Nhận mã ứng dụng khách OAuth 2.0

Tổng quan

Để sử dụng Google Fit cho Android, bạn cần có mã ứng dụng khách OAuth 2.0 cho các ứng dụng Android.

Tất cả ứng dụng Android đều được ký bằng chứng chỉ kỹ thuật số mà bạn lưu giữ khoá riêng tư. Hãy tham khảo Hướng dẫn ký ứng dụng Android để biết thêm thông tin về chứng chỉ kỹ thuật số.

Mã ứng dụng khách OAuth của Android được liên kết với các cặp chứng chỉ/gói cụ thể. Bạn chỉ cần một mã nhận dạng cho mỗi chứng chỉ, bất kể số lượng người dùng mà bạn có cho ứng dụng.

Bạn cần thực hiện một số bước để nhận được mã nhận dạng cho ứng dụng. Các bước này được nêu ra bên dưới.

 1. Tìm thông tin về chứng chỉ của ứng dụng.
 2. Tạo hoặc sửa đổi một dự án trong Google API Console.
 3. Yêu cầu mã ứng dụng khách OAuth 2.0.

Tìm thông tin về chứng chỉ của ứng dụng

Khoá API dựa trên dạng ngắn của chứng chỉ kỹ thuật số của ứng dụng, còn gọi là vân tay SHA-1. Để hiển thị vân tay số SHA-1 cho chứng chỉ của bạn, trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng đúng chứng chỉ. Bạn có thể có hai chứng chỉ:

 • Chứng chỉ gỡ lỗi: Các công cụ SDK Android sẽ tự động tạo chứng chỉ này khi bạn tạo bản gỡ lỗi. Chỉ sử dụng chứng chỉ này với các ứng dụng bạn đang thử nghiệm. Không cố gắng phát hành ứng dụng được ký bằng chứng chỉ gỡ lỗi. Chứng chỉ gỡ lỗi được mô tả chi tiết hơn trong phần Ký bằng Chế độ gỡ lỗi trong Tài liệu dành cho nhà phát triển Android.
 • Chứng chỉ phát hành: Bộ công cụ SDK Android tạo chứng chỉ này khi bạn tạo bản phát hành. Bạn cũng có thể tạo chứng chỉ này bằng chương trình keytool. Hãy sử dụng chứng chỉ này khi bạn đã sẵn sàng phát hành ứng dụng cho toàn thế giới.

Hãy làm theo các bước bên dưới để hiển thị vân tay số SHA-1 của chứng chỉ bằng cách sử dụng chương trình keytool với tham số -v. Để biết thêm thông tin về Keytool, hãy xem Tài liệu về Oracle.

Chứng chỉ gỡ lỗi

Hiển thị vân tay số cho chứng chỉ gỡ lỗi

 1. Tìm tệp kho khoá gỡ lỗi. Tên tệp là debug.keystore và được tạo lần đầu tiên khi bạn tạo dự án. Theo mặc định, tệp được lưu trữ trong cùng thư mục với tệp Thiết bị ảo Android (AVD):

  • macOS và Linux: ~/.android/
  • Windows Vista và Windows 7: C:\Users\your_user_name\.android\
 2. Liệt kê vân tay số SHA-1:

  • Đối với Linux hoặc macOS, hãy mở cửa sổ dòng lệnh và nhập nội dung sau:

   keytool -list -v -keystore ~/.android/debug.keystore -alias androiddebugkey -storepass android -keypass android
  • Đối với Windows Vista và Windows 7, hãy chạy:

   keytool -list -v -keystore "%USERPROFILE%\.android\debug.keystore" -alias androiddebugkey -storepass android -keypass android

Bạn sẽ thấy kết quả xuất ra có dạng như sau:

Alias name: androiddebugkey
Creation date: Jan 01, 2013
Entry type: PrivateKeyEntry
Certificate chain length: 1
Certificate[1]:
Owner: CN=Android Debug, O=Android, C=US
Issuer: CN=Android Debug, O=Android, C=US
Serial number: 4aa9b300
Valid from: Mon Jan 01 08:04:04 UTC 2013 until: Mon Jan 01 18:04:04 PST 2033
Certificate fingerprints:
   MD5: AE:9F:95:D0:A6:86:89:BC:A8:70:BA:34:FF:6A:AC:F9
   SHA1: BB:0D:AC:74:D3:21:E1:43:07:71:9B:62:90:AF:A1:66:6E:44:5D:75
   Signature algorithm name: SHA1withRSA
   Version: 3
Chứng chỉ phát hành

Hiển thị vân tay số cho chứng chỉ phát hành

 1. Tìm tệp kho khoá chứng chỉ phát hành của bạn. Không có vị trí hoặc tên mặc định cho kho khoá phát hành. Nếu bạn không chỉ định mã này khi tạo ứng dụng cho bản phát hành, bản dựng đó sẽ để lại .apk chưa ký và bạn sẽ phải ký ứng dụng trước khi có thể phát hành. Đối với chứng chỉ phát hành, bạn cũng cần có bí danh của chứng chỉ và mật khẩu cho kho khoá và chứng chỉ. Bạn có thể liệt kê danh sách đại diện cho tất cả các khoá trong kho khoá bằng cách nhập:

  keytool -list -keystore your_keystore_name

  Thay thế your_keystore_name bằng đường dẫn đủ điều kiện và tên của kho khoá, bao gồm cả phần mở rộng .keystore. Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu của kho khoá. Sau đó, keytool sẽ hiển thị tất cả các bí danh trong kho khoá.

 2. Nhập thông tin sau vào cửa sổ dòng lệnh hoặc lời nhắc lệnh:

  keytool -list -v -keystore your_keystore_name -alias your_alias_name

  Thay thế your_keystore_name bằng đường dẫn đủ điều kiện và tên của kho khoá, bao gồm cả phần mở rộng .keystore. Thay thế your_alias_name bằng bí danh mà bạn đã chỉ định cho chứng chỉ khi tạo.

Bạn sẽ thấy kết quả xuất ra có dạng như sau:

Alias name: <alias_name>
Creation date: Feb 02, 2013
Entry type: PrivateKeyEntry
Certificate chain length: 1
Certificate[1]:
Owner: CN=Android Debug, O=Android, C=US
Issuer: CN=Android Debug, O=Android, C=US
Serial number: 4cc9b300
Valid from: Mon Feb 02 08:01:04 UTC 2013 until: Mon Feb 02 18:05:04 PST 2033
Certificate fingerprints:
  MD5: AE:9F:95:D0:A6:86:89:BC:A8:70:BA:34:FF:6B:AC:F9
  SHA1: BB:0D:AC:74:D3:21:E1:43:67:71:9B:62:90:AF:A1:66:6E:44:5D:75
  Signature algorithm name: SHA1withRSA
  Version: 3

Dòng bắt đầu bằng SHA1 chứa vân tay số SHA-1 của chứng chỉ. Vân tay là trình tự gồm 20 số thập lục phân gồm 2 chữ số được phân tách bằng dấu hai chấm.

Yêu cầu mã ứng dụng khách OAuth 2.0 trong Bảng điều khiển API của Google

Làm theo các bước sau để tạo hoặc sửa đổi một dự án cho ứng dụng của bạn trong Google API Console, bật API thể dục và yêu cầu mã ứng dụng khách OAuth 2.0.

Nếu bạn muốn được hướng dẫn về quy trình và tự động kích hoạt API thể dục, hãy nhấp vào

Lấy mã ứng dụng

Ngoài ra, hãy làm theo các bước sau để bật API thể dục trong Google API Console và nhận mã ứng dụng khách OAuth 2.0.

 1. Chuyển đến Google API Console.
 2. Chọn một dự án hoặc tạo dự án mới. Sử dụng cùng một dự án cho phiên bản Android và REST của ứng dụng.
 3. Nhấp vào Tiếp tục để bật API Thể dục.
 4. Nhấp vào Truy cập vào thông tin xác thực.
 5. Nhấp vào Thông tin xác thực mới, sau đó chọn Mã ứng dụng khách OAuth.
 6. Trong phần Application type (Loại ứng dụng), hãy chọn Android.
 7. Trong hộp thoại hiện ra, hãy nhập vân tay số SHA-1 và tên gói của ứng dụng. Ví dụ:

  BB:0D:AC:74:D3:21:E1:43:67:71:9B:62:91:AF:A1:66:6E:44:5D:75

  com.example.android.fit-example

 8. Nhấp vào Tạo. Mã ứng dụng bí mật và mã ứng dụng khách Android OAuth 2.0 mới xuất hiện trong danh sách mã nhận dạng cho dự án của bạn. Mã ứng dụng khách OAuth 2.0 là một chuỗi ký tự, có dạng như sau:

  780816631155-gbvyo1o7r2pn95qc4ei9d61io4uh48hl.apps.googleusercontent.com