Làm việc với dữ liệu trong quá khứ

API lịch sử cho phép ứng dụng thực hiện hàng loạt thao tác trên bộ nhớ các hoạt động: đọc, chèn, cập nhật và xóa dữ liệu lịch sử về sức khỏe và tinh thần. Hãy sử dụng API Lịch sử để làm những việc sau:

 • Đọc dữ liệu sức khỏe và tinh thần đã được chèn hoặc ghi lại bằng các ứng dụng khác.
 • Nhập dữ liệu hàng loạt vào Google Fit.
 • Cập nhật dữ liệu trong Google Fit.
 • Xoá dữ liệu trong quá khứ mà ứng dụng của bạn đã lưu trữ trước đây.

Để chèn dữ liệu chứa siêu dữ liệu phiên, hãy sử dụng API phiên.

Đọc dữ liệu

Các phần sau đây trình bày cách đọc nhiều loại dữ liệu tổng hợp.

Đọc dữ liệu chi tiết và tổng hợp

Để đọc dữ liệu trong quá khứ, hãy tạo một phiên bản DataReadRequest.

Kotlin

// Read the data that's been collected throughout the past week.
val endTime = LocalDateTime.now().atZone(ZoneId.systemDefault())
val startTime = endTime.minusWeeks(1)
Log.i(TAG, "Range Start: $startTime")
Log.i(TAG, "Range End: $endTime")

val readRequest =
  DataReadRequest.Builder()
    // The data request can specify multiple data types to return,
    // effectively combining multiple data queries into one call.
    // This example demonstrates aggregating only one data type.
    .aggregate(DataType.AGGREGATE_STEP_COUNT_DELTA)
    // Analogous to a "Group By" in SQL, defines how data should be
    // aggregated.
    // bucketByTime allows for a time span, whereas bucketBySession allows
    // bucketing by <a href="/fit/android/using-sessions">sessions</a>.
    .bucketByTime(1, TimeUnit.DAYS)
    .setTimeRange(startTime.toEpochSecond(), endTime.toEpochSecond(), TimeUnit.SECONDS)
    .build()

Java

// Read the data that's been collected throughout the past week.
ZonedDateTime endTime = LocalDateTime.now().atZone(ZoneId.systemDefault());
ZonedDateTime startTime = endTime.minusWeeks(1);
Log.i(TAG, "Range Start: $startTime");
Log.i(TAG, "Range End: $endTime");

DataReadRequest readRequest = new DataReadRequest.Builder()
    // The data request can specify multiple data types to return,
    // effectively combining multiple data queries into one call.
    // This example demonstrates aggregating only one data type.
    .aggregate(DataType.AGGREGATE_STEP_COUNT_DELTA)
    // Analogous to a "Group By" in SQL, defines how data should be
    // aggregated.
    // bucketByTime allows for a time span, while bucketBySession allows
    // bucketing by sessions.
    .bucketByTime(1, TimeUnit.DAYS)
    .setTimeRange(startTime.toEpochSecond(), endTime.toEpochSecond(), TimeUnit.SECONDS)
    .build();

Ví dụ trước sử dụng các điểm dữ liệu tổng hợp, trong đó mỗi DataPoint đại diện cho số bước đi bộ trong một ngày. Trong trường hợp sử dụng cụ thể này, điểm dữ liệu tổng hợp có hai ưu điểm:

 • Ứng dụng và cửa hàng thể dục trao đổi lượng dữ liệu nhỏ hơn.
 • Ứng dụng của bạn không phải tổng hợp dữ liệu theo cách thủ công.

Dữ liệu tổng hợp cho nhiều loại hoạt động

Ứng dụng của bạn có thể sử dụng các yêu cầu dữ liệu để truy xuất nhiều loại dữ liệu. Ví dụ sau cho thấy cách tạo DataReadRequest để đốt cháy calo cho mỗi hoạt động diễn ra trong phạm vi thời gian đã chỉ định. Dữ liệu kết quả khớp với lượng calo trên mỗi hoạt động như được báo cáo trong ứng dụng Google Fit, trong đó mỗi hoạt động nhận được bộ dữ liệu calo riêng.

Kotlin

val readRequest = DataReadRequest.Builder()
  .aggregate(DataType.AGGREGATE_CALORIES_EXPENDED)
  .bucketByActivityType(1, TimeUnit.SECONDS)
  .setTimeRange(startTime.toEpochSecond(), endTime.toEpochSecond(), TimeUnit.SECONDS)
  .build()

Java

DataReadRequest readRequest = new DataReadRequest.Builder()
    .aggregate(DataType.AGGREGATE_CALORIES_EXPENDED)
    .bucketByActivityType(1, TimeUnit.SECONDS)
    .setTimeRange(startTime.toEpochSecond(), endTime.toEpochSecond(), TimeUnit.SECONDS)
    .build();

Sau khi bạn tạo một phiên bản DataReadRequest, hãy sử dụng phương thức HistoryClient.readData() để đọc không đồng bộ dữ liệu trong quá khứ.

Ví dụ sau minh hoạ cách lấy thực thể DataPoint từ DataSet:

Kotlin

Fitness.getHistoryClient(this, GoogleSignIn.getAccountForExtension(this, fitnessOptions))
  .readData(readRequest)
  .addOnSuccessListener { response ->
    // The aggregate query puts datasets into buckets, so flatten into a
    // single list of datasets
    for (dataSet in response.buckets.flatMap { it.dataSets }) {
      dumpDataSet(dataSet)
    }
  }
  .addOnFailureListener { e ->
    Log.w(TAG,"There was an error reading data from Google Fit", e)
  }

fun dumpDataSet(dataSet: DataSet) {
  Log.i(TAG, "Data returned for Data type: ${dataSet.dataType.name}")
  for (dp in dataSet.dataPoints) {
    Log.i(TAG,"Data point:")
    Log.i(TAG,"\tType: ${dp.dataType.name}")
    Log.i(TAG,"\tStart: ${dp.getStartTimeString()}")
    Log.i(TAG,"\tEnd: ${dp.getEndTimeString()}")
    for (field in dp.dataType.fields) {
      Log.i(TAG,"\tField: ${field.name.toString()} Value: ${dp.getValue(field)}")
    }
  }
}

fun DataPoint.getStartTimeString() = Instant.ofEpochSecond(this.getStartTime(TimeUnit.SECONDS))
  .atZone(ZoneId.systemDefault())
  .toLocalDateTime().toString()

fun DataPoint.getEndTimeString() = Instant.ofEpochSecond(this.getEndTime(TimeUnit.SECONDS))
  .atZone(ZoneId.systemDefault())
  .toLocalDateTime().toString()

Java

Fitness.getHistoryClient(this, GoogleSignIn.getAccountForExtension(this, fitnessOptions))
    .readData(readRequest)
    .addOnSuccessListener (response -> {
      // The aggregate query puts datasets into buckets, so convert to a
      // single list of datasets
      for (Bucket bucket : response.getBuckets()) {
        for (DataSet dataSet : bucket.getDataSets()) {
          dumpDataSet(dataSet);
        }
      }
    })
    .addOnFailureListener(e ->
      Log.w(TAG, "There was an error reading data from Google Fit", e));

}

private void dumpDataSet(DataSet dataSet) {
  Log.i(TAG, "Data returned for Data type: ${dataSet.dataType.name}");
  for (DataPoint dp : dataSet.getDataPoints()) {
    Log.i(TAG,"Data point:");
    Log.i(TAG,"\tType: ${dp.dataType.name}");
    Log.i(TAG,"\tStart: ${dp.getStartTimeString()}");
    Log.i(TAG,"\tEnd: ${dp.getEndTimeString()}");
    for (Field field : dp.getDataType().getFields()) {
      Log.i(TAG,"\tField: ${field.name.toString()} Value: ${dp.getValue(field)}");
    }
  }
}


private String getStartTimeString() {
  return Instant.ofEpochSecond(this.getStartTime(TimeUnit.SECONDS))
    .atZone(ZoneId.systemDefault())
    .toLocalDateTime().toString();
}

private String getEndTimeString() {
  return Instant.ofEpochSecond(this.getEndTime(TimeUnit.SECONDS))
      .atZone(ZoneId.systemDefault())
      .toLocalDateTime().toString();
}

Đọc dữ liệu tổng cộng hàng ngày

Google Fit cũng cung cấp quyền truy cập đơn giản vào tổng số hằng ngày của một loại dữ liệu được chỉ định. Hãy sử dụng phương thức HistoryClient.readDailyTotal() để truy xuất loại dữ liệu mà bạn chỉ định tính đến nửa đêm của ngày hiện tại theo múi giờ hiện tại của thiết bị. Ví dụ: truyền loại dữ liệu TYPE_STEP_COUNT_DELTA vào phương thức này để truy xuất tổng số bước hằng ngày. Bạn có thể truyền một kiểu dữ liệu tức thì có tổng số dữ liệu tổng hợp hằng ngày. Để biết thêm thông tin về các loại dữ liệu được hỗ trợ, hãy xem DataType.getAggregateType.

Google Fit không yêu cầu uỷ quyền đăng ký nhận thông tin cập nhật của TYPE_STEP_COUNT_DELTA từ phương thức HistoryClient.readDailyTotal() khi phương thức này được gọi bằng tài khoản mặc định và không có phạm vi nào được chỉ định. Tính năng này có thể hữu ích nếu bạn yêu cầu dữ liệu bước để sử dụng ở các khu vực mà bạn không thể hiển thị bảng điều khiển quyền, ví dụ như trên mặt đồng hồ Wear OS.

Người dùng thích xem số bước đi nhất quán trên ứng dụng Google Fit, các ứng dụng khác và mặt đồng hồ Wear OS, vì điều này mang lại cho họ trải nghiệm nhất quán và đáng tin cậy. Để đảm bảo số bước luôn nhất quán, hãy đăng ký các bước trong nền tảng Google Fit từ ứng dụng hoặc mặt đồng hồ, sau đó cập nhật số lượng trong onExitAmbient(). Để biết thêm thông tin về cách sử dụng dữ liệu này trong mặt đồng hồ, hãy xem phần Các chức năng trên mặt đồng hồứng dụng mẫu Android WatchFace.

Chèn dữ liệu

Để chèn dữ liệu trong quá khứ, trước tiên hãy tạo một DataSetphiên bản:

Kotlin

// Declare that the data being inserted was collected during the past hour.
val endTime = LocalDateTime.now().atZone(ZoneId.systemDefault())
val startTime = endTime.minusHours(1)

// Create a data source
val dataSource = DataSource.Builder()
  .setAppPackageName(this)
  .setDataType(DataType.TYPE_STEP_COUNT_DELTA)
  .setStreamName("$TAG - step count")
  .setType(DataSource.TYPE_RAW)
  .build()

// For each data point, specify a start time, end time, and the
// data value -- in this case, 950 new steps.
val stepCountDelta = 950
val dataPoint =
  DataPoint.builder(dataSource)
    .setField(Field.FIELD_STEPS, stepCountDelta)
    .setTimeInterval(startTime.toEpochSecond(), endTime.toEpochSecond(), TimeUnit.SECONDS)
    .build()

val dataSet = DataSet.builder(dataSource)
  .add(dataPoint)
  .build()

Java

// Declare that the data being inserted was collected during the past hour.
ZonedDateTime endTime = LocalDateTime.now().atZone(ZoneId.systemDefault());
ZonedDateTime startTime = endTime.minusHours(1);

// Create a data source
DataSource dataSource = new DataSource.Builder()
    .setAppPackageName(this)
    .setDataType(DataType.TYPE_STEP_COUNT_DELTA)
    .setStreamName("$TAG - step count")
    .setType(DataSource.TYPE_RAW)
    .build();

// For each data point, specify a start time, end time, and the
// data value -- in this case, 950 new steps.
int stepCountDelta = 950;
DataPoint dataPoint = DataPoint.builder(dataSource)
    .setField(Field.FIELD_STEPS, stepCountDelta)
    .setTimeInterval(startTime.toEpochSecond(), endTime.toEpochSecond(), TimeUnit.SECONDS)
    .build();

DataSet dataSet = DataSet.builder(dataSource)
    .add(dataPoint)
    .build();

Sau khi bạn tạo một phiên bản DataSet, hãy sử dụng phương thức HistoryClient.insertData để thêm không đồng bộ dữ liệu trong quá khứ này.

Kotlin

Fitness.getHistoryClient(this, GoogleSignIn.getAccountForExtension(this, fitnessOptions))
  .insertData(dataSet)
  .addOnSuccessListener {
    Log.i(TAG, "DataSet added successfully!")
  }
  .addOnFailureListener { e ->
    Log.w(TAG, "There was an error adding the DataSet", e)
  }

Java

Fitness.getHistoryClient(this, GoogleSignIn.getAccountForExtension(this, fitnessOptions))
    .insertData(dataSet)
    .addOnSuccessListener (unused ->
        Log.i(TAG, "DataSet added successfully!"))
    .addOnFailureListener(e ->
        Log.w(TAG, "There was an error adding the DataSet", e));
}

Quản lý các điểm dữ liệu xung đột

Mỗi DataPoint trong ứng dụng DataSet của bạn phải có startTimeendTime xác định một khoảng thời gian duy nhất trong DataSet đó, không có sự trùng lặp giữa các bản sao DataPoint.

Nếu ứng dụng của bạn cố gắng chèn một DataPoint mới xung đột với một thực thể DataPoint hiện có, thì DataPoint mới sẽ bị loại bỏ. Để chèn một DataPoint mới có thể trùng lặp với các điểm dữ liệu hiện có, hãy sử dụng phương thức HistoryClient.updateData được mô tả trong phần Cập nhật dữ liệu.

Bạn không thể chèn một điểm dữ liệu nếu thời lượng của điểm dữ liệu trùng lặp với bất kỳ điểm dữ liệu
hiện có nào.

Hình 1. Cách phương thức insertData() xử lý các điểm dữ liệu mới xung đột với DataPoint hiện có.

Cập nhật dữ liệu

Google Fit cho phép ứng dụng cập nhật dữ liệu sức khỏe trước đây và sức khỏe đã chèn trước đó. Để thêm dữ liệu trong quá khứ cho DataSet mới hoặc để thêm các bản sao DataPoint mới không có xung đột<39;t với các điểm dữ liệu hiện có, hãy sử dụng phương thức HistoryApi.insertData.

Để cập nhật dữ liệu trong quá khứ, hãy sử dụng phương thức HistoryClient.updateData. Phương thức này xoá mọi thực thể DataPoint hiện có trùng với các thực thể DataPoint đã thêm bằng phương thức này.

Để cập nhật dữ liệu sức khỏe trước đây và sức khỏe, trước tiên, hãy tạo một thực thể DataSet:

Kotlin

// Declare that the historical data was collected during the past 50 minutes.
val endTime = LocalDateTime.now().atZone(ZoneId.systemDefault())
val startTime = endTime.minusMinutes(50)

// Create a data source
val dataSource = DataSource.Builder()
  .setAppPackageName(this)
  .setDataType(DataType.TYPE_STEP_COUNT_DELTA)
  .setStreamName("$TAG - step count")
  .setType(DataSource.TYPE_RAW)
  .build()

// Create a data set
// For each data point, specify a start time, end time, and the
// data value -- in this case, 1000 new steps.
val stepCountDelta = 1000

val dataPoint = DataPoint.builder(dataSource)
  .setTimeInterval(startTime.toEpochSecond(), endTime.toEpochSecond(), TimeUnit.SECONDS)
  .setField(Field.FIELD_STEPS, stepCountDelta)
  .build()

val dataSet = DataSet.builder(dataSource)
  .add(dataPoint)
  .build()

Java

// Declare that the historical data was collected during the past 50 minutes.
ZonedDateTime endTime = LocalDateTime.now().atZone(ZoneId.systemDefault());
ZonedDateTime startTime = endTime.minusMinutes(50);

// Create a data source
DataSource dataSource = new DataSource.Builder()
    .setAppPackageName(this)
    .setDataType(DataType.TYPE_STEP_COUNT_DELTA)
    .setStreamName("$TAG - step count")
    .setType(DataSource.TYPE_RAW)
    .build();

// Create a data set
// For each data point, specify a start time, end time, and the
// data value -- in this case, 1000 new steps.
int stepCountDelta = 1000;

DataPoint dataPoint = DataPoint.builder(dataSource)
    .setTimeInterval(startTime.toEpochSecond(), endTime.toEpochSecond(), TimeUnit.SECONDS)
    .setField(Field.FIELD_STEPS, stepCountDelta)
    .build();

DataSet dataSet = DataSet.builder(dataSource)
    .add(dataPoint)
    .build();

Sau đó, hãy sử dụng DataUpdateRequest.Builder() để tạo yêu cầu cập nhật dữ liệu mới và sử dụng phương thức HistoryClient.updateData để thực hiện yêu cầu:

Kotlin

val request = DataUpdateRequest.Builder()
  .setDataSet(dataSet)
  .setTimeInterval(startTime.toEpochSecond(), endTime.toEpochSecond(), TimeUnit.SECONDS)
  .build()

Fitness.getHistoryClient(this, GoogleSignIn.getAccountForExtension(this, fitnessOptions))
  .updateData(request)
  .addOnSuccessListener {
    Log.i(TAG, "DataSet updated successfully!")
  }
  .addOnFailureListener { e ->
    Log.w(TAG, "There was an error updating the DataSet", e)
  }

Java

DataUpdateRequest request = new DataUpdateRequest.Builder()
    .setDataSet(dataSet)
    .setTimeInterval(startTime.toEpochSecond(), endTime.toEpochSecond(), TimeUnit.SECONDS)
    .build();

Fitness.getHistoryClient(this, GoogleSignIn.getAccountForExtension(this, fitnessOptions))
    .updateData(request)
    .addOnSuccessListener(unused ->
        Log.i(TAG, "DataSet updated successfully!"))
    .addOnFailureListener(e ->
        Log.w(TAG, "There was an error updating the DataSet", e));

Xoá dữ liệu

Google Fit cho phép ứng dụng của bạn xoá dữ liệu sức khoẻ trước đây và tình trạng sức khoẻ mà ứng dụng từng chèn.

Để xoá dữ liệu trong quá khứ, hãy sử dụng phương thức HistoryClient.deleteData:

Kotlin

// Declare that this code deletes step count information that was collected
// throughout the past day.
val endTime = LocalDateTime.now().atZone(ZoneId.systemDefault())
val startTime = endTime.minusDays(1)

// Create a delete request object, providing a data type and a time interval
val request = DataDeleteRequest.Builder()
  .setTimeInterval(startTime.toEpochSecond(), endTime.toEpochSecond(), TimeUnit.SECONDS)
  .addDataType(DataType.TYPE_STEP_COUNT_DELTA)
  .build()

// Invoke the History API with the HistoryClient object and delete request, and
// then specify a callback that will check the result.
Fitness.getHistoryClient(this, GoogleSignIn.getAccountForExtension(this, fitnessOptions))
  .deleteData(request)
  .addOnSuccessListener {
    Log.i(TAG, "Data deleted successfully!")
  }
  .addOnFailureListener { e ->
    Log.w(TAG, "There was an error with the deletion request", e)
  }

Java

// Declare that this code deletes step count information that was collected
// throughout the past day.
ZonedDateTime endTime = LocalDateTime.now().atZone(ZoneId.systemDefault());
ZonedDateTime startTime = endTime.minusDays(1);

// Create a delete request object, providing a data type and a time interval
DataDeleteRequest request = new DataDeleteRequest.Builder()
    .setTimeInterval(startTime.toEpochSecond(), endTime.toEpochSecond(), TimeUnit.SECONDS)
    .addDataType(DataType.TYPE_STEP_COUNT_DELTA)
    .build();

// Invoke the History API with the HistoryClient object and delete request, and
// then specify a callback that will check the result.
Fitness.getHistoryClient(this, GoogleSignIn.getAccountForExtension(this, fitnessOptions))
    .deleteData(request)
    .addOnSuccessListener (unused ->
        Log.i(TAG, "Data deleted successfully!"))
    .addOnFailureListener(e ->
    Log.w(TAG, "There was an error with the deletion request", e));

Các ứng dụng có thể xoá dữ liệu khỏi một phiên cụ thể hoặc xoá tất cả dữ liệu. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu tham khảo về API cho DataDeleteRequest.

Đăng ký nhận thông tin cập nhật về dữ liệu

Ứng dụng của bạn có thể đọc dữ liệu cảm biến thô theo thời gian thực bằng cách đăng ký SensorsClient.

Đối với các loại dữ liệu khác ít xảy ra thường xuyên hơn và được tính theo cách thủ công, ứng dụng của bạn có thể đăng ký nhận thông tin cập nhật khi các phép đo này được chèn vào cơ sở dữ liệu của Google Fit. Ví dụ về các loại dữ liệu này bao gồm chiều cao, cân nặng và bài tập thể dục như nâng tạ; để biết thêm chi tiết, hãy xem danh sách đầy đủ các loại dữ liệu được hỗ trợ. Để đăng ký nhận nội dung cập nhật, hãy sử dụng HistoryClient.registerDataUpdateListener.

Đoạn mã sau đây cho phép ứng dụng thông báo khi người dùng nhập một giá trị mới cho trọng số của họ:

Kotlin

val intent = Intent(this, MyDataUpdateService::class.java)
val pendingIntent = PendingIntent.getService(this, 0, intent, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT)

val request = DataUpdateListenerRegistrationRequest.Builder()
  .setDataType(DataType.TYPE_WEIGHT)
  .setPendingIntent(pendingIntent)
  .build()

Fitness.getHistoryClient(this, GoogleSignIn.getAccountForExtension(this, fitnessOptions))
  .registerDataUpdateListener(request)
  .addOnSuccessListener {
    Log.i(TAG, "DataUpdateListener registered")
  }

Java

Intent intent = new Intent(this, MyDataUpdateService.class);
PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getService(this, 0, intent, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT)

DataUpdateListenerRegistrationRequest request = new DataUpdateListenerRegistrationRequest.Builder()
    .setDataType(DataType.TYPE_WEIGHT)
    .setPendingIntent(pendingIntent)
    .build();

Fitness.getHistoryClient(this, GoogleSignIn.getAccountForExtension(this, fitnessOptions))
    .registerDataUpdateListener(request)
    .addOnSuccessListener(unused ->
        Log.i(TAG, "DataUpdateListener registered"));

Bạn có thể sử dụng IntentService để nhận thông báo về các bản cập nhật:

Kotlin

class MyDataUpdateService : IntentService("MyDataUpdateService") {
  override fun onHandleIntent(intent: Intent?) {
    val update = DataUpdateNotification.getDataUpdateNotification(intent)
    // Show the time interval over which the data points were collected.
    // To extract specific data values, in this case the user's weight,
    // use DataReadRequest.
    update?.apply {
      val start = getUpdateStartTime(TimeUnit.MILLISECONDS)
      val end = getUpdateEndTime(TimeUnit.MILLISECONDS)

      Log.i(TAG, "Data Update start: $start end: $end DataType: ${dataType.name}")
    }
  }
}

Java

public class MyDataUpdateService extends IntentService {

  public MyDataUpdateService(String name) {
    super("MyDataUpdateService");
  }

  @Override
  protected void onHandleIntent(@Nullable Intent intent) {
    if (intent != null) {
      DataUpdateNotification update = DataUpdateNotification.getDataUpdateNotification(intent);

      // Show the time interval over which the data points
      // were collected.
      // To extract specific data values, in this case the user's weight,
      // use DataReadRequest.
      if (update != null) {
        long start = update.getUpdateStartTime(TimeUnit.MILLISECONDS);
        long end = update.getUpdateEndTime(TimeUnit.MILLISECONDS);
      }

      Log.i(TAG, "Data Update start: $start end: $end DataType: ${dataType.name}");
    }
  }
}

Bạn phải khai báo IntentService trong tệp AndroidManifest.xml.