]
}

Làm việc với bài đăng

Truy xuất bài đăng từ blog

Bạn có thể truy xuất danh sách các bài đăng từ một blog nhất định bằng cách gửi yêu cầu GET tới URI thu thập bài đăng. URI cho một bộ sưu tập bài đăng có định dạng sau:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/posts

Yêu cầu

Dưới đây là ví dụ:

GET https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts?key=YOUR-API-KEY

Người dùng không cần xác thực để truy xuất blog công khai. Ứng dụng không cần bao gồm tiêu đề HTTP Authorization cho yêu cầu blog công khai; tuy nhiên, bạn cần cung cấp khoá API.

Blogger cũng có các blog riêng tư yêu cầu xác thực.

Phản hồi

Nếu yêu cầu thành công, máy chủ sẽ phản hồi bằng mã trạng thái 200 OK và danh sách bài đăng:

{
 "kind": "blogger#postList",
 "nextPageToken": "CgkIChiAkceVjiYQ0b2SAQ",
 "items": [
  {
   "kind": "blogger#post",
   "id": "7706273476706534553",
   "blog": {
    "id": "2399953"
   },
   "published": "2011-08-01T19:58:00.000Z",
   "updated": "2011-08-01T19:58:51.947Z",
   "url": "http://buzz.blogger.com/2011/08/latest-updates-august-1st.html",
   "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/7706273476706534553",
   "title": "Latest updates, August 1st",
   "content": "elided for readability",
   "author": {
    "id": "401465483996",
    "displayName": "Brett Wiltshire",
    "url": "http://www.blogger.com/profile/01430672582309320414",
    "image": {
     "url": "http://4.bp.blogspot.com/_YA50adQ-7vQ/S1gfR_6ufpI/AAAAAAAAAAk/1ErJGgRWZDg/S45/brett.png"
     }
   },
   "replies": {
    "totalItems": "0",
    "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/7706273476706534553/comments"
   }
  },
  {
   "kind": "blogger#post",
   "id": "6069922188027612413",
   elided for readability
  }
 ]
}

Truy xuất bài đăng cụ thể

Bạn có thể truy xuất một bài đăng cụ thể từ một blog bằng cách gửi yêu cầu GET đến URI tài nguyên của bài đăng đó. URI cho tài nguyên bài đăng có định dạng sau:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/posts/postId

Yêu cầu

GET https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/7706273476706534553?key=YOUR-API-KEY

Người dùng không cần xác thực để truy xuất blog công khai. Ứng dụng không cần bao gồm tiêu đề HTTP Authorization cho yêu cầu blog công khai; tuy nhiên, bạn cần cung cấp khoá API.

Blogger cũng có các blog riêng tư yêu cầu xác thực.

Phản hồi

Nếu yêu cầu thành công, máy chủ sẽ phản hồi bằng mã trạng thái HTTP 200 OK và nội dung của bài đăng:

{
 "kind": "blogger#post",
 "id": "7706273476706534553",
 "blog": {
  "id": "2399953"
 },
 "published": "2011-08-01T19:58:00.000Z",
 "updated": "2011-08-01T19:58:51.947Z",
 "url": "http://buzz.blogger.com/2011/08/latest-updates-august-1st.html",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/7706273476706534553",
 "title": "Latest updates, August 1st",
 "content": "elided for readability",
 "author": {
  "id": "401465483996",
  "displayName": "Brett Wiltshire",
  "url": "http://www.blogger.com/profile/01430672582309320414",
  "image": {
   "url": "http://4.bp.blogspot.com/_YA50adQ-7vQ/S1gfR_6ufpI/AAAAAAAAAAk/1ErJGgRWZDg/S45/brett.png"
  }
 },
 "replies": {
  "totalItems": "0",
  "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/7706273476706534553/comments"
 }
}

Tìm kiếm bài đăng

Bạn có thể tìm các bài đăng từ một blog bằng cách gửi một yêu cầu GET đến URI tìm kiếm bài đăng thông qua cụm từ tìm kiếm:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/posts/search?q=query terms

Yêu cầu

GET https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/3213900/posts/search?q=documentation&key=YOUR-API-KEY

Người dùng không cần xác thực để truy xuất blog công khai. Ứng dụng không cần bao gồm tiêu đề HTTP Authorization cho yêu cầu blog công khai; tuy nhiên, bạn cần cung cấp khoá API.

Blogger cũng có các blog riêng tư yêu cầu xác thực.

Phản hồi

Nếu yêu cầu thành công, máy chủ sẽ phản hồi bằng mã trạng thái HTTP 200 OK và nội dung của bài đăng:

{
 "kind": "blogger#postList",
 "nextPageToken": "CgkIChiAj86CpB8QzJTEAQ",
 "items": [
 {
  "kind": "blogger#post",
  "id": "1387873546480002228",
  "blog": {
   "id": "3213900"
  },
  "published": "2012-03-23T01:58:00-07:00",
  "updated": "2012-03-23T01:58:12-07:00",
  "url": "http://code.blogger.com/2012/03/blogger-documentation-has-moved-to.html",
  "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/3213900/posts/1387873546480002228",
  "title": "Blogger Documentation has moved to developers.google.com",
  "content": "content elided for readability",
  "author": {
   "id": "16258312240222542576",
   "displayName": "Brett Morgan",
   "url": "http://www.blogger.com/profile/16258312240222542576",
   "image": {
    "url": "https://resources.blogblog.com/img/b16-rounded.gif"
   }
  },
  "replies": {
   "totalItems": "0",
   "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/3213900/posts/1387873546480002228/comments"
  }
 },
 ...
 ]
}

Thêm bài đăng

Bạn có thể thêm bài đăng cho blog bằng cách gửi yêu cầu POST đến URI thu thập bài đăng có phần nội dung JSON đăng:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/posts/

Yêu cầu

POST https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/
Authorization: /* OAuth 2.0 token here */
Content-Type: application/json

{
 "kind": "blogger#post",
 "blog": {
  "id": "8070105920543249955"
 },
 "title": "A new post",
 "content": "With <b>exciting</b> content..."
}

Bạn phải được xác thực để tạo bài đăng.

Phản hồi

Nếu yêu cầu thành công, máy chủ sẽ phản hồi bằng mã trạng thái HTTP 200 OK và nội dung của bài đăng:

{
 "kind": "blogger#post",
 "id": "6819100329896798058",
 "blog": {
 "id": "8070105920543249955"
 },
 "published": "2012-05-20T20:08:00-07:00",
 "updated": "2012-05-20T20:08:35-07:00",
 "url": "http://brettmorgan-test2.blogspot.com/2012/05/new-post.html",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/6819100329896798058",
 "title": "A new post",
 "content": "With <b>exciting</b> content...",
 "author": {
 "id": "16258312240222542576",
 "displayName": "Brett Morgan",
 "url": "http://www.blogger.com/profile/16258312240222542576",
 "image": {
  "url": "https://resources.blogblog.com/img/b16-rounded.gif"
 }
 },
 "replies": {
 "totalItems": "0",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/6819100329896798058/comments"
 }
}

Xóa bài đăng

Bạn có thể xoá một bài đăng trên blog bằng cách gửi yêu cầu DELETE đến URI tài nguyên bài đăng:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/posts/postId

Yêu cầu

Dưới đây là ví dụ:

DELETE https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/6819100329896798058
Authorization: /* OAuth 2.0 token here */

Bạn phải được xác thực để xóa bài đăng.

Phản hồi

Nếu yêu cầu thành công, máy chủ sẽ phản hồi bằng mã trạng thái HTTP 200 OK.

Truy xuất bài đăng theo đường dẫn

Bạn có thể truy xuất một bài đăng từ blog bằng cách gửi yêu cầu GET đến URI đường dẫn bài đăng với tham số path. URI cho một bài đăng theo yêu cầu đường dẫn có định dạng sau:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/posts/bypath?path=post-path

Yêu cầu

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/bypath?path=/2011/08/latest-updates-august-1st.html&key=YOUR-API-KEY

Người dùng không cần xác thực để truy xuất blog công khai. Ứng dụng không cần bao gồm tiêu đề HTTP Authorization cho yêu cầu blog công khai; tuy nhiên, bạn cần cung cấp khoá API.

Blogger cũng có các blog riêng tư yêu cầu xác thực.

Phản hồi

Nếu yêu cầu thành công, máy chủ sẽ phản hồi bằng mã trạng thái HTTP 200 OK và nội dung của bài đăng:

{
 "kind": "blogger#post",
 "id": "7706273476706534553",
 "blog": {
  "id": "2399953"
 },
 "published": "2011-08-01T19:58:00.000Z",
 "updated": "2011-08-01T19:58:51.947Z",
 "url": "http://buzz.blogger.com/2011/08/latest-updates-august-1st.html",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/7706273476706534553",
 "title": "Latest updates, August 1st",
 "content": "elided for readability",
 "author": {
  "id": "401465483996",
  "displayName": "Brett Wiltshire",
  "url": "http://www.blogger.com/profile/01430672582309320414",
  "image": {
   "url": "http://4.bp.blogspot.com/_YA50adQ-7vQ/S1gfR_6ufpI/AAAAAAAAAAk/1ErJGgRWZDg/S45/brett.png"
  }
 },
 "replies": {
  "totalItems": "0",
  "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/7706273476706534553/comments"
 }
}

Cập nhật bài đăng

Bạn có thể cập nhật một bài đăng cho blog bằng cách gửi yêu cầu PUT đến URI tài nguyên bài đăng với phần nội dung JSON đăng:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/posts/postId

Yêu cầu

PUT https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/3445355871727114160
Authorization: /* OAuth 2.0 token here */
Content-Type: application/json

{
 "kind": "blogger#post",
 "id": "3445355871727114160",
 "blog": {
 "id": "8070105920543249955"
 },
 "url": "http://brettmorgan-test2.blogspot.com/2012/05/new-post_20.html",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/3445355871727114160",
 "title": "An updated post",
 "content": "With really <b>exciting</b> content..."
}

Bạn phải được xác thực để cập nhật bài đăng.

Phản hồi

Nếu yêu cầu thành công, máy chủ sẽ phản hồi bằng mã trạng thái HTTP 200 OK và nội dung của bài đăng:

{
 "kind": "blogger#post",
 "id": "6819100329896798058",
 "blog": {
 "id": "8070105920543249955"
 },
 "published": "2012-05-20T20:08:00-07:00",
 "updated": "2012-05-20T20:08:35-07:00",
 "url": "http://brettmorgan-test2.blogspot.com/2012/05/new-post.html",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/6819100329896798058",
 "title": "An updated post",
 "content": "With really <b>exciting</b> content...",
 "author": {
 "id": "16258312240222542576",
 "displayName": "Brett Morgan",
 "url": "http://www.blogger.com/profile/16258312240222542576",
 "image": {
  "url": "https://resources.blogblog.com/img/b16-rounded.gif"
 }
 },
 "replies": {
 "totalItems": "0",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/6819100329896798058/comments"
 }
}

Cập nhật bài đăng bằng ngữ nghĩa của bản vá

Bạn có thể cập nhật một bài đăng có ngữ nghĩa của bản vá bằng cách gửi yêu cầu PATCH đến URI tài nguyên bài đăng với phần nội dung JSON đăng:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/posts/postId

Yêu cầu

Dưới đây là ví dụ:

PATCH https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/3445355871727114160
Authorization: /* OAuth 2.0 token here */
Content-Type: application/json

{
 "content": "With absolutely <b>fabulous</b> content..."
}

Bạn phải được xác thực để cập nhật bài đăng.

Phản hồi

Nếu yêu cầu thành công, máy chủ sẽ phản hồi bằng mã trạng thái HTTP 200 OK và nội dung của bài đăng:

{
 "kind": "blogger#post",
 "id": "6819100329896798058",
 "blog": {
 "id": "8070105920543249955"
 },
 "published": "2012-05-20T20:08:00-07:00",
 "updated": "2012-05-20T20:08:35-07:00",
 "url": "http://brettmorgan-test2.blogspot.com/2012/05/new-post.html",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/6819100329896798058",
 "title": "An updated post",
 "content": "With absolutely <b>fabulous</b> content...",
 "author": {
 "id": "16258312240222542576",
 "displayName": "Brett Morgan",
 "url": "http://www.blogger.com/profile/16258312240222542576",
 "image": {
  "url": "https://resources.blogblog.com/img/b16-rounded.gif"
 }
 },
 "replies": {
 "totalItems": "0",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/6819100329896798058/comments"
 }
}

Làm việc với bình luận

Truy xuất nhận xét cho bài đăng

Bạn có thể truy xuất danh sách các nhận xét cho bài đăng bằng cách gửi yêu cầu GET đến URI thu thập nhận xét. URI cho một bộ sưu tập nhận xét có định dạng sau:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/posts/postId/comments

Yêu cầu

GET https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/6069922188027612413/comments?key=YOUR-API-KEY

"Người dùng không cần phải được xác thực để truy xuất blog công khai. Ứng dụng không cần bao gồm tiêu đề HTTP Authorization cho yêu cầu blog công khai; tuy nhiên, bạn cần cung cấp khoá API.

Blogger cũng có các blog riêng tư yêu cầu xác thực.

Phản hồi

Nếu yêu cầu thành công, máy chủ sẽ phản hồi bằng mã trạng thái 200 OK và danh sách nhận xét:

{
 "kind": "blogger#commentList",
 "nextPageToken": "CgkIFBDwjvDXlyYQ0b2SARj9mZe9n8KsnlQ",
 "prevPageToken": "CgkIFBisvMGRlyYQ0b2SARj9mZe9n8KsnlQ",
 "items": [
  {
    "kind": "blogger#comment",
    "id": "9200761938824362519",
    "post": {
     "id": "6069922188027612413"
    },
    "blog": {
     "id": "2399953"
    },
    "published": "2011-07-28T19:19:57.740Z",
    "updated": "2011-07-28T21:29:42.015Z",
    "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/6069922188027612413/comments/9200761938824362519",
    "content": "elided",
    "author": {
     "id": "530579030283",
     "displayName": "elided",
     "url": "elided",
     "image": {
      "url": "elided"
     }
    }
  },
  {
   "kind": "blogger#comment",
   "id": "400101178920857170",
   elided for readability
  }
 ]
}

Truy xuất nhận xét cụ thể

Bạn có thể truy xuất một nhận xét cụ thể từ một bài đăng bằng cách gửi yêu cầu GET đến URI tài nguyên của nhận xét. URI cho một tài nguyên nhận xét có định dạng sau:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/posts/postId/comments/commentId

Yêu cầu

GET https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/6069922188027612413/comments/9200761938824362519?key=YOUR-API-KEY

"Người dùng không cần phải được xác thực để truy xuất blog công khai. Ứng dụng không cần bao gồm tiêu đề HTTP Authorization cho yêu cầu blog công khai; tuy nhiên, bạn cần cung cấp khoá API.

Blogger cũng có các blog riêng tư yêu cầu xác thực.

Phản hồi

Nếu yêu cầu thành công, máy chủ sẽ phản hồi bằng mã trạng thái HTTP 200 OK và dữ liệu nhận xét:

{
 "kind": "blogger#comment",
 "id": "9200761938824362519",
 "post": {
  "id": "6069922188027612413"
 },
 "blog": {
  "id": "2399953"
 },
 "published": "2011-07-28T19:19:57.740Z",
 "updated": "2011-07-28T21:29:42.015Z",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/6069922188027612413/comments/9200761938824362519",
 "content": "elided",
 "author": {
  "id": "530579030283",
  "displayName": "elided",
  "url": "elided",
  "image": {
   "url": "elided"
  }
 }
}

Làm việc với các trang

Truy xuất trang cho blog

Bạn có thể truy xuất danh sách các trang cho một blog bằng cách gửi yêu cầu GET đến URI thu thập trang. URI cho một bộ sưu tập trang có định dạng sau:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/pages

Yêu cầu

GET https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/4967929378133675647/pages?key=YOUR-API-KEY

"Người dùng không cần phải được xác thực để truy xuất blog công khai. Ứng dụng không cần bao gồm tiêu đề HTTP Authorization cho yêu cầu blog công khai; tuy nhiên, bạn cần cung cấp khoá API.

Blogger cũng có các blog riêng tư yêu cầu xác thực.

Phản hồi

Nếu yêu cầu thành công, máy chủ sẽ phản hồi bằng mã trạng thái 200 OK và danh sách các trang:

{
 "kind": "blogger#pageList",
 "items": [
  {
   "kind": "blogger#page",
   "id": "273541696466681878",
   "blog": {
    "id": "4967929378133675647"
   },
   "published": "2011-07-14T16:16:00.000Z",
   "updated": "2011-07-14T16:16:23.602Z",
   "url": "http://brettmorgan-test-blawg.blogspot.com/p/static-content.html",
   "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/4967929378133675647/pages/273541696466681878",
   "title": "Static Content",
   "content": "elided for readability",
   "author": {
    "id": "901569848744",
    "displayName": "brett",
    "url": "http://www.blogger.com/profile/16258312240222542576",
    "image": {
     "url": "https://resources.blogblog.com/img/b16-rounded.gif"
    }
   }
  }
 ]
}

Truy xuất trang cụ thể

Bạn có thể truy xuất một trang cụ thể từ một blog bằng cách gửi yêu cầu GET đến URI tài nguyên của trang. URI cho một Tài nguyên trên trang có định dạng sau:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/pages/pageId

Yêu cầu

GET https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/4967929378133675647/pages/273541696466681878?key=YOUR-API-KEY

"Người dùng không cần phải được xác thực để truy xuất blog công khai. Ứng dụng không cần bao gồm tiêu đề HTTP Authorization cho yêu cầu blog công khai; tuy nhiên, bạn cần cung cấp khoá API.

Blogger cũng có các blog riêng tư yêu cầu xác thực.

Phản hồi

Nếu yêu cầu thành công, máy chủ sẽ phản hồi bằng mã trạng thái 200 OK và dữ liệu trang:

{
 "kind": "blogger#page",
 "id": "273541696466681878",
 "blog": {
  "id": "4967929378133675647"
 },
 "published": "2011-07-14T16:16:00.000Z",
 "updated": "2011-07-14T16:16:23.602Z",
 "url": "http://brettmorgan-test-blawg.blogspot.com/p/static-content.html",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/4967929378133675647/pages/273541696466681878",
 "title": "Static Content",
 "content": "elided for readability",
 "author": {
  "id": "901569848744",
  "displayName": "brett",
  "url": "http://www.blogger.com/profile/16258312240222542576",
  "image": {
   "url": "https://resources.blogblog.com/img/b16-rounded.gif"
  }
 }
}

Làm việc với người dùng

Truy xuất người dùng

Bạn có thể truy xuất thông tin của người dùng bằng cách gửi yêu cầu HTTP GET tới URI tài nguyên của người dùng:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/users/userId

Yêu cầu

GET https://www.googleapis.com/blogger/v3/users/self
Authorization: /* OAuth 2.0 token here */

Lưu ý: Người dùng phải được xác thực để liệt kê thông tin của riêng họ, vì vậy, bạn phải cung cấp tiêu đề HTTP Authorization kèm theo yêu cầu GET.

Phản hồi

Nếu yêu cầu thành công, máy chủ sẽ phản hồi bằng mã trạng thái HTTP 200 OK và đường liên kết đến danh sách các blog của người dùng:

{
 "kind": "blogger#user",
 "id": "901569848744",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/users/901569848744",
 "blogs": {
  "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/users/901569848744/blogs"
 }
}

Tham số truy vấn chuẩn

Bạn có thể sử dụng các tham số truy vấn sau với tất cả các phương thức và tất cả tài nguyên trong các API Blogger.

Bạn có thể ghi lại các tham số truy vấn áp dụng cho mọi hoạt động của API Blogger tại Thông số hệ thống.