GMSNavigationLaneDirection 類別參考

GMSNavigationLaneDirection 類別參考

總覽

導航期間單一車道方向的相關資訊。

資源

GMSNavigationLaneShapelaneShape
 傳回這個車道方向的 GMSNavigationLaneShape
布林值建議選項
 是否建議使用此車道方向。

資源說明文件

- (GMSNavigationLaneShape) laneShape [read, assign]

傳回這個車道方向的 GMSNavigationLaneShape

- (布林值) 建議使用 [read, assign]

是否建議使用此車道方向。