Fact Check Tools API

Bắt đầu

API Đọc/Ghi Fact Check của Google

Các trường hợp sử dụng thông thường

  • Thêm đánh dấu ClaimReview, chỉnh sửa mã đánh dấu ClaimReview, xóa mã đánh dấu ClaimReview cho các bài viết xác minh tính xác thực (URL) của trang web. Để tìm hiểu thêm về ClaimReview, hãy truy cập vào tài liệu dành cho nhà phát triển Xác minh tính xác thực.
  • Lưu ý: Để thêm hoặc thay đổi mã đánh dấu của một trang web bằng API này, người dùng phải được uỷ quyền thông qua Google Search Console. Mọi tài khoản có trong danh sách người dùng bị hạn chế hoặc toàn quyền trên một trang web đều có thể tạo mã đánh dấu cho các bài viết trên trang web đó. Các bước bắt buộc là:
    • Hãy trao đổi với quản trị viên trang web để tìm hiểu xem trang web của bạn đã có trên Search Console hay chưa. Nếu không, hãy làm theo các bước này.
    • Quản trị viên trang web thêm bạn làm người dùng trên trang web, có thể là người dùng bị hạn chế hoặc người dùng toàn quyền (hướng dẫn).

Bạn có trách nhiệm thông báo cho người dùng rằng ứng dụng API của bạn sẽ đóng góp dữ liệu cho dataCommons. Việc sử dụng API ClaimReview đọc/ghi phải tuân theo Điều khoản dịch vụ API của Google.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Tài liệu về API chi tiết.

API Tìm kiếm thông tin xác nhận tính xác thực của Google

Các trường hợp sử dụng thông thường

Việc sử dụng API Xác minh tính xác thực thông báo xác nhận quyền sở hữu phải tuân theo Điều khoản dịch vụ API của Google.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Tài liệu về API chi tiết.