Tạo một ứng dụng API tập thể dục

Ví dụ này chỉ ra cách tạo một ứng dụng API tập thể dục.

Tạo ứng dụng API như sau:

 1. Tạo một thực thể FitnessOptions, khai báo các loại dữ liệu và loại quyền truy cập (đọc và/hoặc ghi) mà ứng dụng của bạn cần:

  val fitnessOptions = FitnessOptions.builder()
    .addDataType(DataType.TYPE_STEP_COUNT_DELTA, FitnessOptions.ACCESS_READ)
    .addDataType(DataType.AGGREGATE_STEP_COUNT_DELTA, FitnessOptions.ACCESS_READ)
    .build()
  
 2. Nhận thực thể của đối tượng Account để sử dụng với API:

  val account = GoogleSignIn.getAccountForExtension(this, fitnessOptions)
  
 3. Kiểm tra xem trước đây người dùng đã cấp quyền truy cập dữ liệu cần thiết chưa và nếu chưa, hãy bắt đầu quy trình cho phép:

  if (!GoogleSignIn.hasPermissions(account, fitnessOptions)) {
    GoogleSignIn.requestPermissions(
      this, // your activity
      GOOGLE_FIT_PERMISSIONS_REQUEST_CODE, // e.g. 1
      account,
      fitnessOptions)
  } else {
    accessGoogleFit()
  }
  
 4. Nếu cần phải có quy trình uỷ quyền, hãy xử lý phản hồi của người dùng:

  override fun onActivityResult(requestCode: Int, resultCode: Int, data: Intent?) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data)
    when (resultCode) {
      Activity.RESULT_OK -> when (requestCode) {
        GOOGLE_FIT_PERMISSIONS_REQUEST_CODE -> accessGoogleFit()
        else -> {
          // Result wasn't from Google Fit
        }
      }
      else -> {
        // Permission not granted
      }
    }
  }
  
 5. Sau khi người dùng đã cho phép truy cập vào dữ liệu được yêu cầu, hãy tạo một ứng dụng thể dục (ví dụ: một HistoryClient để đọc và/hoặc ghi dữ liệu về hoạt động thể dục trước đây) dựa trên mục đích và nhu cầu của ứng dụng:

  private fun accessGoogleFit() {
    val end = LocalDateTime.now()
    val start = end.minusYears(1)
    val endSeconds = end.atZone(ZoneId.systemDefault()).toEpochSecond()
    val startSeconds = start.atZone(ZoneId.systemDefault()).toEpochSecond()
  
    val readRequest = DataReadRequest.Builder()
      .aggregate(DataType.AGGREGATE_STEP_COUNT_DELTA)
      .setTimeRange(startSeconds, endSeconds, TimeUnit.SECONDS)
      .bucketByTime(1, TimeUnit.DAYS)
      .build()
    val account = GoogleSignIn.getAccountForExtension(this, fitnessOptions)
    Fitness.getHistoryClient(this, account)
      .readData(readRequest)
      .addOnSuccessListener({ response ->
        // Use response data here
        Log.i(TAG, "OnSuccess()")
      })
      .addOnFailureListener({ e -> Log.d(TAG, "OnFailure()", e) })
  }