OAuth ve Google ile Oturum Açma ile Kolay Bağlantı

Genel bakış

OAuth tabanlı Google Oturum Açma modern bağlantısı, Google ile Oturum Açma'yı OAuth bağlantısının üzerine ekler. Bu, Google kullanıcıları için sorunsuz bir bağlantı deneyimi sağlar ve kullanıcının Google hesabını kullanarak hizmetinizde yeni bir hesap oluşturmasına olanak tanıyan hesap oluşturma özelliğini de sağlar.

OAuth ve Google ile Oturum Açma özelliğini kullanarak hesap bağlama işlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki genel adımları uygulayın:

 1. İlk olarak, kullanıcıdan Google profiline erişim izni vermesini isteyin.
 2. Kullanıcı hesabının mevcut olup olmadığını kontrol etmek için profilindeki bilgileri kullanın.
 3. Mevcut kullanıcılar için hesapları bağlayın.
 4. Kimlik doğrulama sisteminizde Google kullanıcısı için bir eşleşme bulamazsanız Google'dan alınan kimlik jetonunu doğrulayın. Daha sonra, kimlik jetonunda bulunan profil bilgilerine göre bir kullanıcı oluşturabilirsiniz.
Bu şekilde, basitleştirilmiş bağlantı akışı ile kullanıcının Google hesabını bağlaması için adımlar gösterilmektedir. İlk ekran görüntüsünde, kullanıcıların uygulamanızı bağlamak için nasıl seçebileceği gösteriliyor. İkinci ekran görüntüsü, kullanıcının hizmetinizde mevcut bir hesaba sahip olup olmadığını onaylamasını sağlar. Üçüncü ekran görüntüsünde ise kullanıcının, bağlamak istediği Google hesabını seçmesi mümkün. Dördüncü ekran görüntüsünde, Google hesabını uygulamanıza bağlamayla ilgili onay gösteriliyor. Beşinci ekran görüntüsünde, Google uygulamasında başarılı bir şekilde bağlı kullanıcı hesabı gösteriliyor.

Şekil 1. Sorunsuz bağlantı ile kullanıcının telefonunda hesap bağlama

Modern Bağlantı Gereksinimleri

OAuth sunucunuzu uygulama

Jeton değişimi uç noktanızın check, create, get amaçlarını desteklemesi gerekir. Aşağıda, hesap bağlama akışı boyunca tamamlanan adımlar ve farklı amaçların ne zaman çağrıldığı gösterilmektedir:

 1. Kullanıcının kimlik doğrulama sisteminizde hesabı var mı? (Kullanıcı YES veya NO'yu seçerek karar verir)
  1. EVET : Kullanıcı, platformunuzda oturum açmak için Google hesabıyla ilişkili e-posta adresini kullanıyor mu? (Kullanıcı YES veya NO'yu seçerek karar verir)
   1. EVET : Kimlik doğrulama sisteminizde eşleşen bir hesap var mı? (check intent numaralı telefonu arayarak arayın)
    1. EVET : get intent aranır ve istek başarıyla döndürülürse hesap bağlanır.
    2. HAYIR : Yeni Hesap Oluşturulsun mu? (Kullanıcı YES veya NO'yu seçerek karar verir)
     1. EVET : create intent aranır ve oluşturma amacı başarılı olursa hesap bağlanır.
     2. HAYIR : Web OAuth akışı tetiklenir, kullanıcı tarayıcısına yönlendirilir ve kullanıcıya farklı bir e-posta ile bağlantı oluşturma seçeneği sunulur.
   2. HAYIR : Web OAuth akışı tetiklenir, kullanıcı tarayıcısına yönlendirilir ve kullanıcıya farklı bir e-posta ile bağlanma seçeneği sunulur.
  2. HAYIR : Kimlik doğrulama sisteminizde eşleşen bir kullanıcı var mı? (check intent numaralı telefonu arayarak arayın)
   1. EVET : get intent aranır ve istek başarıyla döndürülürse hesap bağlanır.
   2. HAYIR : create intent aranır ve oluşturma amacı başarıyla döndürülürse hesap bağlanır.

检查现有用户帐号(检查 intent)

在用户同意访问其 Google 个人资料后,Google 会发送一个请求,其中包含 Google 用户身份的签名断言。该断言包含用户的 Google 帐号 ID、姓名和电子邮件地址。为您的项目配置的令牌交换端点会处理该请求。

如果您的身份验证系统中已存在相应的 Google 帐号,则您的令牌交换端点会返回 account_found=true。如果 Google 帐号与现有用户不匹配,那么您的令牌交换端点会返回 account_found=false 的 HTTP 404 Not Found 错误。

请求的格式如下:

POST /token HTTP/1.1
Host: oauth2.example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer&intent=check&assertion=JWT&scope=SCOPES&client_id=GOOGLE_CLIENT_ID&client_secret=GOOGLE_CLIENT_SECRET

您的令牌交换端点必须能够处理以下参数:

令牌端点参数
intent 对于这些请求,此参数的值为 check
grant_type 要交换的令牌的类型。对于这些请求,此参数的值为 urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer
assertion 一个 JSON Web 令牌 (JWT),用于提供 Google 用户身份的签名断言。JWT 包含用户的 Google 帐号 ID、姓名和电子邮件地址等信息。
client_id 您分配给 Google 的客户端 ID。
client_secret 您分配给 Google 的客户端密钥。

为了响应 check intent 请求,您的令牌交换端点必须执行以下步骤:

 • 验证并解码 JWT 断言。
 • 检查您的身份验证系统中是否已存在该 Google 帐号。
验证并解码JWT断言

您可以使用针对您的语言JWT解码库来验证和解码JWT断言。使用Google的JWKPEM格式的公钥来验证令牌的签名。

解码后,JWT断言类似于以下示例:

{
 "sub": "1234567890",   // The unique ID of the user's Google Account
 "iss": "https://accounts.google.com",    // The assertion's issuer
 "aud": "123-abc.apps.googleusercontent.com", // Your server's client ID
 "iat": 233366400,     // Unix timestamp of the assertion's creation time
 "exp": 233370000,     // Unix timestamp of the assertion's expiration time
 "name": "Jan Jansen",
 "given_name": "Jan",
 "family_name": "Jansen",
 "email": "jan@gmail.com", // If present, the user's email address
 "email_verified": true,  // true, if Google has verified the email address
 "hd": "example.com",   // If present, the host domain of the user's GSuite email address
              // If present, a URL to user's profile picture
 "picture": "https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14GjlTnZKHAeb94A-FmEbwZv7uJD986VOF1mJGb2YYQ",
 "locale": "en_US"     // User's locale, from browser or phone settings
}

除了验证令牌的签名外,还要验证断言的颁发者( iss字段)为https://accounts.google.com ,受众( aud字段)是您分配的客户端ID,并且令牌尚未过期( exp场地)。

使用emailemail_verifiedhd字段,您可以确定Google是否托管电子邮件地址并对其具有权威性。如果Google具有权威性,则当前已知该用户为合法帐户所有者,您可以跳过密码或其他挑战方法。否则,可以使用这些方法在链接之前验证帐户。

Google具有权威性的情况:

 • email后缀为@gmail.com ,这是一个Gmail帐户。
 • email_verified为true并且设置了hd ,这是一个G Suite帐户。

用户可以在不使用Gmail或G Suite的情况下注册Google帐户。如果email不包含@gmail.com后缀,并且没有hd则Google并不具有权威性,建议您使用密码或其他验证方法来验证用户。当Google在创建Google帐户时最初验证了用户时, email_verfied也可能为true,但是此后第三方电子邮件帐户的所有权可能已更改。

检查您的身份验证系统中是否已存在该 Google 帐号

检查是否满足以下任一条件:

 • Google 帐号 ID 可在用户的数据库中找到,可在断言的 sub 字段找到。
 • 断言中的电子邮件地址与您的用户数据库中的用户匹配。

如果其中任一条件为 true,则表示用户已注册。在这种情况下,系统将返回如下所示的响应:

HTTP/1.1 200 Success
Content-Type: application/json;charset=UTF-8

{
 "account_found":"true",
}

如果断言中指定的 Google 帐号 ID 和电子邮件地址都与用户数据库中的用户不匹配,则表示用户尚未注册。在这种情况下,您的令牌交换端点需要使用包含 "account_found": "false" 的 HTTP 404 错误进行响应,如以下示例所示:

HTTP/1.1 404 Not found
Content-Type: application/json;charset=UTF-8

{
 "account_found":"false",
}

Otomatik bağlamayı yönetme (amaç alma)

Kullanıcı, Google profiline erişim izni verdikten sonra Google, kullanıcının Google imzalı kimliğini içeren bir istek gönderir. Bu yorum, kullanıcının Google Hesap Kimliği, adı ve e-posta adresini içeren bilgileri içerir. Projeniz için yapılandırılan jeton değişimi uç noktası bu isteği işler.

Kimlik doğrulama sisteminizde karşılık gelen Google Hesabı zaten varsa jeton Exchange uç noktanız kullanıcı için bir jeton döndürür. Google Hesabı mevcut bir kullanıcıyla eşleşmezse jeton exchange uç noktanız, linking_error hatası ve isteğe bağlı login_hint döndürür.

İstek aşağıdaki biçimdedir:

POST /token HTTP/1.1
Host: oauth2.example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer&intent=get&assertion=JWT&scope=SCOPES&client_id=GOOGLE_CLIENT_ID&client_secret=GOOGLE_CLIENT_SECRET

Jeton değişimi uç noktanız aşağıdaki parametreleri işleyebilmelidir:

Jeton uç nokta parametreleri
intent Bu istekler için bu parametrenin değeri get'tır.
grant_type Alınan jetonun türü. Bu istekler için bu parametre urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer değerine sahiptir.
assertion Google kullanıcı kimliğinin imzalı bir onayını sağlayan bir JSON Web Jetonu (JWT). JWT, kullanıcının Google Hesabı kimliğini, adını ve e-posta adresini içeren bilgileri içerir.
scope İsteğe bağlı: Google'dan kullanıcılardan istekte bulunacak şekilde yapılandırdığınız tüm kapsamlar.
client_id Google'a atadığınız istemci kimliği.
client_secret Google'a atadığınız istemci gizli anahtarı.

get intent isteklerine yanıt vermek için jeton Exchange uç noktanızın aşağıdaki adımları gerçekleştirmesi gerekir:

 • JWT onayını doğrulayın ve kodunu çözün.
 • Kimlik doğrulama sisteminizde Google hesabının zaten mevcut olup olmadığını kontrol edin.
验证并解码JWT断言

您可以使用针对您的语言JWT解码库来验证和解码JWT断言。使用Google的JWKPEM格式的公钥来验证令牌的签名。

解码后,JWT断言类似于以下示例:

{
 "sub": "1234567890",   // The unique ID of the user's Google Account
 "iss": "https://accounts.google.com",    // The assertion's issuer
 "aud": "123-abc.apps.googleusercontent.com", // Your server's client ID
 "iat": 233366400,     // Unix timestamp of the assertion's creation time
 "exp": 233370000,     // Unix timestamp of the assertion's expiration time
 "name": "Jan Jansen",
 "given_name": "Jan",
 "family_name": "Jansen",
 "email": "jan@gmail.com", // If present, the user's email address
 "email_verified": true,  // true, if Google has verified the email address
 "hd": "example.com",   // If present, the host domain of the user's GSuite email address
              // If present, a URL to user's profile picture
 "picture": "https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14GjlTnZKHAeb94A-FmEbwZv7uJD986VOF1mJGb2YYQ",
 "locale": "en_US"     // User's locale, from browser or phone settings
}

除了验证令牌的签名外,还要验证断言的颁发者( iss字段)为https://accounts.google.com ,受众( aud字段)是您分配的客户端ID,并且令牌尚未过期( exp场地)。

使用emailemail_verifiedhd字段,您可以确定Google是否托管电子邮件地址并对其具有权威性。如果Google具有权威性,则当前已知该用户为合法帐户所有者,您可以跳过密码或其他挑战方法。否则,可以使用这些方法在链接之前验证帐户。

Google具有权威性的情况:

 • email后缀为@gmail.com ,这是一个Gmail帐户。
 • email_verified为true并且设置了hd ,这是一个G Suite帐户。

用户可以在不使用Gmail或G Suite的情况下注册Google帐户。如果email不包含@gmail.com后缀,并且没有hd则Google并不具有权威性,建议您使用密码或其他验证方法来验证用户。当Google在创建Google帐户时最初验证了用户时, email_verfied也可能为true,但是此后第三方电子邮件帐户的所有权可能已更改。

Kimlik doğrulama sisteminizde Google hesabının zaten mevcut olup olmadığını kontrol etme

Aşağıdaki koşullardan birinin doğru olup olmadığını kontrol edin:

 • Onaylamanın sub alanında bulunan Google Hesap Kimliği, kullanıcı veritabanınızdadır.
 • Onaylamadaki e-posta adresi, kullanıcı veritabanınızdaki bir kullanıcıyla eşleşiyor.

Kullanıcı için bir hesap bulunursa bir erişim jetonu yayınlayın ve aşağıdaki örnekte olduğu gibi HTTPS yanıtınızın gövdesindeki bir JSON nesnesindeki değerleri döndürün:

{
 "token_type": "Bearer",
 "access_token": "ACCESS_TOKEN",

 "expires_in": SECONDS_TO_EXPIRATION
}

Bazı durumlarda, kimlik jetonuna dayalı hesap bağlama işlemi kullanıcı için başarısız olabilir. Herhangi bir nedenle bu işlemi yaparsanız jeton değişimi uç noktanızın, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi error=linking_error belirten bir HTTP 401 hatasıyla yanıt vermesi gerekir:

HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Type: application/json;charset=UTF-8

{
 "error":"linking_error",
 "login_hint":"foo@bar.com"
}

Google, linking_error ile birlikte bir 401 hata yanıtı aldığında kullanıcıyı yetkilendirme uç noktanıza parametre olarak gönderir. login_hint Kullanıcı, tarayıcısındaki OAuth bağlantı akışını kullanarak hesap bağlama işlemini tamamlar.

通过 Google 登录功能创建帐号(创建 intent)

当用户需要在您的服务上创建帐号时,Google 会向您的令牌交换端点发出请求,并指定 intent=create

请求的格式如下:

POST /token HTTP/1.1
Host: oauth2.example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

response_type=token&grant_type=urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer&scope=SCOPES&intent=create&assertion=JWT&client_id=GOOGLE_CLIENT_ID&client_secret=GOOGLE_CLIENT_SECRET

您的令牌交换端点必须能够处理以下参数:

令牌端点参数
intent 对于这些请求,此参数的值为 create
grant_type 要交换的令牌的类型。对于这些请求,此参数的值为 urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer
assertion 一个 JSON Web 令牌 (JWT),用于提供 Google 用户身份的签名断言。JWT 包含用户的 Google 帐号 ID、姓名和电子邮件地址等信息。
client_id 您分配给 Google 的客户端 ID。
client_secret 您分配给 Google 的客户端密钥。

assertion 参数中的 JWT 包含用户的 Google 帐号 ID、名称和电子邮件地址,您可以使用这些信息在服务中创建新帐号。

为了响应 create intent 请求,您的令牌交换端点必须执行以下步骤:

 • 验证并解码 JWT 断言。
 • 验证用户信息并创建新帐号。
验证并解码JWT断言

您可以使用针对您的语言JWT解码库来验证和解码JWT断言。使用Google的JWKPEM格式的公钥来验证令牌的签名。

解码后,JWT断言类似于以下示例:

{
 "sub": "1234567890",   // The unique ID of the user's Google Account
 "iss": "https://accounts.google.com",    // The assertion's issuer
 "aud": "123-abc.apps.googleusercontent.com", // Your server's client ID
 "iat": 233366400,     // Unix timestamp of the assertion's creation time
 "exp": 233370000,     // Unix timestamp of the assertion's expiration time
 "name": "Jan Jansen",
 "given_name": "Jan",
 "family_name": "Jansen",
 "email": "jan@gmail.com", // If present, the user's email address
 "email_verified": true,  // true, if Google has verified the email address
 "hd": "example.com",   // If present, the host domain of the user's GSuite email address
              // If present, a URL to user's profile picture
 "picture": "https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14GjlTnZKHAeb94A-FmEbwZv7uJD986VOF1mJGb2YYQ",
 "locale": "en_US"     // User's locale, from browser or phone settings
}

除了验证令牌的签名外,还要验证断言的颁发者( iss字段)为https://accounts.google.com ,受众( aud字段)是您分配的客户端ID,并且令牌尚未过期( exp场地)。

使用emailemail_verifiedhd字段,您可以确定Google是否托管电子邮件地址并对其具有权威性。如果Google具有权威性,则当前已知该用户为合法帐户所有者,您可以跳过密码或其他挑战方法。否则,可以使用这些方法在链接之前验证帐户。

Google具有权威性的情况:

 • email后缀为@gmail.com ,这是一个Gmail帐户。
 • email_verified为true并且设置了hd ,这是一个G Suite帐户。

用户可以在不使用Gmail或G Suite的情况下注册Google帐户。如果email不包含@gmail.com后缀,并且没有hd则Google并不具有权威性,建议您使用密码或其他验证方法来验证用户。当Google在创建Google帐户时最初验证了用户时, email_verfied也可能为true,但是此后第三方电子邮件帐户的所有权可能已更改。

验证用户信息并创建新帐号

检查是否满足以下任一条件:

 • Google 帐号 ID 可在用户的数据库中找到,可在断言的 sub 字段找到。
 • 断言中的电子邮件地址与您的用户数据库中的用户匹配。

如果任一条件为 true,请提示用户将其现有帐号与其 Google 帐号相关联。为此,请对请求进行响应,并提供指定 error=linking_error 并将用户的电子邮件地址作为 login_hint 的 HTTP 401 错误。以下是一个示例响应:

HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Type: application/json;charset=UTF-8

{
 "error":"linking_error",
 "login_hint":"foo@bar.com"
}

Google 收到包含 linking_error 的 401 错误响应后,会将用户作为授权参数 login_hint 发送到您的授权端点。用户在浏览器中使用 OAuth 关联流程完成帐号关联。

如果两个条件都不满足,请使用 JWT 中提供的信息创建新的用户帐号。新帐号通常不会设置密码。建议您将 Google 登录功能添加到其他平台,以便用户能够在应用界面使用 Google 帐号登录。或者,您也可以通过电子邮件向用户发送一个启动密码恢复流程的链接,以便用户设置密码以在其他平台上登录。

创建完成后,发出访问令牌 ,并在 HTTPS 响应的正文中以 JSON 对象形式返回值,如以下示例所示:

{
 "token_type": "Bearer",
 "access_token": "ACCESS_TOKEN",

 "expires_in": SECONDS_TO_EXPIRATION
}

Google API İstemci Kimliğinizi alma

Hesap Bağlama kayıt işlemi sırasında Google API İstemci Kimliğinizi sağlamanız gerekecektir.

OAuth Bağlantısı adımlarını tamamlarken oluşturduğunuz projeyi kullanarak API İstemci Kimliğinizi almak için. Bunun için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Google API konsolunun Kimlik bilgileri sayfasını açın.
 2. Bir Google API'leri projesi oluşturun veya seçin.

  Projenizin Web uygulaması türü için istemci kimliği yoksa bir kimlik oluşturmak için Kimlik bilgisi oluştur ve OAuth istemci kimliği'ni tıklayın. Sitenizin alanını Yetkili JavaScript kaynakları kutusuna eklediğinizden emin olun. Yerel testler veya geliştirme gerçekleştirirken Yetkili JavaScript kaynakları alanına hem http://localhost hem de http://localhost:<port_number> eklemeniz gerekir.

Uygulamanızı doğrulama

You can validate your implementation by using the OAuth 2.0 Playground tool.

In the tool, do the following steps:

 1. Click Configuration to open the OAuth 2.0 Configuration window.
 2. In the OAuth flow field, select Client-side.
 3. In the OAuth Endpoints field, select Custom.
 4. Specify your OAuth 2.0 endpoint and the client ID you assigned to Google in the corresponding fields.
 5. In the Step 1 section, don't select any Google scopes. Instead, leave this field blank or type a scope valid for your server (or an arbitrary string if you don't use OAuth scopes). When you're done, click Authorize APIs.
 6. In the Step 2 and Step 3 sections, go through the OAuth 2.0 flow and verify that each step works as intended.

You can validate your implementation by using the Google Account Linking Demo tool.

In the tool, do the following steps:

 1. Click the Sign-in with Google button.
 2. Choose the account you'd like to link.
 3. Enter the service ID.
 4. Optionally enter one or more scopes that you will request access for.
 5. Click Start Demo.
 6. When prompted, confirm that you may consent and deny the linking request.
 7. Confirm that you are redirected to your platform.