Klasör oluşturma ve doldurma

Klasörler, yalnızca meta veri içeren dosyalardır ve Google Drive'daki dosyaları organize etmek için kullanılabilir. Aşağıdaki özelliklere sahiptirler:

 • Klasör, MIME türü application/vnd.google-apps.folder olan bir dosyadır ve uzantısı yoktur.
 • root takma adı, dosya kimliğinin sağlandığı her yerde kök klasöre başvuruda bulunmak için kullanılabilir.

Drive klasör sınırları hakkında daha fazla bilgi için Dosya ve klasör sınırları başlıklı makaleye bakın.

Bu kılavuz, klasörle ilgili bazı temel görevlerin nasıl gerçekleştirileceğini açıklar.

Klasör oluşturun

Klasör oluşturmak için application/vnd.google-apps.folder MIME türü ve bir başlık ile files.create yöntemini kullanın. Aşağıdaki kod örneğinde, istemci kitaplığını kullanarak nasıl klasör oluşturulacağı gösterilmektedir:

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/CreateFolder.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;

/* Class to demonstrate use of Drive's create folder API */
public class CreateFolder {


 /**
  * Create new folder.
  *
  * @return Inserted folder id if successful, {@code null} otherwise.
  * @throws IOException if service account credentials file not found.
  */
 public static String createFolder() throws IOException {
  // Load pre-authorized user credentials from the environment.
  // TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
  // guides on implementing OAuth2 for your application.
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_FILE));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();
  // File's metadata.
  File fileMetadata = new File();
  fileMetadata.setName("Test");
  fileMetadata.setMimeType("application/vnd.google-apps.folder");
  try {
   File file = service.files().create(fileMetadata)
     .setFields("id")
     .execute();
   System.out.println("Folder ID: " + file.getId());
   return file.getId();
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("Unable to create folder: " + e.getDetails());
   throw e;
  }
 }
}

Python

drive/snippets/drive-v3/file_snippet/create_folder.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def create_folder():
 """Create a folder and prints the folder ID
 Returns : Folder Id

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # create drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)
  file_metadata = {
    "name": "Invoices",
    "mimeType": "application/vnd.google-apps.folder",
  }

  # pylint: disable=maybe-no-member
  file = service.files().create(body=file_metadata, fields="id").execute()
  print(f'Folder ID: "{file.get("id")}".')
  return file.get("id")

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  return None


if __name__ == "__main__":
 create_folder()

Node.js

drive/snippets/drive_v3/file_snippets/create_folder.js
/**
 * Create a folder and prints the folder ID
 * @return{obj} folder Id
 * */
async function createFolder() {
 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app

 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');

 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});
 const fileMetadata = {
  name: 'Invoices',
  mimeType: 'application/vnd.google-apps.folder',
 };
 try {
  const file = await service.files.create({
   resource: fileMetadata,
   fields: 'id',
  });
  console.log('Folder Id:', file.data.id);
  return file.data.id;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

PHP

drive/snippets/drive_v3/src/DriveCreateFolder.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
function createFolder()
{
  try {
    $client = new Client();
    $client->useApplicationDefaultCredentials();
    $client->addScope(Drive::DRIVE);
    $driveService = new Drive($client);
    $fileMetadata = new Drive\DriveFile(array(
      'name' => 'Invoices',
      'mimeType' => 'application/vnd.google-apps.folder'));
    $file = $driveService->files->create($fileMetadata, array(
      'fields' => 'id'));
    printf("Folder ID: %s\n", $file->id);
    return $file->id;

  }catch(Exception $e) {
    echo "Error Message: ".$e;
  }
}

.NET

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/CreateFolder.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class to demonstrate use of Drive create folder API.
  public class CreateFolder
  {
    /// <summary>
    /// Creates a new folder.
    /// </summary>
    /// <returns>created folder id, null otherwise</returns>
    public static string DriveCreateFolder()
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for 
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.Drive);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });

        // File metadata
        var fileMetadata = new Google.Apis.Drive.v3.Data.File()
        {
          Name = "Invoices",
          MimeType = "application/vnd.google-apps.folder"
        };

        // Create a new folder on drive.
        var request = service.Files.Create(fileMetadata);
        request.Fields = "id";
        var file = request.Execute();
        // Prints the created folder id.
        Console.WriteLine("Folder ID: " + file.Id);
        return file.Id;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

Belirli bir klasörde dosya oluşturma

Belirli bir klasörde dosya oluşturmak için files.create yöntemini kullanın ve dosyanın parents özelliğinde klasör kimliğini belirtin. parents özelliği, dosyayı içeren üst klasör kimliklerini içerir. Aşağıdaki kod örneğinde, istemci kitaplığını kullanarak belirli bir klasörde nasıl dosya oluşturulacağı gösterilmektedir:

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/UploadToFolder.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.FileContent;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;

/* Class to demonstrate Drive's upload to folder use-case. */
public class UploadToFolder {

 /**
  * Upload a file to the specified folder.
  *
  * @param realFolderId Id of the folder.
  * @return Inserted file metadata if successful, {@code null} otherwise.
  * @throws IOException if service account credentials file not found.
  */
 public static File uploadToFolder(String realFolderId) throws IOException {
  // Load pre-authorized user credentials from the environment.
  // TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
  // guides on implementing OAuth2 for your application.
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_FILE));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();

  // File's metadata.
  File fileMetadata = new File();
  fileMetadata.setName("photo.jpg");
  fileMetadata.setParents(Collections.singletonList(realFolderId));
  java.io.File filePath = new java.io.File("files/photo.jpg");
  FileContent mediaContent = new FileContent("image/jpeg", filePath);
  try {
   File file = service.files().create(fileMetadata, mediaContent)
     .setFields("id, parents")
     .execute();
   System.out.println("File ID: " + file.getId());
   return file;
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("Unable to upload file: " + e.getDetails());
   throw e;
  }
 }
}

Python

drive/snippets/drive-v3/file_snippet/upload_to_folder.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError
from googleapiclient.http import MediaFileUpload


def upload_to_folder(folder_id):
 """Upload a file to the specified folder and prints file ID, folder ID
 Args: Id of the folder
 Returns: ID of the file uploaded

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # create drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)

  file_metadata = {"name": "photo.jpg", "parents": [folder_id]}
  media = MediaFileUpload(
    "download.jpeg", mimetype="image/jpeg", resumable=True
  )
  # pylint: disable=maybe-no-member
  file = (
    service.files()
    .create(body=file_metadata, media_body=media, fields="id")
    .execute()
  )
  print(f'File ID: "{file.get("id")}".')
  return file.get("id")

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  return None


if __name__ == "__main__":
 upload_to_folder(folder_id="1s0oKEZZXjImNngxHGnY0xed6Mw-tvspu")

Node.js

drive/snippets/drive_v3/file_snippets/upload_to_folder.js
/**
 * Upload a file to the specified folder
 * @param{string} folderId folder ID
 * @return{obj} file Id
 * */
async function uploadToFolder(folderId) {
 const fs = require('fs');
 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');
 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app
 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});

 // TODO(developer): set folder Id
 // folderId = '1lWo8HghUBd-3mN4s98ArNFMdqmhqCXH7';
 const fileMetadata = {
  name: 'photo.jpg',
  parents: [folderId],
 };
 const media = {
  mimeType: 'image/jpeg',
  body: fs.createReadStream('files/photo.jpg'),
 };

 try {
  const file = await service.files.create({
   resource: fileMetadata,
   media: media,
   fields: 'id',
  });
  console.log('File Id:', file.data.id);
  return file.data.id;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

PHP

drive/snippets/drive_v3/src/DriveUploadToFolder.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
function uploadToFolder($folderId)
{
  try {
    $client = new Client();
    $client->useApplicationDefaultCredentials();
    $client->addScope(Drive::DRIVE);
    $driveService = new Drive($client);
    $fileMetadata = new Drive\DriveFile(array(
      'name' => 'photo.jpg',
      'parents' => array($folderId)
    ));
    $content = file_get_contents('../files/photo.jpg');
    $file = $driveService->files->create($fileMetadata, array(
      'data' => $content,
      'mimeType' => 'image/jpeg',
      'uploadType' => 'multipart',
      'fields' => 'id'));
    printf("File ID: %s\n", $file->id);
    return $file->id;
  } catch (Exception $e) {
    echo "Error Message: " . $e;
  }
}
require_once 'vendor/autoload.php';
uploadToFolder();

.NET

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/UploadToFolder.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class to demonstrate use of Drive upload to folder.
  public class UploadToFolder
  {
    /// <summary>
    /// Upload a file to the specified folder.
    /// </summary>
    /// <param name="filePath">Image path to upload.</param>
    /// <param name="folderId">Id of the folder.</param>
    /// <returns>Inserted file metadata if successful, null otherwise</returns>
    public static Google.Apis.Drive.v3.Data.File DriveUploadToFolder
      (string filePath, string folderId)
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.Drive);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });

        // Upload file photo.jpg in specified folder on drive.
        var fileMetadata = new Google.Apis.Drive.v3.Data.File()
        {
          Name = "photo.jpg",
          Parents = new List<string>
          {
            folderId
          }
        };
        FilesResource.CreateMediaUpload request;
        // Create a new file on drive.
        using (var stream = new FileStream(filePath,
              FileMode.Open))
        {
          // Create a new file, with metadata and stream.
          request = service.Files.Create(
            fileMetadata, stream, "image/jpeg");
          request.Fields = "id";
          request.Upload();
        }
        var file = request.ResponseBody;
        // Prints the uploaded file id.
        Console.WriteLine("File ID: " + file.Id);
        return file;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else if (e is FileNotFoundException)
        {
          Console.WriteLine("File not found");
        }
        else if (e is DirectoryNotFoundException)
        {
          Console.WriteLine("Directory Not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

parents özelliği, üst düzey bir klasörde veya başka bir klasörde dosya oluştururken kullanılabilir.

Klasörler arasında dosya taşıma

Dosyaları taşımak için parents mülkünün kimliğini güncellemeniz gerekir.

Mevcut bir dosyanın üst öğelerini eklemek veya kaldırmak için addParents ve removeParents sorgu parametreleriyle files.update yöntemini kullanın. Aşağıdaki kod örneğinde, istemci kitaplığı kullanarak bir dosyanın klasörler arasında nasıl taşınacağı gösterilmektedir:

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/MoveFileToFolder.java

import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

/* Class to demonstrate use case for moving file to folder.*/
public class MoveFileToFolder {


 /**
  * @param fileId  Id of file to be moved.
  * @param folderId Id of folder where the fill will be moved.
  * @return list of parent ids for the file.
  */
 public static List<String> moveFileToFolder(String fileId, String folderId)
   throws IOException {
    /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
    TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
    guides on implementing OAuth2 for your application.*/
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_FILE));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);
  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();

  // Retrieve the existing parents to remove
  File file = service.files().get(fileId)
    .setFields("parents")
    .execute();
  StringBuilder previousParents = new StringBuilder();
  for (String parent : file.getParents()) {
   previousParents.append(parent);
   previousParents.append(',');
  }
  try {
   // Move the file to the new folder
   file = service.files().update(fileId, null)
     .setAddParents(folderId)
     .setRemoveParents(previousParents.toString())
     .setFields("id, parents")
     .execute();

   return file.getParents();
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("Unable to move file: " + e.getDetails());
   throw e;
  }
 }
}

Python

drive/snippets/drive-v3/file_snippet/move_file_to_folder.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def move_file_to_folder(file_id, folder_id):
 """Move specified file to the specified folder.
 Args:
   file_id: Id of the file to move.
   folder_id: Id of the folder
 Print: An object containing the new parent folder and other meta data
 Returns : Parent Ids for the file

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # call drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)

  # pylint: disable=maybe-no-member
  # Retrieve the existing parents to remove
  file = service.files().get(fileId=file_id, fields="parents").execute()
  previous_parents = ",".join(file.get("parents"))
  # Move the file to the new folder
  file = (
    service.files()
    .update(
      fileId=file_id,
      addParents=folder_id,
      removeParents=previous_parents,
      fields="id, parents",
    )
    .execute()
  )
  return file.get("parents")

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  return None


if __name__ == "__main__":
 move_file_to_folder(
   file_id="1KuPmvGq8yoYgbfW74OENMCB5H0n_2Jm9",
   folder_id="1jvTFoyBhUspwDncOTB25kb9k0Fl0EqeN",
 )

Node.js

drive/snippets/drive_v3/file_snippets/move_file_to_folder.js
/**
 * Change the file's modification timestamp.
 * @param{string} fileId Id of the file to move
 * @param{string} folderId Id of the folder to move
 * @return{obj} file status
 * */
async function moveFileToFolder(fileId, folderId) {
 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');

 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app
 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});

 try {
  // Retrieve the existing parents to remove
  const file = await service.files.get({
   fileId: fileId,
   fields: 'parents',
  });

  // Move the file to the new folder
  const previousParents = file.data.parents
    .join(',');
  const files = await service.files.update({
   fileId: fileId,
   addParents: folderId,
   removeParents: previousParents,
   fields: 'id, parents',
  });
  console.log(files.status);
  return files.status;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

PHP

drive/snippets/drive_v3/src/DriveMoveFileToFolder.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
use Google\Service\Drive\DriveFile;
function moveFileToFolder($fileId,$folderId)
{
  try {
    $client = new Client();
    $client->useApplicationDefaultCredentials();
    $client->addScope(Drive::DRIVE);
    $driveService = new Drive($client);
    $emptyFileMetadata = new DriveFile();
    // Retrieve the existing parents to remove
    $file = $driveService->files->get($fileId, array('fields' => 'parents'));
    $previousParents = join(',', $file->parents);
    // Move the file to the new folder
    $file = $driveService->files->update($fileId, $emptyFileMetadata, array(
      'addParents' => $folderId,
      'removeParents' => $previousParents,
      'fields' => 'id, parents'));
    return $file->parents;
  } catch(Exception $e) {
    echo "Error Message: ".$e;
  }
}

.NET

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/MoveFileToFolder.cs
using Google;
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class to demonstrate use-case of Drive move file to folder.
  public class MoveFileToFolder
  {
    /// <summary>
    /// Move specified file to the specified folder.
    /// </summary>
    /// <param name="fileId">Id of file to be moved.</param>
    /// <param name="folderId">Id of folder where the fill will be moved.</param>
    /// <returns>list of parent ids for the file, null otherwise.</returns>
    public static IList<string> DriveMoveFileToFolder(string fileId,
      string folderId)
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for 
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.Drive);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });

        // Retrieve the existing parents to remove
        var getRequest = service.Files.Get(fileId);
        getRequest.Fields = "parents";
        var file = getRequest.Execute();
        var previousParents = String.Join(",", file.Parents);
        // Move the file to the new folder
        var updateRequest =
          service.Files.Update(new Google.Apis.Drive.v3.Data.File(),
            fileId);
        updateRequest.Fields = "id, parents";
        updateRequest.AddParents = folderId;
        updateRequest.RemoveParents = previousParents;
        file = updateRequest.Execute();

        return file.Parents;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else if (e is GoogleApiException)
        {
          Console.WriteLine("File or Folder not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

Dosya ve klasör sınırları

Drive dosya ve klasörleri için bazı depolama alanı sınırları vardır.

Kullanıcı öğesi sınırı

Her kullanıcı, söz konusu hesap tarafından oluşturulmuş en fazla 500 milyon öğeye sahip olabilir. Sınıra ulaşıldığında kullanıcı artık Drive'da öğe oluşturamaz veya yükleyemez. Mevcut öğeleri görüntülemeye ve düzenlemeye devam edebilirler. Tekrar dosya oluşturmak için kullanıcıların öğeleri kalıcı olarak silmesi veya farklı bir hesap kullanması gerekir. Daha fazla bilgi edinmek için Dosyaları ve klasörleri çöp kutusuna atma veya silme başlıklı makaleye göz atın.

Bu sınıra dahil edilen nesneler şunlardır:

 • Kullanıcı tarafından Drive&#39;da oluşturulan veya yüklenen öğeler
 • Kullanıcı tarafından oluşturulan ancak artık başkasına ait olan öğeler
 • Çöp kutusundaki öğeler
 • Kısayollar
 • Üçüncü taraf kısayolları

Bu sınıra dahil edilmeyen nesneler şunlardır:

 • Kalıcı olarak silinen öğeler
 • Kullanıcıyla paylaşılan ancak başkasına ait olan öğeler
 • Kullanıcıya ait olan ancak başkası tarafından oluşturulan öğeler

500 milyondan fazla öğe ekleme girişimleri, activeItemCreationLimitExceeded HTTP durum kodu yanıtı döndürür.

Klasör öğesi sınırı

Bir kullanıcının Drive'ım bölümündeki her klasörün 500.000 öğelik sınırı vardır. Bu sınır, Drive'ım klasörünün kök klasörü için geçerli değildir. Bu sınıra dahil edilen öğeler şunlardır:

 • Klasörler
 • Dosyalar. Dosya sahipliğinden bağımsız olarak tüm dosya türleri.
 • Kısayollar. İşaret ettiği öğe söz konusu klasörde yer almasa bile klasör içinde tek bir öğe olarak sayılır. Daha fazla bilgi edinmek için Drive dosyası kısayolu oluşturma başlıklı makaleye göz atın.
 • Üçüncü taraf kısayolları. İşaret ettiği öğe söz konusu klasörün içinde olmasa bile bir klasör içinde tek bir öğe olarak sayılır. Daha fazla bilgi için Uygulamanız tarafından depolanan içeriğe kısayol dosyası oluşturma konusuna bakın.

Klasör sınırları hakkında daha fazla bilgi için Google Drive'da klasör sınırları başlıklı makaleye bakın.

Klasör derinliği sınırı

Bir kullanıcının Drive'ım bölümünde 100'den fazla düzeyde iç içe yerleştirilmiş klasör bulunamaz. Yani bir alt klasör, 99 düzeyden daha derinlikli bir klasörde depolanamaz. Bu sınırlama yalnızca alt klasörler için geçerlidir. application/vnd.google-apps.folder dışında bir MIME türüne sahip alt dosya bu sınırlamadan muaftır.

Örneğin, aşağıdaki şemada yeni bir klasör, 99 numaralı klasörün içine yerleştirilebilir, ancak 100 numaralı klasörün içine yerleştirilemez. Ancak 100 numaralı klasör, dosyaları diğer Drive klasörleri gibi depolayabilir:

Drive klasörü derinlik sınırı.

100'den fazla klasör düzeyi eklenmeye çalışıldığında myDriveHierarchyDepthLimitExceeded HTTP durum kodu yanıtı döndürülür.