הפעלת גישה בצד השרת

באמצעות הליך הוספת כניסה הקודם, האפליקציה מאמתת את המשתמש בצד הלקוח בלבד. במקרה כזה, תוכלו לגשת לממשקי ה-API של Google רק בזמן שהם משתמשים באפליקציה באופן פעיל. אם אתם רוצים שהשרתים שלכם יוכלו לבצע קריאות ל-Google API מטעם המשתמשים, גם כשהם במצב אופליין, נדרש אסימון גישה לשרת.

לפני שמתחילים

הפעלת גישה ל-API בצד השרת עבור האפליקציה

 1. כשמגדירים את הכניסה באמצעות חשבון Google, צריך ליצור את האובייקט GoogleSignInOptions ב-method requestServerAuthCode ולציין את היקפי ההרשאות לקצה העורפי של האפליקציה שצריך לגשת אליהם באמצעות method requestScopes.

  מעבירים את מזהה הלקוח של השרת ל-method requestServerAuthCode.

  // Configure sign-in to request offline access to the user's ID, basic
  // profile, and Google Drive. The first time you request a code you will
  // be able to exchange it for an access token and refresh token, which
  // you should store. In subsequent calls, the code will only result in
  // an access token. By asking for profile access (through
  // DEFAULT_SIGN_IN) you will also get an ID Token as a result of the
  // code exchange.
  String serverClientId = getString(R.string.server_client_id);
  GoogleSignInOptions gso = new GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_SIGN_IN)
      .requestScopes(new Scope(Scopes.DRIVE_APPFOLDER))
      .requestServerAuthCode(serverClientId)
      .requestEmail()
      .build();
 2. אחרי שהמשתמש נכנס לחשבון, מקבלים קוד הרשאה עבור המשתמש עם getServerAuthCode:

  Task<GoogleSignInAccount> task = GoogleSignIn.getSignedInAccountFromIntent(data);
  try {
    GoogleSignInAccount account = task.getResult(ApiException.class);
    String authCode = account.getServerAuthCode();
  
    // Show signed-un UI
    updateUI(account);
  
    // TODO(developer): send code to server and exchange for access/refresh/ID tokens
  } catch (ApiException e) {
    Log.w(TAG, "Sign-in failed", e);
    updateUI(null);
  }
 3. שולחים את קוד ההרשאה לקצה העורפי של האפליקציה באמצעות HTTPS POST:

  HttpPost httpPost = new HttpPost("https://yourbackend.example.com/authcode");
  
  try {
    List<NameValuePair> nameValuePairs = new ArrayList<NameValuePair>(1);
    nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("authCode", authCode));
    httpPost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(nameValuePairs));
  
    HttpResponse response = httpClient.execute(httpPost);
    int statusCode = response.getStatusLine().getStatusCode();
    final String responseBody = EntityUtils.toString(response.getEntity());
  } catch (ClientProtocolException e) {
    Log.e(TAG, "Error sending auth code to backend.", e);
  } catch (IOException e) {
    Log.e(TAG, "Error sending auth code to backend.", e);
  }
  
 4. בשרת הקצה העורפי של האפליקציה, מחליפים את קוד ההרשאה לאסימוני גישה ורענון. אפשר להשתמש באסימון הגישה כדי לקרוא ל-Google APIs בשם המשתמש. אפשר גם לאחסן את אסימון הרענון כדי לקבל אסימון גישה חדש כשפג התוקף של אסימון הגישה.

  אם ביקשת גישה לפרופיל, יישלח אליך גם אסימון מזהה שמכיל את פרטי הפרופיל הבסיסיים של המשתמש.

  למשל:

  Java
  // (Receive authCode via HTTPS POST)
  
  
  if (request.getHeader("X-Requested-With") == null) {
   // Without the `X-Requested-With` header, this request could be forged. Aborts.
  }
  
  // Set path to the Web application client_secret_*.json file you downloaded from the
  // Google API Console: https://console.cloud.google.com/apis/credentials
  // You can also find your Web application client ID and client secret from the
  // console and specify them directly when you create the GoogleAuthorizationCodeTokenRequest
  // object.
  String CLIENT_SECRET_FILE = "/path/to/client_secret.json";
  
  // Exchange auth code for access token
  GoogleClientSecrets clientSecrets =
    GoogleClientSecrets.load(
      JacksonFactory.getDefaultInstance(), new FileReader(CLIENT_SECRET_FILE));
  GoogleTokenResponse tokenResponse =
       new GoogleAuthorizationCodeTokenRequest(
         new NetHttpTransport(),
         JacksonFactory.getDefaultInstance(),
         "https://oauth2.googleapis.com/token",
         clientSecrets.getDetails().getClientId(),
         clientSecrets.getDetails().getClientSecret(),
         authCode,
         REDIRECT_URI) // Specify the same redirect URI that you use with your web
                 // app. If you don't have a web version of your app, you can
                 // specify an empty string.
         .execute();
  
  String accessToken = tokenResponse.getAccessToken();
  
  // Use access token to call API
  GoogleCredential credential = new GoogleCredential().setAccessToken(accessToken);
  Drive drive =
    new Drive.Builder(new NetHttpTransport(), JacksonFactory.getDefaultInstance(), credential)
      .setApplicationName("Auth Code Exchange Demo")
      .build();
  File file = drive.files().get("appfolder").execute();
  
  // Get profile info from ID token
  GoogleIdToken idToken = tokenResponse.parseIdToken();
  GoogleIdToken.Payload payload = idToken.getPayload();
  String userId = payload.getSubject(); // Use this value as a key to identify a user.
  String email = payload.getEmail();
  boolean emailVerified = Boolean.valueOf(payload.getEmailVerified());
  String name = (String) payload.get("name");
  String pictureUrl = (String) payload.get("picture");
  String locale = (String) payload.get("locale");
  String familyName = (String) payload.get("family_name");
  String givenName = (String) payload.get("given_name");
  
  Python
  from apiclient import discovery
  import httplib2
  from oauth2client import client
  
  # (Receive auth_code by HTTPS POST)
  
  
  # If this request does not have `X-Requested-With` header, this could be a CSRF
  if not request.headers.get('X-Requested-With'):
    abort(403)
  
  # Set path to the Web application client_secret_*.json file you downloaded from the
  # Google API Console: https://console.cloud.google.com/apis/credentials
  CLIENT_SECRET_FILE = '/path/to/client_secret.json'
  
  # Exchange auth code for access token, refresh token, and ID token
  credentials = client.credentials_from_clientsecrets_and_code(
    CLIENT_SECRET_FILE,
    ['https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata', 'profile', 'email'],
    auth_code)
  
  # Call Google API
  http_auth = credentials.authorize(httplib2.Http())
  drive_service = discovery.build('drive', 'v3', http=http_auth)
  appfolder = drive_service.files().get(fileId='appfolder').execute()
  
  # Get profile info from ID token
  userid = credentials.id_token['sub']
  email = credentials.id_token['email']