Scores: resetForAllPlayers

نیاز به مجوز دارد

امتیازات جدول امتیازات را با شناسه داده شده برای همه بازیکنان بازنشانی می کند. این روش فقط برای حساب های کاربری کنسول توسعه دهنده شما در دسترس است. فقط تابلوهای امتیازات پیش نویس را می توان بازنشانی کرد.

درخواست

درخواست HTTP

POST https://www.googleapis.com/games/v1management/leaderboards/leaderboardId/scores/resetForAllPlayers

مولفه های

نام پارامتر ارزش شرح
پارامترهای مسیر
leaderboardId string شناسه تابلوی امتیازات.

مجوز

این درخواست به مجوز با محدوده زیر نیاز دارد ( در مورد احراز هویت و مجوز بیشتر بخوانید ).

محدوده
https://www.googleapis.com/auth/games

درخواست بدن

با این روش بدنه درخواستی ارائه نکنید.

واکنش

در صورت موفقیت آمیز بودن، این روش یک بدنه پاسخ خالی را برمی گرداند.