Tài liệu khám phá: danh sách

Truy xuất danh sách API được hỗ trợ tại điểm cuối này. Thử ngay.

Phương thức Discovery.apis.list trả về danh sách tất cả các API mà Dịch vụ khám phá của API Google hỗ trợ. Dữ liệu của mỗi mục là tập hợp con của Tài liệu khám phá dành cho API đó và danh sách này cung cấp một thư mục các API được hỗ trợ. Nếu một API cụ thể có nhiều phiên bản, thì mỗi phiên bản sẽ có một mục riêng trong danh sách.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://discovery.googleapis.com/discovery/v1/apis

Các thông số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số không bắt buộc
name string Chỉ bao gồm các API có tên cụ thể.
preferred boolean Chỉ trả về phiên bản API bạn muốn. "false" theo mặc định.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi với cấu trúc sau:

{
 "kind": "discovery#directoryList",
 "discoveryVersion": "v1",
 "items": [
  {
   "kind": "discovery#directoryItem",
   "id": string,
   "name": string,
   "version": string,
   "title": string,
   "description": string,
   "discoveryRestUrl": string,
   "discoveryLink": string,
   "icons": {
    "x16": string,
    "x32": string
   },
   "documentationLink": string,
   "labels": [
    string
   ],
   "preferred": boolean
  }
 ]
}
Tên thuộc tính Giá trị Mô tả Lưu ý
kind string mặt hàng phát hiện chuỗi cố định#directoryList
discoveryVersion string Cho biết phiên bản API Khám phá được dùng để tạo tài liệu này.
items[] list Mỗi mục trong thư mục riêng lẻ. Một mục cho mỗi cặp API/phiên bản.
items[].kind string Loại cho phản hồi này.
items[].id string Giá trị nhận dạng của API này.
items[].name string Tên API.
items[].version string Phiên bản của API.
items[].title string Tiêu đề của API này.
items[].description string Thông tin mô tả về API này.
items[].discoveryRestUrl string URL cho tài liệu REST khám phá.
items[].icons object Đường liên kết đến biểu tượng 16x16 và 32x32 biểu thị API.
items[].icons.x16 string URL của biểu tượng 16x16.
items[].icons.x32 string URL của biểu tượng 32x32.
items[].labels[] list Các nhãn cho trạng thái của API này, chẳng hạn như limited_availability hoặc deprecated.
items[].preferred boolean true nếu phiên bản này là phiên bản ưu tiên cần sử dụng.

Hãy thử xem!

Hãy sử dụng trình khám phá bên dưới để gọi phương thức này trên dữ liệu trực tiếp và xem phản hồi. Ngoài ra, hãy thử trình khám phá độc lập.