Google Cloud Search reference

Chào mừng bạn đến với tài liệu tham khảo của Google Cloud. Tài liệu này bao gồm các phần sau:
  • Thông số trình kết nối do Google cung cấp – Thông tin mô tả về tất cả các thông số trình kết nối được xác định sẵn do Google cung cấp.
  • API Google Cloud Search – Dùng để lập chỉ mục dữ liệu không phải của Google Workspace cho Google Cloud Search. API REST phù hợp nhất cho các nhà phát triển không lập trình trong Java.
  • Tiện ích Tìm kiếm – Dùng để triển khai tiện ích tìm kiếm làm giao diện tìm kiếm trên web.
  • SDK Java của Cloud Search – Dùng để lập chỉ mục dữ liệu không phải của Google Workspace cho Google Cloud Search. SDK này phù hợp nhất với các nhà phát triển đang lập trình bằng Java.
  • Giản đồ – Giản đồ nổi tiếng và các toán tử giản đồ dành riêng.