Chúng tôi rất vui vì bạn đã trở thành nhà tổ chức GDG và rất mong được cộng tác với bạn.

Vui lòng đọc kỹ danh sách những việc nên làm và không nên làm. Trước khi chính thức được công nhận là người đồng tổ chức của GDG, bạn (với tư cách là cá nhân hoàn tất biểu mẫu này) sẽ cần xem xét và đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây của Chương trình GDG. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi trong Chương trình GDG theo Chính sách quyền riêng tư của Google.

BẠN ĐỒNG Ý KHÔNG ÁP DỤNG:

 • vi phạm các điều khoản trong Thỏa thuận bảo mật mà bạn ký với Google (có trong phần tiếp theo của tài liệu/biểu mẫu này);
 • đưa ra tuyên bố hoặc lời cam đoan không đúng về Google hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của Google;
 • đưa ra tuyên bố thay mặt cho Google hoặc bất kỳ công ty nào của Google. Bạn phải đảm bảo rằng mọi ý kiến mà bạn thể hiện đều được tuyên bố rõ ràng là của chính bạn chứ không phải của Google;
 • đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc phát ngôn nào trong quá trình hoạt động với tư cách là một người tổ chức thuộc GDG có ý kiến duy nhất gây hiểu lầm, phỉ báng, vi phạm, bôi nhọ, miệt thị, tục tĩu hoặc phản cảm đối với Google;
 • trình bày sai mục đích của chương trình GDG, cách thức hoạt động của chương trình hoặc vai trò của bạn trong vai trò là người tổ chức của GDG;
 • tuyên bố là người tham gia tích cực của chương trình nếu bạn không còn là thành viên của chương trình nữa

BẠN ĐỒNG Ý với tư cách là người tổ chức GDG:

 • rằng việc bạn tham gia chương trình là hoàn toàn tự nguyện.
 • Google có thể ngay lập tức rời khỏi chương trình của GDG vì bất kỳ lý do gì; người tổ chức cũng có thể rời khỏi chương trình GDG vào bất cứ lúc nào;
 • bạn không có mối quan hệ đối tác, đại lý hoặc chủ lao động với Google hoặc bất kỳ pháp nhân nào của Google.
 • rằng bạn không và sẽ không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường, lựa chọn, cổ phiếu nào hoặc quyền hoặc lợi ích nào khác dành cho nhân viên của Google; và bạn từ bỏ quyền đối với họ và cam kết không bao giờ yêu cầu họ.
 • khi quảng bá hoặc phát biểu về Chương trình GDG (trực tiếp hoặc trực tuyến), hãy luôn đề cập đến mối liên hệ của bạn với Chương trình.
 • rằng Google có thể thay đổi điều khoản hoặc phạm vi của chương trình này bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.
 • các chương của GDG phải vẫn hoạt động và chạy ít nhất 1 sự kiện sau mỗi 90 ngày. Nếu bạn không tổ chức được sự kiện và ghi nhật ký hoạt động vào chương trình GDG thì có thể bạn sẽ bị xóa khỏi chương trình của GDG.
 • để cho phép Google sử dụng mọi thông tin bạn cung cấp cho chương trình này theo chương trình GDG theo Chính sách quyền riêng tư của Google và bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể hiển thị mọi thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi trên các trang web của Google.
 • tuân thủ thương hiệu và cộng đồng của chúng tôi Nguyên tắc ứng xử

Thỏa thuận bảo mật chương trình GDG

Để tham gia Chương trình GDG với tư cách là Người tổ chức, bạn phải hiểu và đồng ý với Thỏa thuận bảo mật này ("Thỏa thuận"):

 1. Thoả thuận này có hiệu lực kể từ ngày bạn chấp nhận.
 2. Để tham gia Chương trình, bạn có thể tiết lộ cho Google hoặc Google có thể tiết lộ cho bạn, thông tin được coi là bí mật ("Thông tin mật").
 3. Người nhận được Thông tin mật chỉ được sử dụng cho mục đích tiết lộ thông tin đó ("Người nhận"). Google có thể chia sẻ Thông tin mật với nhân viên, giám đốc, người đại diện hoặc nhà thầu bên thứ ba cần biết thông tin đó và nếu họ đồng ý bảo mật thông tin đó. Tuy nhiên, bạn không được chia sẻ Thông tin mật.
 4. Thông tin mật không bao gồm thông tin: (a) người đã biết thông tin đó biết được thông tin đó trước khi bị tiết lộ; (b) bị công khai; (c) được một bên thứ ba nhận một cách hợp pháp mà không có nghĩa vụ bảo mật; hoặc (d) do người nhận phát triển độc lập. Bạn hoặc Google có thể tiết lộ Thông tin mật khi luật pháp buộc phải làm vậy nếu họ thông báo trước cho bên kia một cách hợp lý, trừ phi toà án ra lệnh rằng bên kia không được phép thông báo trước.
 5. Bạn hoặc Google có thể chấm dứt Thoả thuận này bằng thông báo trước 30 ngày bằng văn bản (email được chấp nhận), nhưng các điều khoản trong Thoả thuận này vẫn sẽ có hiệu lực đối với Thông tin mật được tiết lộ trước khi chấm dứt.
 6. Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, nghĩa vụ bảo vệ Thông tin mật sẽ hết hạn sau 5 năm kể từ khi tiết lộ.
 7. Thoả thuận này không có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện Chương trình tự nguyện này.
 8. Theo thỏa thuận này, bạn và Google không có được quyền sở hữu trí tuệ nào.
 9. Không bên nào có thể nhượng lại hoặc chuyển nhượng Thỏa thuận này khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia.
 10. Thoả thuận này là toàn bộ thoả thuận của các bên về chủ đề này, thay thế cho bất kỳ thoả thuận nào có trước hoặc đương thời. Mọi sửa đổi phải bằng văn bản. Việc không thực thi bất kỳ điều khoản nào trong Thoả thuận này sẽ không đồng nghĩa với việc từ bỏ.
 11. Thoả thuận này chịu sự điều chỉnh của luật pháp Tiểu bang California, ngoại trừ các nguyên tắc về luật xung đột. Địa điểm duy nhất giải quyết tranh chấp liên quan đến Thoả thuận này sẽ là Hạt Santa Clara, tiểu bang California.

Khi đồng ý với tài liệu này, bạn xác nhận và chấp nhận các Điều khoản và điều kiện nêu trên; cũng như các Điều khoản và Điều kiện về tính bảo mật trong chương trình GDG.