Giới thiệu về Google Cloud Search

Google Cloud Search cho phép nhân viên của một công ty tìm kiếm và truy xuất thông tin, chẳng hạn như tài liệu nội bộ, trường cơ sở dữ liệu và dữ liệu CRM từ kho lưu trữ dữ liệu nội bộ của công ty.

Tổng quan về kiến trúc

Hình 1 cho thấy tất cả thành phần chính của quá trình triển khai Google Cloud Search:

Tổng quan về cấu trúc Google Cloud Search
Hình 1. Các thành phần chính của Google Cloud Search

Dưới đây là định nghĩa của các thuật ngữ quan trọng nhất trong Hình 1:

Kho lưu trữ
Phần mềm mà doanh nghiệp sử dụng để lưu trữ dữ liệu, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin nhân viên.
Nguồn dữ liệu
Dữ liệu từ một kho lưu trữ đã được lập chỉ mục và lưu trữ trong Google Cloud Search.
Giao diện tìm kiếm
Giao diện người dùng mà nhân viên sử dụng để tìm kiếm nguồn dữ liệu. Bạn có thể phát triển giao diện tìm kiếm để sử dụng trên mọi thiết bị, từ điện thoại di động cho đến máy tính. Tiện ích tìm kiếm do Google cung cấp cũng có thể được triển khai để cho phép tìm kiếm trong các trang web nội bộ của bạn. Mã ứng dụng tìm kiếm đi kèm với mỗi lượt tìm kiếm để đảm bảo biết ngữ cảnh của lượt tìm kiếm đó, chẳng hạn như trong một công cụ dịch vụ khách hàng. Trang web cloudsearch.google.com có chứa giao diện tìm kiếm.
Ứng dụng tìm kiếm
Một nhóm các chế độ cài đặt mà khi được liên kết với một giao diện tìm kiếm, sẽ cung cấp thông tin theo ngữ cảnh về nội dung tìm kiếm. Thông tin theo bối cảnh bao gồm các nguồn dữ liệu và thứ hạng tìm kiếm cần dùng cho một lượt tìm kiếm trên giao diện đó. Các ứng dụng tìm kiếm cũng có các cơ chế để lọc kết quả và cho phép báo cáo về nguồn dữ liệu, chẳng hạn như số lượng truy vấn được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định.
Giản đồ
Cấu trúc dữ liệu nêu rõ cách trình bày dữ liệu trong kho lưu trữ của doanh nghiệp cho Google Cloud Search. Giản đồ xác định trải nghiệm của nhân viên trong Google Cloud Search, chẳng hạn như cách mọi thứ được lọc và hiển thị.
Trình kết nối nội dung
Một chương trình phần mềm dùng để truyền tải dữ liệu trong kho lưu trữ của doanh nghiệp và điền vào một nguồn dữ liệu.
Trình kết nối danh tính
Một chương trình phần mềm dùng để đồng bộ hoá danh tính doanh nghiệp (người dùng và nhóm) với các danh tính mà Google Cloud Search yêu cầu.

Các trường hợp sử dụng Google Cloud Search

Dưới đây là một số trường hợp sử dụng có thể được giải quyết bằng Google Cloud Search:

 • Nhân viên cần có một cách để tìm thấy các chính sách của công ty, tài liệu và nội dung do các nhân viên khác tạo.
 • Các thành viên trong nhóm dịch vụ khách hàng cần tìm tài liệu khắc phục sự cố liên quan để gửi cho khách hàng.
 • Nhân viên cần tìm thông tin nội bộ về các dự án của công ty.
 • Một người đại diện bán hàng muốn xem trạng thái của tất cả vấn đề cần hỗ trợ cho một khách hàng cụ thể.
 • Nhân viên muốn có định nghĩa cho một thuật ngữ cụ thể cho công ty.

Bước đầu tiên trong việc triển khai Google Cloud Search là xác định các trường hợp sử dụng do Google Cloud Search giải quyết.

Triển khai Google Cloud Search

Theo mặc định, Google Cloud Search lập chỉ mục dữ liệu của Google Workspace, chẳng hạn như các tài liệu và bảng tính Google. Bạn không cần phải triển khai dữ liệu của Google Cloud Search cho Google Workspace. Tuy nhiên, bạn cần triển khai Google Cloud Search cho dữ liệu không phải của Google Workspace, chẳng hạn như dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của bên thứ ba, các hệ thống tệp như Windows Fileshare, OneDrive hoặc các cổng mạng nội bộ như Sharepoint. Bạn cần thực hiện các bước sau đây để triển khai Google Cloud Search cho doanh nghiệp của mình.

 1. Xác định một trường hợp sử dụng mà Google Cloud Search giúp giải quyết.
 2. Xác định những kho lưu trữ chứa dữ liệu liên quan đến trường hợp sử dụng.
 3. Xác định hệ thống danh tính mà công ty của bạn dùng để quản lý quyền truy cập vào dữ liệu trong mỗi kho lưu trữ.
 4. Định cấu hình quyền truy cập vào Google Cloud Search API.
 5. Thêm nguồn dữ liệu vào Google Cloud Search.
 6. Tạo và đăng ký giản đồ cho từng nguồn dữ liệu.
 7. Xác định xem có trình kết nối nội dung nào cho kho lưu trữ của bạn hay không. Để biết danh sách các trình kết nối tích hợp sẵn, hãy tham khảo Thư mục trình kết nối Cloud Search. Nếu có trình kết nối nội dung, hãy chuyển sang bước 9.
 8. Tạo trình kết nối nội dung để truy cập vào dữ liệu trong từng kho lưu trữ và lập chỉ mục dữ liệu đó vào nguồn dữ liệu trên Cloud Search.
 9. Xác định xem bạn có cần trình kết nối danh tính hay không. Nếu bạn không cần trình kết nối danh tính, hãy chuyển sang bước 11.
 10. Tạo trình kết nối danh tính để liên kết kho lưu trữ hoặc danh tính doanh nghiệp của bạn với thông tin nhận dạng trên Google.
 11. Thiết lập ứng dụng tìm kiếm.
 12. Tạo giao diện tìm kiếm để thực hiện các truy vấn tìm kiếm.
 13. Triển khai các trình kết nối và giao diện tìm kiếm. Nếu bạn đã sử dụng trình kết nối tích hợp sẵn, hãy làm theo các hướng dẫn dành cho trình kết nối để lấy và triển khai trình kết nối. Các trình kết nối có sẵn được liệt kê trong Thư mục trình kết nối Google Cloud Search

Các bước tiếp theo

Dưới đây là một vài bước tiếp theo bạn có thể thực hiện:

 1. Hãy thử hướng dẫn bắt đầu sử dụng Google Cloud Search.
 2. Xác định(các) trường hợp sử dụng mà bạn sẽ sử dụng Google Cloud Search.
 3. Xác định những kho lưu trữ có liên quan đến các trường hợp sử dụng này.
 4. Xác định mọi hệ thống nhận dạng mà kho lưu trữ của bạn sử dụng.
 5. Tiếp tục Định cấu hình quyền truy cập vào Google Cloud Search API.