การผสานรวม Google Sign-In เข้ากับแอป Android ของคุณ

หากต้องการผสานรวม Google Sign-In กับแอป Android ให้กำหนดค่า Google Sign-In และเพิ่มปุ่มในเลย์เอาต์ของแอปซึ่งจะเริ่มขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้

ก่อนเริ่มต้น

กำหนดค่าโปรเจ็กต์คอนโซล Google API และตั้งค่าโปรเจ็กต์ Android Studio

กำหนดค่า Google Sign-In และออบเจ็กต์ GoogleSignInClient

 1. ในเมธอด onCreate ของกิจกรรมการลงชื่อเข้าใช้ ให้กำหนดค่า Google Sign-In เพื่อขอข้อมูลผู้ใช้ตามที่แอปของคุณต้องการ เช่น หากต้องการกำหนดค่า Google Sign-In เพื่อขอรหัสของผู้ใช้และข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐาน ให้สร้างออบเจ็กต์ GoogleSignInOptions ที่มีพารามิเตอร์ DEFAULT_SIGN_IN หากต้องการขออีเมลของผู้ใช้ด้วย ให้สร้างออบเจ็กต์ GoogleSignInOptions ที่มีตัวเลือก requestEmail

  // Configure sign-in to request the user's ID, email address, and basic
  // profile. ID and basic profile are included in DEFAULT_SIGN_IN.
  GoogleSignInOptions gso = new GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_SIGN_IN)
      .requestEmail()
      .build();

  หากต้องการขอขอบเขตเพิ่มเติมเพื่อเข้าถึง Google API ให้ระบุด้วย requestScopes เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด เมื่อลงชื่อเข้าใช้ ให้ขอเฉพาะขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้แอปทำงานน้อยที่สุด ขอขอบเขตเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นเท่านั้น เพื่อให้ผู้ใช้เห็นหน้าจอคำยินยอมในบริบทของการดำเนินการที่ทำ โปรดดูหัวข้อการขอขอบเขตเพิ่มเติม

 2. จากนั้นสร้างออบเจ็กต์ GoogleSignInClient ที่มีตัวเลือกตามในเมธอด onCreate ของกิจกรรมการลงชื่อเข้าใช้

  // Build a GoogleSignInClient with the options specified by gso.
  mGoogleSignInClient = GoogleSignIn.getClient(this, gso);

ตรวจหาผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้อยู่

ในเมธอด onStart ของกิจกรรม ให้ตรวจสอบว่าผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอปของคุณด้วย Google แล้วหรือยัง

// Check for existing Google Sign In account, if the user is already signed in
// the GoogleSignInAccount will be non-null.
GoogleSignInAccount account = GoogleSignIn.getLastSignedInAccount(this);
updateUI(account);

หาก GoogleSignIn.getLastSignedInAccount แสดงผลออบเจ็กต์ GoogleSignInAccount (แทนที่จะเป็น null) แสดงว่าผู้ใช้ได้ลงชื่อเข้าใช้แอปด้วย Google แล้ว โปรดอัปเดต UI เช่น ซ่อนปุ่มลงชื่อเข้าใช้ เปิดกิจกรรมหลัก หรืออะไรก็ตามที่เหมาะกับแอป

หาก GoogleSignIn.getLastSignedInAccount แสดงผล null แสดงว่าผู้ใช้ยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้แอปกับ Google อัปเดต UI ให้แสดงปุ่ม Google Sign-In

เพิ่มปุ่ม Google Sign-In ลงในแอป

 1. ปุ่มลงชื่อเข้าใช้ Google มาตรฐาน เพิ่ม SignInButton ในเลย์เอาต์ของแอปพลิเคชัน ดังนี้

  <com.google.android.gms.common.SignInButton
   android:id="@+id/sign_in_button"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content" />
  
 2. ไม่บังคับ: หากใช้กราฟิกปุ่มลงชื่อเข้าใช้เริ่มต้นแทนการระบุเนื้อหาปุ่มลงชื่อเข้าใช้ของคุณเอง คุณจะปรับขนาดของปุ่มได้โดยใช้เมธอด setSize

  // Set the dimensions of the sign-in button.
  SignInButton signInButton = findViewById(R.id.sign_in_button);
  signInButton.setSize(SignInButton.SIZE_STANDARD);
  
 3. ในกิจกรรม Android (เช่น ในเมธอด onCreate) ให้ลงทะเบียน OnClickListener ของปุ่มเพื่อลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้เมื่อคลิก

  findViewById(R.id.sign_in_button).setOnClickListener(this);
  

เริ่มขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้

 1. รูปภาพตัวเลือกบัญชีผู้ใช้สำหรับลงชื่อเข้าใช้ ในเมธอด onClick ของกิจกรรม ให้จัดการการแตะปุ่มลงชื่อเข้าใช้ด้วยการสร้าง Intent ในการลงชื่อเข้าใช้ด้วยเมธอด getSignInIntent และเริ่ม Intent ด้วย startActivityForResult

  @Override
  public void onClick(View v) {
    switch (v.getId()) {
      case R.id.sign_in_button:
        signIn();
        break;
      // ...
    }
  }
  
  private void signIn() {
    Intent signInIntent = mGoogleSignInClient.getSignInIntent();
    startActivityForResult(signInIntent, RC_SIGN_IN);
  }

  เมื่อเริ่มต้น Intent จะให้ผู้ใช้เลือกบัญชี Google ที่จะลงชื่อเข้าใช้ หากคุณขอขอบเขตนอกเหนือจาก profile, email และ openid ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้ให้สิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรที่ขอด้วย

 2. หลังจากที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แล้ว คุณจะรับออบเจ็กต์ GoogleSignInAccount สำหรับผู้ใช้ในเมธอด onActivityResult ของกิจกรรมได้

  @Override
  public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
  
    // Result returned from launching the Intent from GoogleSignInClient.getSignInIntent(...);
    if (requestCode == RC_SIGN_IN) {
      // The Task returned from this call is always completed, no need to attach
      // a listener.
      Task<GoogleSignInAccount> task = GoogleSignIn.getSignedInAccountFromIntent(data);
      handleSignInResult(task);
    }
  }

  ออบเจ็กต์ GoogleSignInAccount มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ เช่น ชื่อผู้ใช้

  private void handleSignInResult(Task<GoogleSignInAccount> completedTask) {
    try {
      GoogleSignInAccount account = completedTask.getResult(ApiException.class);
  
      // Signed in successfully, show authenticated UI.
      updateUI(account);
    } catch (ApiException e) {
      // The ApiException status code indicates the detailed failure reason.
      // Please refer to the GoogleSignInStatusCodes class reference for more information.
      Log.w(TAG, "signInResult:failed code=" + e.getStatusCode());
      updateUI(null);
    }
  }

  คุณยังรับอีเมลของผู้ใช้ได้ด้วย getEmail, รหัส Google ของผู้ใช้ (สำหรับการใช้งานฝั่งไคลเอ็นต์) กับ getId และโทเค็นรหัสสำหรับผู้ใช้ด้วย getIdToken หากคุณจำเป็นต้องส่งผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้อยู่ไปยังเซิร์ฟเวอร์แบ็กเอนด์ ให้ส่งโทเค็นรหัสไปยังเซิร์ฟเวอร์แบ็กเอนด์และตรวจสอบโทเค็นบนเซิร์ฟเวอร์