Tìm hiểu cách sử dụng API khả năng chuyển dữ liệu để xuất dữ liệu người dùng.

Tìm hiểu về các điểm cuối và phương thức do API Khả năng di chuyển dữ liệu cung cấp.

Tìm hiểu loại dữ liệu nào được xuất từ các sản phẩm được hỗ trợ.

Xem Dữ liệu người dùng và Chính sách dành cho nhà phát triển.

Xem các tài nguyên như Ghi chú phát hành và trang Trợ giúp.