Google Lớp học là trung tâm kiểm soát nhiệm vụ cho các lớp. Là dịch vụ miễn phí dành cho giáo viên và học viên, bạn có thể tạo lớp học, giao bài tập, gửi phản hồi và xem mọi thứ ở cùng một nơi. Tức thì. Không sử dụng giấy. Dễ dàng.

Quyền truy cập có lập trình vào các khoá học, giáo viên và học viên

Tạo và cập nhật khoá học, chỉ định email đại diện cho khoá học
Chỉ định giáo viên cho khoá học, tạo danh sách khoá học, truy xuất danh sách khoá học cho người dùng
Tạo bài tập, sửa đổi bài tập của học viên, truy xuất nội dung khoá học
Đăng ký nhận thông báo về các thay đổi đối với danh sách trong Lớp học và bài tập trong khoá học
Tạo, gửi và chấp nhận lời mời tham gia khoá học cho giáo viên và học viên
Thêm nút chia sẻ Lớp học vào trang web của bạn để giúp giáo viên và học viên dễ dàng chia sẻ nội dung với lớp học
Gửi lời mời cho người giám hộ và xem người giám hộ của người dùng Lớp học