Cài đặt thư viện ứng dụng Google Drive

API Google Drive được xây dựng trên HTTP và JSON, vì vậy, mọi ứng dụng HTTP tiêu chuẩn đều có thể gửi yêu cầu tới API Google Drive và phân tích cú pháp các phản hồi.

Tuy nhiên, thư viện ứng dụng Google API giúp tích hợp ngôn ngữ tốt hơn, tăng cường khả năng bảo mật và hỗ trợ thực hiện các lệnh gọi yêu cầu người dùng phải cho phép. Thư viện ứng dụng sử dụng các quy ước tự nhiên của từng ngôn ngữ được hỗ trợ và giảm bớt mã nguyên mẫu mà bạn phải viết. Thư viện ứng dụng được cung cấp bằng một số ngôn ngữ lập trình. Bằng cách sử dụng các API này, bạn có thể tránh phải thiết lập yêu cầu HTTP và phân tích cú pháp các phản hồi theo cách thủ công.

Hãy đọc thêm về Thư viện ứng dụng đám mây và Thư viện ứng dụng API cũ của Google trong bài viết Giải thích về các thư viện ứng dụng.

Thư viện ứng dụng

Drive cung cấp thư viện ứng dụng cho các ngôn ngữ sau. Chọn ngôn ngữ lập trình mà bạn muốn sử dụng.

Dart

Tải thư viện ứng dụng API Google Drive mới nhất cho Dart.

Chạy lệnh sau để cài đặt thư viện ứng dụng này trong môi trường của bạn dành cho Dart:

dart pub add googleapis

Chạy lệnh sau để cài đặt thư viện ứng dụng này trong môi trường của bạn dành cho Flutter:

flutter pub add googleapis

Mã mẫu

Để xem hoặc tải từng mã mẫu, hãy xem googleapis.dart kho lưu trữ GitHub.

Tài liệu về thư viện ứng dụng

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về thư viện ứng dụng.

Go

Tải thư viện ứng dụng API Google Drive mới nhất cho Go.

Chạy lệnh sau để cài đặt API và một phiên bản của API đó trong môi trường của bạn:

go get google.golang.org/api/urlshortener/v1

Mã mẫu

Để xem hoặc tải từng mã mẫu, hãy xem google-api-go-client kho lưu trữ GitHub.

Tài liệu về thư viện ứng dụng

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về thư viện ứng dụng.

Java

Tải thư viện ứng dụng API Google Drive mới nhất cho Java.

Để sử dụng Maven, hãy thêm các dòng sau vào tệp pom.xml:

<project>
 <dependencies>
  <dependency>
   <groupId>com.google.apis</groupId>
   <artifactId>google-api-services-drive</artifactId>
   <version>v3-rev20240509-2.0.0</version>
  </dependency>
 </dependencies>
</project>

Để sử dụng Gradle, hãy thêm các dòng sau vào tệp build.gradle:

repositories {
 mavenCentral()
}
dependencies {
 implementation 'com.google.apis:google-api-services-drive:v3-rev20240509-2.0.0'
}

Mã mẫu

Để xem hoặc tải từng mã mẫu, hãy xem google-api-java-client-services kho lưu trữ GitHub.

Tài liệu về thư viện ứng dụng

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về thư viện ứng dụng.

JavaScript

Tải thư viện ứng dụng API Google Drive mới nhất cho JavaScript.

Sử dụng gapi.client.request để gửi yêu cầu đến thư viện ứng dụng JavaScript.

Mã mẫu

Để xem hoặc tải từng mã mẫu, hãy xem google-api-javascript-client kho lưu trữ GitHub.

.NET

Tải thư viện ứng dụng API Google Drive mới nhất cho .NET.

Chạy lệnh sau để cài đặt gói này trong môi trường của bạn:

dotnet add package Google.Apis --version 1.68.0

Để biết các phương thức cài đặt thay thế, hãy xem trang NuGet Google.Apis.

Mã mẫu

Để xem hoặc tải từng mã mẫu, hãy xem trang Bắt đầu.

Tài liệu về thư viện ứng dụng

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về thư viện ứng dụng.

Node.js

Tải thư viện ứng dụng API Google Drive mới nhất cho Node.js.

Chạy lệnh sau để cài đặt thư viện ứng dụng này trong môi trường của bạn:

npm install @googleapis/drive

Mã mẫu

Để xem hoặc tải từng mã mẫu, hãy xem google-api-nodejs-client kho lưu trữ GitHub.

Tài liệu về thư viện ứng dụng

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về thư viện ứng dụng.

Obj-C

Tải thư viện ứng dụng API Google Drive mới nhất cho Objective-C cho REST.

Nếu bạn đang tạo từ CocoaPods, hãy thêm nhóm bắt buộc vào Podfile trong môi trường của bạn:

pod 'GoogleAPIClientForREST/Drive'

Mã mẫu

Để xem hoặc tải từng mã mẫu, hãy xem google-api-objectivec-client-for-rest kho lưu trữ GitHub.

Tài liệu về thư viện ứng dụng

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về thư viện ứng dụng.

1.199

Tải thư viện ứng dụng API Google Drive mới nhất cho PHP.

Để sử dụng Composer, hãy chạy lệnh sau để cài đặt thư viện ứng dụng này trong môi trường của bạn:

npm install @googleapis/drivecomposer require google/apiclient:^2.15.0

Để tải xuống và cài đặt bản phát hành, hãy giải nén tệp tải xuống và đưa trình tải tự động vào dự án của bạn:

require_once '/path/to/google-api-php-client/vendor/autoload.php';

Mã mẫu

Để xem hoặc tải từng mã mẫu, hãy xem google-api-php-client kho lưu trữ GitHub.

Tài liệu về thư viện ứng dụng

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về thư viện ứng dụng.

Python

Tải thư viện ứng dụng API Google Drive mới nhất cho Python.

Cài đặt thư viện ứng dụng này trong một virtualenv trong môi trường của bạn bằng pip.

Cách cài đặt trên máy Mac hoặc Linux:

pip3 install virtualenv
virtualenv <your-env>
source <your-env>/bin/activate
<your-env>/bin/pip install google-api-python-client

Cách cài đặt trên Windows:

pip install virtualenv
virtualenv <your-env>
<your-env>\Scripts\activate
<your-env>\Scripts\pip.exe install google-api-python-client

Mã mẫu

Để xem hoặc tải từng mã mẫu, hãy xem google-api-python-client kho lưu trữ GitHub.

Tài liệu về thư viện ứng dụng

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về thư viện ứng dụng.

Ruby

Tải thư viện ứng dụng API Google Drive mới nhất cho Ruby.

Để sử dụng gem install, hãy chạy lệnh sau để cài đặt thư viện ứng dụng này trong môi trường của bạn:

gem install google-apis-drive_v3 -v 0.5.0

Thay vào đó, để yêu cầu tệp này, hãy thêm tệp vào Gemfile, thêm câu lệnh yêu cầu trong dự án và tạo thực thể cho dịch vụ:

require 'google/apis/drive_v3'
drive = Google::Apis::DriveV3::DriveService.new

Mã mẫu

Để xem hoặc tải từng mã mẫu, hãy xem google-api-ruby-client kho lưu trữ GitHub.

Tài liệu về thư viện ứng dụng

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về thư viện ứng dụng.