مروری بر مرجع

بخش شرح
نحو فهرست بیانیه نحو لیست بیانیه برای وب سایت ها و برنامه ها.
رشته های رابطه لیست رشته های رابطه از پیش تعریف شده ای که می توانند در یک دستور استفاده شوند.
استفاده از API مستندات APIهای Google برای فهرست کردن یا تأیید اظهارات. اکثر موارد استفاده نیازی به تماس مستقیم با API ندارند. راهنمای استفاده را ببینید تا ببینید آیا روش خاصی برای مصرف بیانیه ها برای مورد استفاده شما وجود دارد یا خیر.