Scores: resetAllForAllPlayers

نیاز به مجوز دارد

نمرات همه تابلوهای امتیازات پیش نویس را برای همه بازیکنان بازنشانی می کند. این روش فقط برای حساب های کاربری کنسول توسعه دهنده شما در دسترس است.

درخواست

درخواست HTTP

POST https://www.googleapis.com/games/v1management/scores/resetAllForAllPlayers

مجوز

این درخواست به مجوز با محدوده زیر نیاز دارد ( در مورد احراز هویت و مجوز بیشتر بخوانید ).

محدوده
https://www.googleapis.com/auth/games

درخواست بدن

با این روش بدنه درخواستی ارائه نکنید.

واکنش

در صورت موفقیت آمیز بودن، این روش یک بدنه پاسخ خالی را برمی گرداند.