Mẫu API Google Drive

Phần này cung cấp các mẫu cho API Google Drive.

Để xem video giới thiệu về API Drive, hãy xem thư viện video về API Drive.

Google lưu trữ các mẫu sau trên GitHub. Bạn có thể phân nhánh các kho lưu trữ này và sử dụng mã làm tài liệu tham khảo cho dự án của riêng mình.

Bộ chọn của Google

Mã mẫu của Google Bộ chọn cho biết cách sử dụng bộ chọn hình ảnh hoặc trang tải lên mà người dùng có thể mở từ một nút trong ứng dụng web.

Để xem hoặc tải nguồn xuống, hãy truy cập vào Google Bộ chọn trên kho lưu trữ GitHub.

Mở và lưu tệp bằng Trình chỉnh sửa nhanh

Mã mẫu Quickeditors này cho biết cách mở và lưu tệp bằng API Drive.

Mỗi ví dụ dành riêng cho nền tảng Drive phản ánh một ứng dụng mẫu duy nhất: một trình chỉnh sửa văn bản (còn gọi là Quickeditor) có khả năng chỉnh sửa các tệp trên Drive bằng loại MIME text/*. Phiên bản web triển khai 2 trường hợp sử dụng cơ bản của Drive:

Quy trình cho cả hai trường hợp sử dụng là như nhau. Drive chuyển hướng người dùng đến ứng dụng sau khi người dùng chọn ứng dụng đó trong trình đơn tạo hoặc trình đơn theo bối cảnh của một tệp có loại MIME đã đăng ký.

Để xem hoặc tải nguồn xuống, hãy truy cập vào Drive Quickeditors (Trình chỉnh sửa nhanh của Drive) trên kho lưu trữ GitHub.