gpg::AppIdentifier

#include <nearby_connection_types.h>

מזהה של אפליקציה.

סיכום

מאפיינים ציבוריים

identifier
std::string
מחרוזת המזהה שבה האפליקציה משתמשת כדי למצוא אפליקציה או להתקין אותה בפלטפורמה.

מאפיינים ציבוריים

מזהה

std::string gpg::AppIdentifier::identifier

מחרוזת המזהה שבה האפליקציה משתמשת כדי למצוא אפליקציה או להתקין אותה בפלטפורמה.

ב-Android, המחרוזת הזו היא שם חבילה.