Scores: resetMultipleForAllPlayers

نیاز به مجوز دارد

نمرات تابلوهای امتیازات را با شناسه های داده شده برای همه بازیکنان بازنشانی می کند. این روش فقط برای حساب های کاربری کنسول توسعه دهنده شما در دسترس است. فقط تابلوهای امتیازات پیش نویس ممکن است بازنشانی شوند.

درخواست

درخواست HTTP

POST https://www.googleapis.com/games/v1management/scores/resetMultipleForAllPlayers

مجوز

این درخواست به مجوز با محدوده زیر نیاز دارد ( در مورد احراز هویت و مجوز بیشتر بخوانید ).

محدوده
https://www.googleapis.com/auth/games

درخواست بدن

در بدنه درخواست، داده ها را با ساختار زیر ارائه دهید:

{
  "kind": "gamesManagement#scoresResetMultipleForAllRequest",
  "leaderboard_ids": [
    string
  ]
}
نام ملک ارزش شرح یادداشت
kind string منحصر به فرد نوع این منبع را شناسایی می کند. مقدار همیشه رشته ثابت gamesManagement#scoresResetMultipleForAllRequest .
leaderboard_ids[] list شناسه تابلوهای امتیازات برای بازنشانی.

واکنش

در صورت موفقیت آمیز بودن، این روش یک بدنه پاسخ خالی را برمی گرداند.