Python hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzlarında Google Workspace API çağıran bir uygulamanın nasıl kurulacağı ve çalıştırılacağı açıklanmaktadır.

Google Workspace hızlı başlangıç kılavuzları, kimlik doğrulama ve yetkilendirme akışının bazı ayrıntılarını işlemek için API istemci kitaplıklarını kullanır. İstemci kitaplıklarını kendi uygulamalarınız için kullanmanızı öneririz. Bu hızlı başlangıç kılavuzu, test ortamı için uygun olan basitleştirilmiş bir kimlik doğrulama yaklaşımı kullanır. Üretim ortamı söz konusuysa uygulamanız için uygun olan erişim kimlik bilgilerini seçmeden önce kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında bilgi edinmenizi öneririz.

Google Classroom API'ye istek yapan bir Python komut satırı uygulaması oluşturun.

Hedefler

 • Ortamınızı ayarlayın.
 • İstemci kitaplığını yükleyin.
 • Örneği oluşturun.
 • Örneği çalıştırın.

Ön koşullar

Bu hızlı başlangıcı çalıştırmak için aşağıdaki önkoşullara ihtiyacınız vardır:

 • Google Classroom'un etkin olduğu bir Google for Education hesabı.

Ortamınızı ayarlama

Bu hızlı başlangıç kılavuzunu tamamlamak için ortamınızı ayarlayın.

API'yi etkinleştirme

Google API'lerini kullanmadan önce bir Google Cloud projesinde etkinleştirmeniz gerekir. Tek bir Google Cloud projesinde bir veya daha fazla API etkinleştirebilirsiniz.

Bu hızlı başlangıç kılavuzunu tamamlamak için yeni bir Google Cloud projesi kullanıyorsanız OAuth izin ekranını yapılandırın ve kendinizi test kullanıcısı olarak ekleyin. Cloud projeniz için bu adımı zaten tamamladıysanız bir sonraki bölüme geçin.

 1. Google Cloud konsolunda Menü > API'ler ve Hizmetler > OAuth izin ekranı'na gidin.

  OAuth izin ekranına gidin

 2. Uygulamanızın kullanıcı türünü seçin, ardından Oluştur'u tıklayın.
 3. Uygulama kayıt formunu doldurup Kaydet ve Devam Et'i tıklayın.
 4. Şimdilik kapsam eklemeyi atlayıp Kaydet ve Devam Et'i tıklayabilirsiniz. Gelecekte Google Workspace kuruluşunuzun dışında kullanmak için uygulama oluşturduğunuzda, uygulamanızın gerektirdiği yetkilendirme kapsamlarını eklemeniz ve doğrulamanız gerekir.

 5. Kullanıcı türü olarak Harici seçeneğini belirlediyseniz test kullanıcılarını ekleyin:
  1. Test kullanıcıları bölümünde Kullanıcı ekle'yi tıklayın.
  2. E-posta adresinizi ve diğer yetkili test kullanıcılarınızı girip Kaydet ve Devam Et'i tıklayın.
 6. Uygulama kaydı özetinizi inceleyin. Değişiklik yapmak için Düzenle'yi tıklayın. Uygulama kaydında sorun yoksa Kontrol Paneline Dön'ü tıklayın.

Bir masaüstü uygulaması için kimlik bilgilerini yetkilendirme

Son kullanıcı olarak kimlik doğrulaması yapmak ve uygulamanızda kullanıcı verilerine erişmek için bir veya daha fazla OAuth 2.0 İstemci Kimliği oluşturmanız gerekir. İstemci kimliği, tek bir uygulamayı Google'ın OAuth sunucularına tanımlamak için kullanılır. Uygulamanız birden fazla platformda çalışıyorsa her platform için ayrı bir istemci kimliği oluşturmanız gerekir.
 1. Google Cloud konsolunda Menü > API'ler ve Hizmetler > Kimlik bilgileri'ne gidin.

  Kimlik Bilgileri'ne git

 2. Kimlik Bilgileri Oluştur > OAuth istemci kimliği'ni tıklayın.
 3. Uygulama türü > Masaüstü uygulaması'nı tıklayın.
 4. Ad alanına kimlik bilgisi için bir ad yazın. Bu ad yalnızca Google Cloud Console'da gösterilir.
 5. Create'i (Oluştur) tıklayın. Yeni İstemci Kimliğinizi ve İstemci gizli anahtarınızı gösteren OAuth istemcisi oluşturma ekranı görünür.
 6. OK (Tamam) seçeneğini tıklayın. Yeni oluşturulan kimlik bilgisi, OAuth 2.0 İstemci Kimlikleri altında görüntülenir.
 7. İndirilen JSON dosyasını credentials.json olarak kaydedip çalışma dizininize taşıyın.

Google istemci kitaplığını yükleme

 • Python için Google istemci kitaplığını yükleyin:

  pip install --upgrade google-api-python-client google-auth-httplib2 google-auth-oauthlib
  

Örneği yapılandırın

 1. Çalışma dizininizde quickstart.py adında bir dosya oluşturun.
 2. quickstart.py içine şu kodu ekleyin:

  classroom/quickstart/quickstart.py
  import os.path
  
  from google.auth.transport.requests import Request
  from google.oauth2.credentials import Credentials
  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  from googleapiclient.errors import HttpError
  
  # If modifying these scopes, delete the file token.json.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses.readonly"]
  
  
  def main():
   """Shows basic usage of the Classroom API.
   Prints the names of the first 10 courses the user has access to.
   """
   creds = None
   # The file token.json stores the user's access and refresh tokens, and is
   # created automatically when the authorization flow completes for the first
   # time.
   if os.path.exists("token.json"):
    creds = Credentials.from_authorized_user_file("token.json", SCOPES)
   # If there are no (valid) credentials available, let the user log in.
   if not creds or not creds.valid:
    if creds and creds.expired and creds.refresh_token:
     creds.refresh(Request())
    else:
     flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
       "credentials.json", SCOPES
     )
     creds = flow.run_local_server(port=0)
    # Save the credentials for the next run
    with open("token.json", "w") as token:
     token.write(creds.to_json())
  
   try:
    service = build("classroom", "v1", credentials=creds)
  
    # Call the Classroom API
    results = service.courses().list(pageSize=10).execute()
    courses = results.get("courses", [])
  
    if not courses:
     print("No courses found.")
     return
    # Prints the names of the first 10 courses.
    print("Courses:")
    for course in courses:
     print(course["name"])
  
   except HttpError as error:
    print(f"An error occurred: {error}")
  
  
  if __name__ == "__main__":
   main()

Örneği çalıştır

 1. Çalışma dizininizde örneği derleyin ve çalıştırın:

  python3 quickstart.py
  
 1. Örneği ilk kez çalıştırdığınızda erişimi yetkilendirmeniz istenir:
  1. Google Hesabınızda henüz oturum açmadıysanız istendiğinde oturum açın. Birden fazla hesapta oturum açtıysanız yetkilendirme için kullanılacak bir hesap seçin.
  2. Kabul et'i tıklayın.

  Python uygulamanız Google Classroom API'yi çalıştırıp çağırır.

  Yetkilendirme bilgileri dosya sisteminde depolanır. Bu nedenle, örnek kodu bir sonraki çalıştırmanızda yetkilendirme istenmez.

Sonraki adımlar