Sunucu Tarafı Erişimi Etkinleştirme

Önceki Oturum Açma Ekleme prosedürüyle uygulamanız, kullanıcının kimliğini yalnızca istemci tarafında doğrular. Bu durumda, Google API'lerine yalnızca kullanıcı uygulamanızı aktif olarak kullanırken erişebilirsiniz. Sunucularınızın, kullanıcılar adına (muhtemelen çevrimdışı oldukları sırada) Google API çağrıları yapabilmesini istiyorsanız, sunucunuz bir erişim jetonu gerektirir.

Başlamadan önce

Uygulamanız için sunucu tarafı API erişimini etkinleştirme

 1. Google ile Oturum Açma'yı yapılandırdığınızda GoogleSignInOptions nesnesini requestServerAuthCode yöntemiyle oluşturun ve uygulamanızın arka ucunun requestScopes yöntemiyle erişmesi gereken kapsamları belirtin.

  Sunucunuzun istemci kimliğini requestServerAuthCode yöntemine iletin.

  // Configure sign-in to request offline access to the user's ID, basic
  // profile, and Google Drive. The first time you request a code you will
  // be able to exchange it for an access token and refresh token, which
  // you should store. In subsequent calls, the code will only result in
  // an access token. By asking for profile access (through
  // DEFAULT_SIGN_IN) you will also get an ID Token as a result of the
  // code exchange.
  String serverClientId = getString(R.string.server_client_id);
  GoogleSignInOptions gso = new GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_SIGN_IN)
      .requestScopes(new Scope(Scopes.DRIVE_APPFOLDER))
      .requestServerAuthCode(serverClientId)
      .requestEmail()
      .build();
 2. Kullanıcı başarıyla oturum açtıktan sonra getServerAuthCode ile kullanıcı için bir yetkilendirme kodu alın:

  Task<GoogleSignInAccount> task = GoogleSignIn.getSignedInAccountFromIntent(data);
  try {
    GoogleSignInAccount account = task.getResult(ApiException.class);
    String authCode = account.getServerAuthCode();
  
    // Show signed-un UI
    updateUI(account);
  
    // TODO(developer): send code to server and exchange for access/refresh/ID tokens
  } catch (ApiException e) {
    Log.w(TAG, "Sign-in failed", e);
    updateUI(null);
  }
 3. HTTPS POST kullanarak yetkilendirme kodunu uygulamanızın arka ucuna gönderin:

  HttpPost httpPost = new HttpPost("https://yourbackend.example.com/authcode");
  
  try {
    List<NameValuePair> nameValuePairs = new ArrayList<NameValuePair>(1);
    nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("authCode", authCode));
    httpPost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(nameValuePairs));
  
    HttpResponse response = httpClient.execute(httpPost);
    int statusCode = response.getStatusLine().getStatusCode();
    final String responseBody = EntityUtils.toString(response.getEntity());
  } catch (ClientProtocolException e) {
    Log.e(TAG, "Error sending auth code to backend.", e);
  } catch (IOException e) {
    Log.e(TAG, "Error sending auth code to backend.", e);
  }
  
 4. Uygulamanızın arka uç sunucusunda yetkilendirme kodunu erişim ve yenileme jetonlarıyla değiştirin. Kullanıcı adına Google API'lerini çağırmak için erişim jetonunu kullanın. İsteğe bağlı olarak, erişim jetonunun süresi dolduğunda yeni bir erişim jetonu almak için yenileme jetonunu saklayın.

  Profil erişimi isteğinde bulunduysanız kullanıcının temel profil bilgilerini içeren bir kimlik jetonu da alırsınız.

  Örneğin:

  Java
  // (Receive authCode via HTTPS POST)
  
  
  if (request.getHeader("X-Requested-With") == null) {
   // Without the `X-Requested-With` header, this request could be forged. Aborts.
  }
  
  // Set path to the Web application client_secret_*.json file you downloaded from the
  // Google API Console: https://console.cloud.google.com/apis/credentials
  // You can also find your Web application client ID and client secret from the
  // console and specify them directly when you create the GoogleAuthorizationCodeTokenRequest
  // object.
  String CLIENT_SECRET_FILE = "/path/to/client_secret.json";
  
  // Exchange auth code for access token
  GoogleClientSecrets clientSecrets =
    GoogleClientSecrets.load(
      JacksonFactory.getDefaultInstance(), new FileReader(CLIENT_SECRET_FILE));
  GoogleTokenResponse tokenResponse =
       new GoogleAuthorizationCodeTokenRequest(
         new NetHttpTransport(),
         JacksonFactory.getDefaultInstance(),
         "https://oauth2.googleapis.com/token",
         clientSecrets.getDetails().getClientId(),
         clientSecrets.getDetails().getClientSecret(),
         authCode,
         REDIRECT_URI) // Specify the same redirect URI that you use with your web
                 // app. If you don't have a web version of your app, you can
                 // specify an empty string.
         .execute();
  
  String accessToken = tokenResponse.getAccessToken();
  
  // Use access token to call API
  GoogleCredential credential = new GoogleCredential().setAccessToken(accessToken);
  Drive drive =
    new Drive.Builder(new NetHttpTransport(), JacksonFactory.getDefaultInstance(), credential)
      .setApplicationName("Auth Code Exchange Demo")
      .build();
  File file = drive.files().get("appfolder").execute();
  
  // Get profile info from ID token
  GoogleIdToken idToken = tokenResponse.parseIdToken();
  GoogleIdToken.Payload payload = idToken.getPayload();
  String userId = payload.getSubject(); // Use this value as a key to identify a user.
  String email = payload.getEmail();
  boolean emailVerified = Boolean.valueOf(payload.getEmailVerified());
  String name = (String) payload.get("name");
  String pictureUrl = (String) payload.get("picture");
  String locale = (String) payload.get("locale");
  String familyName = (String) payload.get("family_name");
  String givenName = (String) payload.get("given_name");
  
  Python
  from apiclient import discovery
  import httplib2
  from oauth2client import client
  
  # (Receive auth_code by HTTPS POST)
  
  
  # If this request does not have `X-Requested-With` header, this could be a CSRF
  if not request.headers.get('X-Requested-With'):
    abort(403)
  
  # Set path to the Web application client_secret_*.json file you downloaded from the
  # Google API Console: https://console.cloud.google.com/apis/credentials
  CLIENT_SECRET_FILE = '/path/to/client_secret.json'
  
  # Exchange auth code for access token, refresh token, and ID token
  credentials = client.credentials_from_clientsecrets_and_code(
    CLIENT_SECRET_FILE,
    ['https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata', 'profile', 'email'],
    auth_code)
  
  # Call Google API
  http_auth = credentials.authorize(httplib2.Http())
  drive_service = discovery.build('drive', 'v3', http=http_auth)
  appfolder = drive_service.files().get(fileId='appfolder').execute()
  
  # Get profile info from ID token
  userid = credentials.id_token['sub']
  email = credentials.id_token['email']