Method: users.settings.getVacation

Nhận cài đặt tự động trả lời khi đi nghỉ.

Yêu cầu HTTP

GET https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/vacation

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
userId

string

Địa chỉ email của người dùng. Giá trị đặc biệt "tôi" có thể được dùng để cho biết người dùng đã xác thực.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của VacationSettings.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.