Tổng quan về API REST của Google Meet

API REST của Google Meet cho phép bạn tạo và quản lý cuộc họp cho Google Meet, đồng thời cung cấp điểm truy cập cho người dùng ngay từ ứng dụng của bạn.

Với API REST của Meet, bạn có thể làm những việc sau:

 • Tạo không gian họp để kết nối người dùng qua video.
 • Xem không gian tổ chức cuộc họp hoặc hội nghị theo tên tài nguyên.
 • Nhận danh sách người tham gia và các phiên của người tham gia.
 • Lấy nội dung cuộc họp (bản ghi, bản chép lời và mục nhập trong bản chép lời).

Bạn cũng có thể đăng ký các sự kiện trên Meet bằng cách sử dụng API Sự kiện của Google Workspace. Để nhận thông báo về các thay đổi, bạn có thể đăng ký không gian họp được chỉ định hoặc tất cả không gian họp thuộc về một người dùng được chỉ định. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Đăng ký sự kiện bằng API Sự kiện của Google Workspace và bài viết Đăng ký sự kiện trên Google Meet.

Trường hợp sử dụng

Các ứng dụng có thể tích hợp với API REST của Meet để thực hiện những việc sau:

 • Trước hội nghị: Điều chỉnh trải nghiệm hội nghị nếu cần bằng cách tạo không gian họp. Bạn cũng có thể quản lý khách mời và định cấu hình trước các chế độ cài đặt.

 • Trong hội nghị: Truy xuất thông tin hội nghị để thay đổi trải nghiệm trong ứng dụng của bạn dựa trên siêu dữ liệu được trả về.

 • Sau hội nghị: Tìm nạp các cấu phần phần mềm của hội nghị, chẳng hạn như bản ghi và bản chép lời.

Sau đây là một số ví dụ về những việc bạn nên sử dụng API REST của Meet:

 • Quản lý bán hàng và tài khoản

  • Truy xuất thông tin người tham gia và cuộc họp cho mục đích ghi lại.
  • Tìm nạp nội dung cuộc họp rồi đăng vào tài khoản.
  • Chạy bản chép lời và bản ghi thông qua các mô hình AI để tạo nội dung huấn luyện và phân tích hiệu quả bán hàng.
 • Học tập và phát triển

  • Tạo và thiết lập trước các cuộc họp để đào tạo.
  • Chỉ định vai trò người đồng tổ chức cho chuyên viên đào tạo và trưởng nhóm phiên trình bày.
  • Truy xuất các bản ghi để học viên có thể xem lại tài liệu sau khi khoá học kết thúc.
 • Hoạt động của nhà phát triển

  • Tạo cuộc họp để kết nối các thành viên trong nhóm ngay lập tức.
  • Cho phép các bên liên quan khác tham gia các cuộc họp đang diễn ra bằng cách chia sẻ thông tin về người tham gia và cuộc họp theo thời gian thực.
  • Chạy dữ liệu chép lời thông qua các mô hình AI để tạo bước tiếp theo chính xác.
Tạo và tham gia một cuộc họp động với đồng nghiệp trong phòng Chat.
Hình 1. Tạo và tham gia một cuộc họp động với đồng nghiệp trong phòng Chat.

Bạn cũng có thể kết hợp các API khác của Google Workspace như API Chat vào ứng dụng để tăng cường cộng tác. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Các trường hợp sử dụng Chat.

Thuật ngữ thường gặp

Sau đây là danh sách các thuật ngữ phổ biến được sử dụng trong API này:

Cấu phần phần mềm
Một tệp do Meet tạo ra để phản hồi một hội nghị, chẳng hạn như bản ghitranscripts. Thông thường, cấu phần phần mềm sẽ sẵn sàng để được tìm nạp ngay sau khi hội nghị kết thúc.
Sự kiện trên lịch
Một sự kiện trong Lịch Google có nhiều người tham dự, thường do người tổ chức cuộc họp tạo, chứa thông tin về cách tham gia của một cuộc họp. Meet có thể là giải pháp hội nghị cho sự kiện này.
Gọi điện
Một phiên sử dụng Meet hoặc để thông báo cho người khác rằng cuộc gọi đang bắt đầu hay đang diễn ra và cho phép họ tham gia ngay lập tức.
Hội nghị truyền hình
Hội nghị truyền hình là một phiên bản của một cuộc gọi trong một không gian họp. Người dùng thường coi tình huống này là một cuộc họp duy nhất.
Người đồng tổ chức
Một người trong cuộc gọi đã được máy chủ cấp đặc quyền quản lý của máy chủ, ngoại trừ khả năng xoá máy chủ ban đầu.
Máy chủ lưu trữ
Người tạo cuộc gọi (người tổ chức cuộc họp) hoặc người kiểm soát cuộc gọi. Xin lưu ý rằng người tổ chức cuộc họp có thể sắp xếp cuộc họp nhưng không thể có mặt khi cuộc họp diễn ra. Máy chủ lưu trữ cũng có thể uỷ quyền các đặc quyền của máy chủ cho một người đồng tổ chức.
Mã cuộc họp

Một chuỗi gồm 10 ký tự riêng biệt, có thể đánh máy cho một không gian họp dùng trong URI cuộc họp của không gian họp. Mã này không phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ: abc-mnop-xyz Độ dài tối đa là 128 ký tự.

Bạn không nên lưu trữ mã cuộc họp trong thời gian dài vì chúng có thể bị tách biệt khỏi không gian họp và có thể được sử dụng lại cho các không gian họp khác trong tương lai. Thông thường, mã cuộc họp sẽ hết hạn sau 365 ngày kể từ lần sử dụng gần nhất. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tìm hiểu về mã cuộc họp trong Google Meet.

Tên cuộc họp

Mã nhận dạng duy nhất do máy chủ tạo dùng để xác định một không gian họp. Mã giao dịch có phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ: jQCFfuBOdN5z. Mã cuộc họp được trả về trong trường name của tài nguyên spaces.

Người tổ chức cuộc họp

Người dùng đã tạo không gian họp. Người dùng này cũng có thể được coi là chủ sở hữu cuộc họp. Họ có thể không xuất hiện trong cuộc gọi hoặc là người tổ chức cuộc họp. Chỉ được có một người tổ chức cuộc họp.

Không gian hội họp

Một địa điểm ảo hoặc vật thể cố định (chẳng hạn như phòng họp) nơi tổ chức hội nghị. Tại một không gian bất kỳ lúc nào, bạn chỉ có thể tổ chức một hội nghị đang hoạt động. Không gian họp cũng giúp người dùng gặp gỡ và tìm các tài nguyên dùng chung.

URI cuộc họp

Một URL có thể nhấp bắt đầu hoặc tham gia cùng người dùng vào một cuộc gọi. Mỗi lệnh gọi có một URL duy nhất bao gồm https://meet.google.com/, theo sau là mã cuộc họp. Ví dụ: https://meet.google.com/abc-mnop-xyz.

Người tham gia

Một người đã tham gia một cuộc gọi hoặc sử dụng Chế độ đồng hành, xem với tư cách là người xem hoặc thiết bị trong phòng kết nối với cuộc gọi. Mỗi người sẽ có một tài nguyên conferenceRecords.participants. Khi người tham gia tham gia hội nghị, một mã nhận dạng duy nhất sẽ được chỉ định.

Phiên họp người tham gia

Một mã phiên duy nhất được tạo cho mỗi cặp thiết bị của người tham gia tham gia cuộc gọi. Có một tài nguyên conferenceRecords.participants.participantSessions cho mỗi phiên hoạt động. Nếu participant tham gia cùng một lệnh gọi nhiều lần từ cùng một cặp thiết bị người tham gia, thì mỗi người sẽ được chỉ định một mã phiên duy nhất.

Thông tin uỷ quyền và xác thực theo API cụ thể

Phạm vi uỷ quyền là những quyền mà bạn yêu cầu người dùng uỷ quyền cho ứng dụng của bạn truy cập vào nội dung cuộc họp. Khi có người cài đặt ứng dụng của bạn, người dùng sẽ được yêu cầu xác thực các phạm vi này. Nhìn chung, bạn nên chọn phạm vi có độ tập trung hẹp nhất có thể và tránh yêu cầu các phạm vi mà ứng dụng không yêu cầu. Người dùng dễ dàng cấp quyền truy cập vào các phạm vi giới hạn, được mô tả rõ ràng.

API REST của Meet hỗ trợ các phạm vi OAuth 2.0 sau đây:

Mã phạm vi Nội dung mô tả Cách sử dụng
https://www.googleapis.com/auth/meetings.space.readonly Cho phép ứng dụng đọc siêu dữ liệu về mọi không gian họp mà người dùng có quyền truy cập. Nhạy cảm
https://www.googleapis.com/auth/meetings.space.created Cho phép các ứng dụng tạo, sửa đổi và đọc siêu dữ liệu về không gian họp do ứng dụng của bạn tạo. Nhạy cảm
https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly Cho phép các ứng dụng tải các tệp bản ghi âm và bản chép lời xuống từ API Google Drive. Bị hạn chế

Để biết thêm thông tin về các phạm vi OAuth 2.0 cụ thể, hãy xem bài viết Phạm vi OAuth 2.0 cho API Google.