Phát triển các giải pháp của Google Tài liệu.

Chèn nội dung tương tác (có dữ liệu tài khoản của bạn hoặc dịch vụ bên ngoài) bằng Tiện ích bổ sung.
  • Thêm giao diện để tự động hoá quy trình kiểm tra hướng dẫn về kiểu tuỳ chỉnh trong Tài liệu.
  • Xây dựng các điểm cải tiến tùy chỉnh về quy trình làm việc.
  • Kết nối Tài liệu của người dùng với dịch vụ của bên thứ ba.
Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng Apps Script để tự động hoá và nâng cao Google Tài liệu trong môi trường mã nguồn thấp, trên web.
  • Tạo Tài liệu tuỳ chỉnh dựa trên lượt gửi qua Google Biểu mẫu.
  • Thêm các trình đơn, hộp thoại và thanh bên tuỳ chỉnh.
  • Kết nối Docs với các ứng dụng Google Workspace khác hoặc các dịch vụ của bên thứ ba.
Sử dụng các API REST bên dưới để tương tác theo phương thức lập trình với Google Tài liệu.
Truy cập và cập nhật Google Tài liệu theo phương thức lập trình, giống như mọi người dùng khác.