Nhận trợ giúp về API Khả năng di chuyển dữ liệu

Gửi lỗi hoặc yêu cầu về tính năng

Bạn có thể gửi lỗi hoặc yêu cầu về tính năng trên API Khả năng chuyển đổi dữ liệu bằng cách sử dụng tuỳ chọn phản hồi trên trang này hoặc sử dụng Công cụ theo dõi lỗi.

Gửi phản hồi

Để gửi lỗi hoặc yêu cầu về tính năng, hãy nhấp vào Gửi phản hồi ở đầu trang này rồi chọn Phản hồi về sản phẩm.

Công cụ theo dõi lỗi

Nếu muốn yêu cầu một tính năng mới cho API Khả năng di chuyển dữ liệu hoặc nếu gặp lỗi có thể lặp lại, bạn có thể tạo báo cáo bằng Công cụ theo dõi lỗi.

Bạn có thể xem các vấn đề chưa giải quyết để xem yêu cầu về lỗi hoặc tính năng của mình đã được báo cáo hay chưa, cũng như có thể gắn dấu sao cho luồng hiện có để theo dõi nội dung cập nhật.