Method: domains.trafficStats.get

Nhận số liệu thống kê về lưu lượng truy cập cho một miền vào một ngày cụ thể. Trả về PERMISSION_DENIED nếu người dùng không có quyền truy cập vào TrafficStats cho miền.

Yêu cầu HTTP

GET https://gmailpostmastertools.googleapis.com/v1/{name=domains/*/trafficStats/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
name

string

Tên tài nguyên của số liệu thống kê về lưu lượng truy cập cần tải. Ví dụ: domains/mymail.mydomain.com/trafficStats/20160807.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của TrafficStats.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/postmaster.readonly

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.