Uygulamaya özel verileri depola

Uygulama verileri klasörü, uygulamanızın yapılandırma dosyaları gibi uygulamaya özgü verileri depolamak için kullanabileceği özel bir gizli klasördür. Uygulama veri klasörü, içinde bir dosya oluşturmaya çalıştığınızda otomatik olarak oluşturulur. Bu klasörü, kullanıcının doğrudan etkileşimde bulunmaması gereken dosyaları depolamak için kullanın. Bu klasöre yalnızca uygulamanız tarafından erişilebilir. Klasörün içeriği kullanıcıdan ve diğer Drive uygulamalarından gizlenir.

appDataFolder içindeki dosyalar, depolama konumları (alanlar) arasında geçiş yapamaz. Daha fazla bilgi için Dosya düzenleme bölümüne bakın.

Kullanıcı, uygulamanızı Drive'ım bölümünden kaldırdığında uygulama veri klasörü silinir. Kullanıcılar uygulamanızın veri klasörünü manuel olarak da silebilirler.

Uygulama veri klasörü kapsamı

Uygulama verileri klasörüne erişebilmek için önce https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata kapsamına erişim isteğinde bulunmanız gerekir. Kapsamlar ve bunlara erişim isteğinde bulunma hakkında daha fazla bilgi için API'ye özel yetkilendirme ve kimlik doğrulama bilgileri bölümüne bakın. Belirli OAuth 2.0 kapsamları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Google API'leri için OAuth 2.0 Kapsamları bölümüne bakın.

Uygulama veri klasöründe bir dosya oluşturun

Uygulama veri klasöründe dosya oluşturmak için dosyanın parents özelliğinde appDataFolder öğesini belirtin ve dosyayı klasöre yüklemek için files.create yöntemini kullanın. Aşağıdaki kod örneğinde, istemci kitaplığı kullanılarak bir klasöre nasıl dosya ekleneceği gösterilmektedir.

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/UploadAppData.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.FileContent;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;

/**
 * Class to demonstrate use-case of create file in the application data folder.
 */
public class UploadAppData {

 /**
  * Creates a file in the application data folder.
  *
  * @return Created file's Id.
  */
 public static String uploadAppData() throws IOException {
    /*Load pre-authorized user credentials from the environment.
    TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
    guides on implementing OAuth2 for your application.*/
  GoogleCredentials credentials = null;
  try {
   credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
     .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_APPDATA));
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  }
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();
  try {
   // File's metadata.
   File fileMetadata = new File();
   fileMetadata.setName("config.json");
   fileMetadata.setParents(Collections.singletonList("appDataFolder"));
   java.io.File filePath = new java.io.File("files/config.json");
   FileContent mediaContent = new FileContent("application/json", filePath);
   File file = service.files().create(fileMetadata, mediaContent)
     .setFields("id")
     .execute();
   System.out.println("File ID: " + file.getId());
   return file.getId();
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("Unable to create file: " + e.getDetails());
   throw e;
  }
 }

}

Python

drive/snippets/drive-v3/app_data_snippet/upload_appdata.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError
from googleapiclient.http import MediaFileUpload


def upload_appdata():
 """Insert a file in the application data folder and prints file Id.
 Returns : ID's of the inserted files

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # call drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)

  # pylint: disable=maybe-no-member
  file_metadata = {"name": "abc.txt", "parents": ["appDataFolder"]}
  media = MediaFileUpload("abc.txt", mimetype="text/txt", resumable=True)
  file = (
    service.files()
    .create(body=file_metadata, media_body=media, fields="id")
    .execute()
  )
  print(f'File ID: {file.get("id")}')

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  file = None

 return file.get("id")


if __name__ == "__main__":
 upload_appdata()

Node.js

drive/snippets/drive_v3/appdata_snippets/upload_appdata.js
/**
 * Insert a file in the application data folder and prints file Id
 * */
async function uploadAppdata() {
 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app

 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');
 const fs = require('fs');

 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});
 const fileMetadata = {
  name: 'config.json',
  parents: ['appDataFolder'],
 };
 const media = {
  mimeType: 'application/json',
  body: fs.createReadStream('files/config.json'),
 };
 try {
  const file = await service.files.create({
   resource: fileMetadata,
   media: media,
   fields: 'id',
  });
  console.log('File Id:', file.data.id);
  return file.data.id;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

PHP

drive/snippets/drive_v3/src/DriveUploadAppData.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
function uploadAppData()
{
  try {
  $client = new Client();
  $client->useApplicationDefaultCredentials();
  $client->addScope(Drive::DRIVE);
  $client->addScope(Drive::DRIVE_APPDATA);
  $driveService = new Drive($client);
  $fileMetadata = new Drive\DriveFile(array(
    'name' => 'config.json',
    'parents' => array('appDataFolder')
  ));
  $content = file_get_contents('../files/config.json');
  $file = $driveService->files->create($fileMetadata, array(
    'data' => $content,
    'mimeType' => 'application/json',
    'uploadType' => 'multipart',
    'fields' => 'id'));
  printf("File ID: %s\n", $file->id);
  return $file->id;

  } catch(Exception $e) {
   echo "Error Message: ".$e;
  } 
}

.NET

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/UploadAppData.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class of demonstrate the use of Drive upload app data. 
  public class UploadAppData
  {
    /// <summary>
    /// Insert a file in the application data folder and prints file Id.
    /// </summary>
    /// <param name="filePath">File path to upload.</param>
    /// <returns>ID's of the inserted files, null otherwise.</returns>
    public static string DriveUploadAppData(string filePath)
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.DriveAppdata);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });
        var fileMetadata = new Google.Apis.Drive.v3.Data.File()
        {
          Name = "config.json",
          Parents = new List<string>()
          {
            "appDataFolder"
          }
        };
        FilesResource.CreateMediaUpload request;
        using (var stream = new FileStream(filePath,
              FileMode.Open))
        {
          request = service.Files.Create(
            fileMetadata, stream, "application/json");
          request.Fields = "id";
          request.Upload();
        }

        var file = request.ResponseBody;
        // Prints the file id.
        Console.WriteLine("File ID: " + file.Id);
        return file.Id;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

Klasörlerde dosya oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Klasör oluşturma ve doldurma konusuna bakın.

Uygulama veri klasöründeki dosyaları arayın

Uygulama veri klasöründeki dosyaları aramak için spaces alanını appDataFolder olarak ayarlayın ve files.list yöntemini kullanın. Aşağıdaki kod örneğinde, bir istemci kitaplığı kullanılarak uygulama veri klasöründeki dosyalar için aramanın nasıl kullanılacağı gösterilmektedir.

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/ListAppData.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.api.services.drive.model.FileList;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;

/**
 * Class to demonstrate use-case of list 10 files in the application data folder.
 */
public class ListAppData {

 /**
  * list down files in the application data folder.
  *
  * @return list of 10 files.
  */
 public static FileList listAppData() throws IOException {
    /*Load pre-authorized user credentials from the environment.
    TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
    guides on implementing OAuth2 for your application.*/
  GoogleCredentials credentials = null;
  try {
   credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
     .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_APPDATA));
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  }
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();
  try {
   FileList files = service.files().list()
     .setSpaces("appDataFolder")
     .setFields("nextPageToken, files(id, name)")
     .setPageSize(10)
     .execute();
   for (File file : files.getFiles()) {
    System.out.printf("Found file: %s (%s)\n",
      file.getName(), file.getId());
   }

   return files;
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("Unable to list files: " + e.getDetails());
   throw e;
  }
 }

}

Python

drive/snippets/drive-v3/app_data_snippet/list_appdata.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def list_appdata():
 """List all files inserted in the application data folder
 prints file titles with Ids.
 Returns : List of items

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # call drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)

  # pylint: disable=maybe-no-member
  response = (
    service.files()
    .list(
      spaces="appDataFolder",
      fields="nextPageToken, files(id, name)",
      pageSize=10,
    )
    .execute()
  )
  for file in response.get("files", []):
   # Process change
   print(f'Found file: {file.get("name")}, {file.get("id")}')

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  response = None

 return response.get("files")


if __name__ == "__main__":
 list_appdata()

Node.js

drive/snippets/drive_v3/appdata_snippets/list_appdata.js
/**
 * Copyright 2022 Google LLC
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *   https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */

/**
 * List all files inserted in the application data folder
 * */
async function listAppdata() {
 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app

 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');

 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});
 try {
  const res = await service.files.list({
   spaces: 'appDataFolder',
   fields: 'nextPageToken, files(id, name)',
   pageSize: 100,
  });
  res.data.files.forEach(function(file) {
   console.log('Found file:', file.name, file.id);
  });
  return res.data.files;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

module.exports = listAppdata;

PHP

drive/snippets/drive_v3/src/DriveListAppData.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
function listAppData()
{
  try {
    $client = new Client();
    $client->useApplicationDefaultCredentials();
    $client->addScope(Drive::DRIVE);
    $driveService = new Drive($client);
    $response = $driveService->files->listFiles(array(
      'spaces' => 'appDataFolder',
      'fields' => 'nextPageToken, files(id, name)',
      'pageSize' => 10
    ));
    foreach ($response->files as $file) {
      printf("Found file: %s (%s)", $file->name, $file->id);
    }
    return $response->files;

  }catch(Exception $e) {
    echo "Error Message: ".$e;
  }

}

.NET

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/ListAppData.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Drive.v3.Data;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class to demonstrate use-case of Drive's list files in the application data folder.
  public class ListAppData
  {
    /// <summary>
    /// List down files in the application data folder.
    /// </summary>
    /// <returns>list of 10 files, null otherwise.</returns>
    public static FileList DriveListAppData()
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.DriveAppdata);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });

        var request = service.Files.List();
        request.Spaces = "appDataFolder";
        request.Fields = "nextPageToken, files(id, name)";
        request.PageSize = 10;
        var result = request.Execute();
        foreach (var file in result.Files)
        {
          // Prints the list of 10 file names.
          Console.WriteLine("Found file: {0} ({1})", file.Name, file.Id);
        }
        return result;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

Uygulama verileri klasöründen dosya indirme

Uygulama verileri klasöründen dosya indirmek için files.get yöntemini kullanın. Daha fazla bilgi edinmek ve kod örneklerini görüntülemek için Blob dosyası içeriğini indirme bölümüne gidin.