Ưu tiên lượt nhấp, lượt xem hoặc lượt chuyển đổi cụ thể

Định cấu hình API để ưu tiên các nguồn hoặc điều kiện kích hoạt cụ thể.

Ưu tiên số lượt nhấp hoặc số lượt xem cụ thể cho các báo cáo cấp sự kiện hoặc báo cáo tổng hợp

Khi sử dụng mức độ ưu tiên phía nguồn, bạn có thể thay đổi hành vi mặc định của API Báo cáo phân bổ. Theo mặc định, mô hình phân bổ là lượt chạm cuối cùng, nghĩa là một lượt chuyển đổi được phân bổ cho sự kiện nguồn trùng khớp gần đây nhất. Đối với cả báo cáo cấp sự kiện và báo cáo tổng hợp, bạn có thể điều chỉnh hành vi này.

Để thay đổi mức độ ưu tiên mặc định, hãy thêm khoá priority vào tiêu đề của gói đăng ký nguồn.

Thiết lập mức độ ưu tiên cao hơn cho các nguồn mà bạn muốn ưu tiên. Giá trị lớn hơn biểu thị mức độ ưu tiên cao hơn; ví dụ: sự kiện nguồn có priority là 2 sẽ được ưu tiên hơn nguồn có priority là 1.

Hệ thống chỉ gửi báo cáo khớp với sự kiện nguồn có mức độ ưu tiên cao nhất.

Ví dụ về mã

Thay đổi cách phân bổ để chọn các nguồn ít gần đây hơn (lượt nhấp đầu tiên):

const currentTimestamp = Date.now();
const priority = - currentTimestamp;

 res.set(
 'Attribution-Reporting-Register-Source',  
 JSON.stringify({
 // … all usual fields for that header
   priority: `${priority}`
  })
 );

Ưu tiên lượt chuyển đổi cụ thể cho báo cáo cấp sự kiện

Không giống như mức độ ưu tiên phía nguồn, việc đặt mức độ ưu tiên phía điều kiện kích hoạt chỉ có trong các báo cáo cấp sự kiện.

Giả sử người dùng nhấp vào quảng cáo và chuyển đổi bốn lần: người dùng truy cập vào trang chủ trang web của nhà quảng cáo, sau đó truy cập vào trang sản phẩm, đăng ký nhận bản tin và cuối cùng mua hàng.

Nhưng do giới hạn ba báo cáo cho số nhấp chuột, theo mặc định, tất cả các báo cáo tiếp theo sau khi đăng ký (chuyển đổi thứ ba) đều bị loại bỏ, bao gồm cả báo cáo mua hàng.

Thay vào đó, bạn có thể thiết lập API để nhận được báo cáo về những lượt chuyển đổi mà bạn cho là quan trọng hơn (ví dụ: báo cáo giao dịch mua hàng).

Để thực hiện việc này, hãy thêm khoá priority vào tiêu đề đăng ký điều kiện kích hoạt và đặt mức độ ưu tiên cao hơn cho những lượt chuyển đổi mà bạn muốn ưu tiên.

Khi lượt phân bổ được kích hoạt cho một sự kiện nguồn nhất định, nếu đã đạt đến số lượt phân bổ tối đa (3 lượt cho lượt nhấp, một lượt cho lượt xem) cho nguồn này, trình duyệt sẽ:

 • So sánh mức độ ưu tiên của báo cáo mới với mức độ ưu tiên của các báo cáo được lập lịch hiện có cho cùng một nguồn.

 • Xoá báo cáo có mức độ ưu tiên thấp nhất để lên lịch tạo báo cáo mới. Nếu báo cáo mới là báo cáo có mức độ ưu tiên thấp nhất, thì báo cáo đó sẽ bị bỏ qua và bạn sẽ không nhận được báo cáo đó.

Nếu không có mức độ ưu tiên nào được đặt, trình duyệt sẽ quay về hành vi mặc định: bất kỳ lượt chuyển đổi nào xảy ra sau khi xảy ra lượt chuyển đổi thứ ba cho lượt nhấp hoặc lượt chuyển đổi đầu tiên cho lượt xem.

Xem lại mã ví dụ: ưu tiên những lượt chuyển đổi thuộc loại quy trình thanh toán

Các bước tiếp theo

Để biết thông tin về cách đặt nguồn và điều kiện kích hoạt, hãy tham khảo: