رشته های رابطه

رشته های رابطه از پیش تعریف شده

رشته های رابطه زیر توسط استاندارد تعریف شده اند. اگر می خواهید دستوری ایجاد کنید که با یکی از این انواع دستورات مطابقت نداشته باشد، می توانید رشته منحصر به فرد خود را تعریف کنید.

رشته رابطه شرح
delegate_permission/common.handle_all_urls به هدف اجازه می دهد تا تمام URL هایی را که منبع می تواند مدیریت کند، مدیریت کند.
delegate_permission/common.get_login_creds به هدف اجازه می‌دهد تا اعتبارنامه‌های ورود به سیستم ذخیره شده برای منبع را بازیابی کند.