مرجع چارچوب MLKitVision

پروتکل ها

پروتکل های زیر به صورت جهانی در دسترس هستند.

  • پروتکلی برای نشان دادن تصاویری که با کیت ML سازگار هستند.

    خودتان این پروتکل را اجرا نکنید. در عوض، از MLImage برای ایجاد یک MLKitCompatibleImage استفاده کنید.

    اعلام

    سریع

    protocol MLKitCompatibleImage : NSObjectProtocol