Method: providers.trips.create

Fleet Engine'de bir gezi oluşturur ve yeni geziyi döndürür.

HTTP isteği

POST https://fleetengine.googleapis.com/v1/{parent=providers/*}/trips

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. providers/{provider} biçiminde olmalıdır. Sağlayıcı, bu çağrıyı yapan hizmet hesabının üyesi olduğu Google Cloud Projesinin proje kimliği (örneğin, sample-cloud-project) olmalıdır.

Sorgu parametreleri

Parametreler
header

object (RequestHeader)

Standart Fleet Engine istek başlığı.

tripId

string

Zorunlu. Benzersiz Seyahat Kimliği. Aşağıdaki kısıtlamalara tabidir:

  • Geçerli bir Unicode dizesi olmalıdır.
  • Maksimum 64 karakterle sınırlıdır.
  • Unicode Normalleştirme Formu C'ye göre normalleştirilir.
  • Şu ASCII karakterlerden hiçbirini içeremez: "/", ":", "?", ", veya "#".

İstek içeriği

İstek metni, Trip öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan Trip örneğini içerir.