LeaderboardConfigurations: insert

ต้องมีการให้สิทธิ์

แทรกการกำหนดค่าลีดเดอร์บอร์ดใหม่ในแอปพลิเคชันนี้

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

POST https://www.googleapis.com/games/v1configuration/applications/applicationId/leaderboards

พารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย
พารามิเตอร์เส้นทาง
applicationId string รหัสแอปพลิเคชันจาก Google Play Console

การให้สิทธิ์

คำขอนี้ต้องได้รับสิทธิ์ด้วยขอบเขตต่อไปนี้ (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์)

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher

เนื้อหาของคำขอ

ในเนื้อหาคำขอ ให้ระบุทรัพยากร LeaderboardConfigurations

คำตอบ

หากสำเร็จ วิธีการนี้จะแสดงทรัพยากร LeaderboardConfigurations ในเนื้อหาการตอบสนอง