Tài liệu khám phá

Tài liệu khám phá có sẵn cho các phiên bản cụ thể của hầu hết các API. Mỗi Tài liệu khám phá của API mô tả nền tảng của API, cách truy cập API cũng như cấu trúc của các yêu cầu và phản hồi của API. Thông tin do tài liệu khám phá cung cấp bao gồm các thuộc tính cấp API, chẳng hạn như nội dung mô tả API, giản đồ tài nguyên, phạm vi xác thực và phương thức.

Phương pháp

Tài liệu Khám phá tập trung vào phương pháp REST để gọi API. Phương thức Discovery.apis.list trả về danh sách tất cả các API mà Dịch vụ khám phá API của Google hỗ trợ, bao gồm cả các URL để truy xuất tài liệu khám phá dựa trên REST.

list
Truy xuất danh sách API được hỗ trợ tại điểm cuối này.

Xác nhận tài nguyên

{
 "kind": "discovery#restDescription",
 "discoveryVersion": "v1",
 "id": string,
 "name": string,
 "canonicalName": string,
 "version": string,
 "revision": string,
 "title": string,
 "description": string,
 "icons": {
  "x16": string,
  "x32": string
 },
 "documentationLink": string,
 "labels": [
  string
 ],
 "protocol": "rest",
 "baseUrl": string,
 "basePath": string,
 "rootUrl": string,
 "servicePath": string,
 "batchPath": "batch",
 "parameters": {
  (key): {
   "id": string,
   "type": string,
   "$ref": string,
   "description": string,
   "default": string,
   "required": boolean,
   "format": string,
   "pattern": string,
   "minimum": string,
   "maximum": string,
   "enum": [
    string
   ],
   "enumDescriptions": [
    string
   ],
   "repeated": boolean,
   "location": string,
   "properties": {
    (key): (JsonSchema)
   },
   "additionalProperties": (JsonSchema),
   "items": (JsonSchema),
   "annotations": {
    "required": [
     string
    ]
   }
  }
 },
 "auth": {
  "oauth2": {
   "scopes": {
    (key): {
     "description": string
    }
   }
  }
 },
 "features": [
  string
 ],
 "schemas": {
  (key): {
   "id": string,
   "type": string,
   "$ref": string,
   "description": string,
   "default": string,
   "required": boolean,
   "format": string,
   "pattern": string,
   "minimum": string,
   "maximum": string,
   "enum": [
    string
   ],
   "enumDescriptions": [
    string
   ],
   "repeated": boolean,
   "location": string,
   "properties": {
    (key): (JsonSchema)
   },
   "additionalProperties": (JsonSchema),
   "items": (JsonSchema),
   "annotations": {
    "required": [
     string
    ]
   }
  }
 },
 "methods": {
  (key): {
   "id": string,
   "path": string,
   "httpMethod": string,
   "description": string,
   "parameters": {
    (key): {
     "id": string,
     "type": string,
     "$ref": string,
     "description": string,
     "default": string,
     "required": boolean,
     "format": string,
     "pattern": string,
     "minimum": string,
     "maximum": string,
     "enum": [
      string
     ],
     "enumDescriptions": [
      string
     ],
     "repeated": boolean,
     "location": string,
     "properties": {
      (key): (JsonSchema)
     },
     "additionalProperties": (JsonSchema),
     "items": (JsonSchema),
     "annotations": {
      "required": [
       string
      ]
     }
    }
   },
   "parameterOrder": [
    string
   ],
   "request": {
    "$ref": string
   },
   "response": {
    "$ref": string
   },
   "scopes": [
    (value)
   ],
   "supportsMediaDownload": boolean,
   "supportsMediaUpload": boolean,
   "mediaUpload": {
    "accept": [
     string
    ],
    "maxSize": string,
    "protocols": {
     "simple": {
      "multipart": true,
      "path": string
     },
     "resumable": {
      "multipart": true,
      "path": string
     }
    }
   },
   "supportsSubscription": boolean
  }
 },
 "resources": {
  (key): {
   "methods": {
    (key): {
     "id": string,
     "path": string,
     "httpMethod": string,
     "description": string,
     "parameters": {
      (key): {
       "id": string,
       "type": string,
       "$ref": string,
       "description": string,
       "default": string,
       "required": boolean,
       "format": string,
       "pattern": string,
       "minimum": string,
       "maximum": string,
       "enum": [
        string
       ],
       "enumDescriptions": [
        string
       ],
       "repeated": boolean,
       "location": string,
       "properties": {
        (key): (JsonSchema)
       },
       "additionalProperties": (JsonSchema),
       "items": (JsonSchema),
       "annotations": {
        "required": [
         string
        ]
       }
      }
     },
     "parameterOrder": [
      string
     ],
     "request": {
      "$ref": string
     },
     "response": {
      "$ref": string
     },
     "scopes": [
      (value)
     ],
     "supportsMediaDownload": boolean,
     "supportsMediaUpload": boolean,
     "mediaUpload": {
      "accept": [
       string
      ],
      "maxSize": string,
      "protocols": {
       "simple": {
        "multipart": true,
        "path": string
       },
       "resumable": {
        "multipart": true,
        "path": string
       }
      }
     },
     "supportsSubscription": boolean
    }
   },
   "resources": {
    (key): (RestResource)
   }
  }
 }
}
Tên thuộc tính Giá trị Mô tả Lưu ý
kind string Loại cho phản hồi này.Chuỗi cố định discovery#restDescription.
discoveryVersion string Cho biết phiên bản API Khám phá được dùng để tạo tài liệu này.
id string Mã tài liệu khám phá cho API. Ví dụ: urlshortener:v1.
name string Tên của API. Ví dụ: urlshortener.
canonicalName string Tên chính tắc của API. Ví dụ: Url Shortener.
version string Phiên bản của API. Ví dụ: v1.
revision string Bản sửa đổi của API.
title string Tiêu đề của API. Ví dụ: "Google Url Shortener API".
description string Thông tin mô tả về API này.
icons object Đường liên kết đến biểu tượng 16x16 và 32x32 biểu thị API.
icons.x16 string URL của biểu tượng 16x16.
icons.x32 string URL của biểu tượng 32x32.
labels[] list Nhãn cho trạng thái của API này. Các giá trị hợp lệ bao gồm limited_availability hoặc deprecated.
protocol string Giao thức được mô tả trong tài liệu. Ví dụ: REST.
rootUrl string Url gốc chứa tất cả các dịch vụ API đang hoạt động.
parameters object Các thông số phổ biến áp dụng trên tất cả các API.
parameters.(key) nested object Mô tả một thông số.
parameters.(key).id string Giá trị nhận dạng duy nhất cho giản đồ này.
parameters.(key).type string Loại giá trị cho giản đồ này. Bạn có thể xem danh sách các giá trị tại mục "type" trong giản đồ JSON.
parameters.(key).$ref string Tham chiếu đến một giản đồ khác. Giá trị của thuộc tính này là mã nhận dạng của một giản đồ khác.
parameters.(key).description string Mô tả đối tượng này.
parameters.(key).default string Giá trị mặc định của thuộc tính này (nếu có).
parameters.(key).required boolean Liệu thông số này có bắt buộc hay không.
parameters.(key).format string Biểu thức chính quy hoặc khoá bổ sung giúp ràng buộc giá trị. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem phần Tóm tắt về loại và định dạng.
parameters.(key).pattern string Biểu thức chính quy phải tuân theo tham số này.
parameters.(key).minimum string Giá trị tối thiểu của tham số này.
parameters.(key).maximum string Giá trị tối đa của thông số này.
parameters.(key).enum[] list Các giá trị mà tham số này có thể nhận (nếu là enum).
parameters.(key).enumDescriptions[] list Nội dung mô tả cho các giá trị enum. Mỗi vị trí ánh xạ đến giá trị tương ứng trong mảng enum.
parameters.(key).repeated boolean Liệu thông số này có thể xuất hiện nhiều lần hay không.
parameters.(key).location string Liệu thông số này có trong truy vấn hoặc đường dẫn cho các yêu cầu REST hay không.
parameters.(key).properties object Nếu đây là giản đồ cho một đối tượng, hãy liệt kê giản đồ cho từng thuộc tính của đối tượng này.
parameters.(key).properties.(key) nested object Một thuộc tính duy nhất của đối tượng này. Bản thân giá trị đó là một đối tượng Giản đồ JSON mô tả thuộc tính này.
parameters.(key).additionalProperties nested object Nếu đây là giản đồ cho một đối tượng, thì thuộc tính này là giản đồ cho mọi thuộc tính khác có khóa động trên đối tượng này.
parameters.(key).items nested object Nếu đây là giản đồ cho một mảng, thì thuộc tính này là giản đồ cho từng phần tử trong mảng.
parameters.(key).annotations object Thông tin bổ sung về cơ sở lưu trú này.
parameters.(key).annotations.required[] list Danh sách phương thức yêu cầu thuộc tính này trong các yêu cầu.
auth object Thông tin xác thực.
auth.oauth2 object Thông tin xác thực OAuth 2.0.
auth.oauth2.scopes object Phạm vi OAuth 2.0 có sẵn.
auth.oauth2.scopes.(key) object Giá trị phạm vi.
auth.oauth2.scopes.(key).description string Mô tả phạm vi.
features[] list Danh sách các tính năng được hỗ trợ cho API này.
schemas object Giản đồ cho API này.
schemas.(key) nested object Thông tin mô tả về từng giản đồ.
schemas.(key).id string Giá trị nhận dạng duy nhất cho giản đồ này. Ví dụ: URL
schemas.(key).type string Loại giá trị cho giản đồ này. Bạn có thể tìm thấy danh sách các giá trị tại "type" trong giản đồ JSON.
schemas.(key).$ref string Tham chiếu đến một giản đồ khác. Giá trị của thuộc tính này là mã nhận dạng của một giản đồ khác.
schemas.(key).description string Mô tả đối tượng này.
schemas.(key).default string Giá trị mặc định của thuộc tính này (nếu có).
schemas.(key).required boolean Liệu thông số này có bắt buộc hay không.
schemas.(key).format string Biểu thức chính quy hoặc khoá bổ sung giúp ràng buộc giá trị.Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem bài viết Tóm tắt loại và định dạng.
schemas.(key).pattern string Biểu thức chính quy phải tuân theo tham số này.
schemas.(key).minimum string Giá trị tối thiểu của tham số này.
schemas.(key).maximum string Giá trị tối đa của thông số này.
schemas.(key).enum[] list Các giá trị mà tham số này có thể nhận (nếu là enum).
schemas.(key).enumDescriptions[] list Nội dung mô tả cho các giá trị enum. Mỗi vị trí đều liên kết với giá trị tương ứng trong mảng enum.
schemas.(key).repeated boolean Liệu thông số này có thể xuất hiện nhiều lần hay không.
schemas.(key).location string Liệu thông số này có trong truy vấn hoặc đường dẫn cho các yêu cầu REST hay không.
schemas.(key).properties object Nếu đây là giản đồ cho một đối tượng, hãy liệt kê giản đồ cho từng thuộc tính của đối tượng này.
schemas.(key).properties.(key) nested object Một thuộc tính duy nhất của đối tượng này. Bản thân giá trị đó là một đối tượng Giản đồ JSON mô tả thuộc tính này.
schemas.(key).additionalProperties nested object Nếu đây là giản đồ cho một đối tượng, thì thuộc tính này là giản đồ cho mọi thuộc tính khác có khóa động trên đối tượng này.
schemas.(key).items nested object Nếu đây là giản đồ cho một mảng, thì thuộc tính này là giản đồ cho từng phần tử trong mảng.
schemas.(key).annotations object Thông tin bổ sung về cơ sở lưu trú này.
schemas.(key).annotations.required[] list Danh sách phương thức yêu cầu thuộc tính này trong các yêu cầu.
methods object Phương thức cấp API cho API này.
methods.(key) nested object Thông tin mô tả về từng phương thức.
methods.(key).id string Một giá trị nhận dạng duy nhất cho phương thức này. Bạn có thể sử dụng thuộc tính này để khớp các phương thức giữa các phiên bản Khám phá khác nhau.
methods.(key).description string Mô tả phương thức này.
methods.(key).parameters object Thông tin chi tiết về tất cả các thông số trong phương thức này.
methods.(key).parameters.(key) nested object Thông tin chi tiết về một thông số duy nhất trong phương thức này.
methods.(key).parameters.(key).id string Giá trị nhận dạng duy nhất cho giản đồ này.
methods.(key).parameters.(key).type string Loại giá trị cho giản đồ này. Bạn có thể tìm thấy danh sách các giá trị tại "type" trong giản đồ JSON.
methods.(key).parameters.(key).$ref string Tham chiếu đến một giản đồ khác. Giá trị của thuộc tính này là mã nhận dạng của một giản đồ khác.
methods.(key).parameters.(key).description string Mô tả đối tượng này.
methods.(key).parameters.(key).default string Giá trị mặc định của thuộc tính này (nếu có).
methods.(key).parameters.(key).required boolean Liệu thông số này có bắt buộc hay không.
methods.(key).parameters.(key).format string Biểu thức chính quy hoặc khoá bổ sung giúp ràng buộc giá trị.Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem bài viết Tóm tắt loại và định dạng.
methods.(key).parameters.(key).pattern string Biểu thức chính quy phải tuân theo tham số này.
methods.(key).parameters.(key).minimum string Giá trị tối thiểu của tham số này.
methods.(key).parameters.(key).maximum string Giá trị tối đa của thông số này.
methods.(key).parameters.(key).enum[] list Các giá trị mà tham số này có thể nhận (nếu là enum).
methods.(key).parameters.(key).enumDescriptions[] list Nội dung mô tả cho các giá trị enum. Mỗi vị trí đều liên kết với giá trị tương ứng trong mảng enum.
methods.(key).parameters.(key).repeated boolean Liệu thông số này có thể xuất hiện nhiều lần hay không.
methods.(key).parameters.(key).location string Liệu thông số này có trong truy vấn hoặc đường dẫn cho các yêu cầu REST hay không.
methods.(key).parameters.(key).properties object Nếu đây là giản đồ cho một đối tượng, hãy liệt kê giản đồ cho từng thuộc tính của đối tượng này.
methods.(key).parameters.(key).properties.(key) nested object Một thuộc tính duy nhất của đối tượng này. Bản thân giá trị đó là một đối tượng Giản đồ JSON mô tả thuộc tính này.
methods.(key).parameters.(key).additionalProperties nested object Nếu đây là giản đồ cho một đối tượng, thì thuộc tính này là giản đồ cho mọi thuộc tính khác có khóa động trên đối tượng này.
methods.(key).parameters.(key).items nested object Nếu đây là giản đồ cho một mảng, thì thuộc tính này là giản đồ cho từng phần tử trong mảng.
methods.(key).parameters.(key).annotations object Thông tin bổ sung về cơ sở lưu trú này.
methods.(key).parameters.(key).annotations.required[] list Danh sách phương thức cần có thuộc tính này trong các yêu cầu.
methods.(key).parameterOrder[] list Danh sách các thông số bắt buộc theo thứ tự. Điều này có vai trò gợi ý cho khách hàng về cách cấu trúc chữ ký phương thức của họ. Mảng được sắp xếp theo thứ tự sao cho thông số quan trọng nhất xuất hiện trước tiên.
methods.(key).scopes[] list Phạm vi OAuth 2.0 áp dụng cho phương thức này.
methods.(key).supportsMediaDownload boolean Liệu phương thức này có hỗ trợ tải xuống nội dung đa phương tiện hay không.
methods.(key).supportsMediaUpload boolean Liệu phương thức này có hỗ trợ tải lên nội dung đa phương tiện hay không.
methods.(key).mediaUpload object Thông số tải lên phương tiện.
methods.(key).mediaUpload.accept[] list MIME Phương tiện Phạm vi cho các phương tiện tải lên được chấp nhận cho phương pháp này.
methods.(key).mediaUpload.maxSize string Kích thước tối đa của nội dung tải lên phương tiện, chẳng hạn như "1MB", "2GB" hoặc "3TB"
methods.(key).supportsSubscription boolean Liệu phương thức này có hỗ trợ gói thuê bao hay không.
baseUrl string [KHÔNG DÙNG NỮA] URL cơ sở dành cho các yêu cầu REST.
basePath string [KHÔNG DÙNG NỮA] Đường dẫn cơ sở cho các yêu cầu REST.
servicePath string Đường dẫn cơ sở cho tất cả yêu cầu REST.
batchPath string Đường dẫn của các yêu cầu REST theo lô.
methods.(key).path string Đường dẫn URI của phương thức REST này. Bạn nên sử dụng kết hợp với thuộc tính servicePath ở cấp API.
methods.(key).httpMethod string Phương thức HTTP mà phương thức này sử dụng.
methods.(key).request object Giản đồ cho yêu cầu.
methods.(key).request.$ref string Mã giản đồ cho giản đồ yêu cầu.
methods.(key).request.parameterName string [KHÔNG DÙNG NGỪNG] Một số API có trường này vì lý do tương thích ngược. Bạn có thể yên tâm bỏ qua thông báo này.
methods.(key).response object Giản đồ cho phản hồi.
methods.(key).response.$ref string Mã giản đồ cho giản đồ phản hồi.
methods.(key).mediaUpload.protocols object Các giao thức tải lên được hỗ trợ.
methods.(key).mediaUpload.protocols.simple object Hỗ trợ tải lên dưới dạng một yêu cầu HTTP.
methods.(key).mediaUpload.protocols.simple.multipart boolean Đúng nếu điểm cuối này hỗ trợ tải nội dung đa phương tiện lên.
methods.(key).mediaUpload.protocols.simple.path string Đường dẫn URI được dùng để tải lên. Bạn nên sử dụng cùng với thuộc tính rootURL ở cấp độ api.
methods.(key).mediaUpload.protocols.resumable object Hỗ trợ giao thức Tải lên phương tiện có thể tiếp tục.
methods.(key).mediaUpload.protocols.resumable.multipart boolean true nếu điểm cuối này hỗ trợ tải nội dung nghe nhìn lên nhiều phần.
methods.(key).mediaUpload.protocols.resumable.path string Đường dẫn URI được dùng để tải lên. Bạn nên sử dụng kết hợp với thuộc tính rootURL ở cấp API.
resources object Tài nguyên trong API này.
resources.(key) nested object Thông tin mô tả tài nguyên riêng lẻ. Chứa các phương thức và tài nguyên phụ liên quan đến tài nguyên này.
resources.(key).methods object Các phương thức đối với tài nguyên này.
resources.(key).methods.(key) nested object Mô tả cho bất kỳ phương thức nào trên tài nguyên này.
resources.(key).methods.(key).id string Một giá trị nhận dạng duy nhất cho phương thức này. Bạn có thể sử dụng thuộc tính này để khớp các phương thức giữa các phiên bản Khám phá khác nhau.
resources.(key).methods.(key).path string Đường dẫn URI của phương thức REST này. Bạn nên sử dụng kết hợp với thuộc tính servicePath ở cấp API.
resources.(key).methods.(key).flatPath string Đường dẫn URI của phương thức REST này ở định dạng (RFC 6570) không có các tính năng cấp 2 ({+var}). Bổ sung cho thuộc tính path.
resources.(key).methods.(key).httpMethod string Phương thức HTTP mà phương thức này sử dụng.
resources.(key).methods.(key).description string Mô tả phương thức này.
resources.(key).methods.(key).parameters object Thông tin chi tiết về tất cả các thông số trong phương thức này.
resources.(key).methods.(key).parameters.(key) nested object Thông tin chi tiết về một thông số duy nhất trong phương thức này.
resources.(key).methods.(key).parameters.(key).id string Giá trị nhận dạng duy nhất cho giản đồ này.
resources.(key).methods.(key).parameters.(key).type string Loại giá trị cho giản đồ này. Bạn có thể tìm thấy danh sách các giá trị tại "type" trong giản đồ JSON.
resources.(key).methods.(key).parameters.(key).$ref string Tham chiếu đến một giản đồ khác. Giá trị của thuộc tính này là "ID" của giản đồ khác.
resources.(key).methods.(key).parameters.(key).description string Mô tả đối tượng này.
resources.(key).methods.(key).parameters.(key).default string Giá trị mặc định của thuộc tính này (nếu có).
resources.(key).methods.(key).parameters.(key).required boolean Liệu thông số này có bắt buộc hay không.
resources.(key).methods.(key).parameters.(key).format string Biểu thức chính quy hoặc khoá bổ sung giúp ràng buộc giá trị.Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem bài viết Tóm tắt loại và định dạng.
resources.(key).methods.(key).parameters.(key).pattern string Biểu thức chính quy phải tuân theo tham số này.
resources.(key).methods.(key).parameters.(key).minimum string Giá trị tối thiểu của tham số này.
resources.(key).methods.(key).parameters.(key).maximum string Giá trị tối đa của thông số này.
resources.(key).methods.(key).parameters.(key).enum[] list Các giá trị mà tham số này có thể nhận (nếu là enum).
resources.(key).methods.(key).parameters.(key).enumDescriptions[] list Nội dung mô tả cho các giá trị enum. Mỗi vị trí đều liên kết với giá trị tương ứng trong mảng enum.
resources.(key).methods.(key).parameters.(key).repeated boolean Liệu thông số này có thể xuất hiện nhiều lần hay không.
resources.(key).methods.(key).parameters.(key).location string Liệu thông số này có trong truy vấn hoặc đường dẫn cho các yêu cầu REST hay không.
resources.(key).methods.(key).parameters.(key).properties object Nếu đây là giản đồ cho một đối tượng, hãy liệt kê giản đồ cho từng thuộc tính của đối tượng này.
resources.(key).methods.(key).parameters.(key).properties.(key) nested object Một thuộc tính duy nhất của đối tượng này. Bản thân giá trị đó là một đối tượng Giản đồ JSON mô tả thuộc tính này.
resources.(key).methods.(key).parameters.(key).additionalProperties nested object Nếu đây là giản đồ cho một đối tượng, thì thuộc tính này là giản đồ cho mọi thuộc tính khác có khóa động trên đối tượng này.
resources.(key).methods.(key).parameters.(key).items nested object Nếu đây là giản đồ cho một mảng, thì thuộc tính này là giản đồ cho từng phần tử trong mảng.
resources.(key).methods.(key).parameters.(key).annotations object Thông tin bổ sung về cơ sở lưu trú này.
resources.(key).methods.(key).parameters.(key).annotations.required[] list Danh sách phương thức yêu cầu thuộc tính này trong các yêu cầu.
resources.(key).methods.(key).parameterOrder[] list Danh sách các thông số bắt buộc theo thứ tự. Điều này có vai trò gợi ý cho khách hàng về cách cấu trúc chữ ký phương thức của họ. Mảng được sắp xếp theo thứ tự sao cho thông số quan trọng nhất xuất hiện trước tiên.
resources.(key).methods.(key).request object Giản đồ cho yêu cầu.
resources.(key).methods.(key).request.$ref string Mã giản đồ cho giản đồ yêu cầu.
resources.(key).methods.(key).response object Giản đồ cho phản hồi.
resources.(key).methods.(key).response.$ref string Mã giản đồ cho giản đồ phản hồi.
resources.(key).methods.(key).scopes[] list Phạm vi OAuth 2.0 áp dụng cho phương thức này.
resources.(key).methods.(key).supportsMediaDownload boolean Liệu phương thức này có hỗ trợ tải xuống nội dung đa phương tiện hay không.
resources.(key).methods.(key).supportsMediaUpload boolean Liệu phương thức này có hỗ trợ tải lên nội dung đa phương tiện hay không.
resources.(key).methods.(key).mediaUpload object Thông số tải lên phương tiện.
resources.(key).methods.(key).mediaUpload.accept[] list MIME Phương tiện Phạm vi cho các phương tiện tải lên được chấp nhận cho phương pháp này.
resources.(key).methods.(key).mediaUpload.maxSize string Kích thước tối đa của nội dung tải lên phương tiện, chẳng hạn như "1MB", "2GB" hoặc "3TB"
resources.(key).methods.(key).mediaUpload.protocols object Các giao thức tải lên được hỗ trợ.
resources.(key).methods.(key).mediaUpload.protocols.simple object Hỗ trợ tải lên dưới dạng một yêu cầu HTTP.
resources.(key).methods.(key).mediaUpload.protocols.simple.multipart boolean true nếu điểm cuối này hỗ trợ tải nội dung nghe nhìn lên nhiều phần.
resources.(key).methods.(key).mediaUpload.protocols.simple.path string Đường dẫn URI được dùng để tải lên. Bạn nên sử dụng kết hợp với thuộc tính rootURL ở cấp API.
resources.(key).methods.(key).mediaUpload.protocols.resumable object Hỗ trợ giao thức Tải lên phương tiện có thể tiếp tục.
resources.(key).methods.(key).mediaUpload.protocols.resumable.multipart boolean true nếu điểm cuối này hỗ trợ tải nội dung nghe nhìn lên nhiều phần.
resources.(key).methods.(key).mediaUpload.protocols.resumable.path string Đường dẫn URI được dùng để tải lên. Bạn nên sử dụng kết hợp với thuộc tính rootURL ở cấp API.
resources.(key).methods.(key).supportsSubscription boolean Liệu phương thức này có hỗ trợ gói thuê bao hay không.
resources.(key).resources object Tài nguyên phụ trên tài nguyên này.
resources.(key).resources.(key) nested object Mô tả cho bất kỳ tài nguyên phụ nào trên tài nguyên này.