Events: resetMultipleForAllPlayers

ต้องมีการให้สิทธิ์

รีเซ็ตเหตุการณ์ตามรหัสที่กำหนดสำหรับผู้เล่นทุกคน วิธีนี้ใช้ได้เฉพาะกับบัญชีผู้ใช้ของ Developer Console เท่านั้น รีเซ็ตได้เฉพาะกิจกรรมฉบับร่างเท่านั้น

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

POST https://www.googleapis.com/games/v1management/events/resetMultipleForAllPlayers

การให้สิทธิ์

คำขอนี้ต้องได้รับสิทธิ์ด้วยขอบเขตต่อไปนี้ (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์)

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/games

เนื้อหาของคำขอ

ในเนื้อหาคำขอ ให้ข้อมูลตามโครงสร้างต่อไปนี้

{
  "kind": "gamesManagement#eventsResetMultipleForAllRequest",
  "event_ids": [
    string
  ]
}
ชื่อพร็อพเพอร์ตี้ ค่า คำอธิบาย Notes
kind string ระบุประเภทของทรัพยากรนี้โดยไม่ซ้ำกัน ค่าจะเป็นสตริงคงที่ gamesManagement#eventsResetMultipleForAllRequest เสมอ
event_ids[] list รหัสของเหตุการณ์ที่จะรีเซ็ต

คำตอบ

หากสำเร็จ เมธอดนี้จะแสดงเนื้อหาการตอบกลับที่ว่างเปล่า