Ưu tiên lượt nhấp, lượt xem hoặc lượt chuyển đổi cụ thể

Định cấu hình API để ưu tiên các nguồn hoặc điều kiện kích hoạt cụ thể.

Ưu tiên những lượt nhấp hoặc lượt xem cụ thể cho các báo cáo cấp sự kiện hoặc báo cáo tổng hợp

Khi sử dụng các mức độ ưu tiên phía nguồn, bạn có thể thay đổi hành vi mặc định của Attribution Reporting API. Theo mặc định, mô hình phân bổ này là lượt chạm cuối cùng, tức là một lượt chuyển đổi được phân bổ cho sự kiện nguồn trùng khớp gần đây nhất. Đối với cả báo cáo cấp sự kiện và báo cáo tổng hợp, bạn đều có thể tinh chỉnh hành vi này.

Để thay đổi mức độ ưu tiên mặc định, hãy thêm khoá priority vào tiêu đề của gói đăng ký nguồn.

Đặt mức độ ưu tiên cao hơn cho những nguồn bạn muốn ưu tiên. Giá trị lớn hơn biểu thị mức độ ưu tiên cao hơn; ví dụ: sự kiện nguồn có priority là 2 sẽ được ưu tiên hơn nguồn có priority là 1.

Chỉ báo cáo khớp với sự kiện nguồn có mức độ ưu tiên cao nhất mới được gửi.

Ví dụ về mã

Thay đổi cách phân bổ để chọn các nguồn ít gần đây hơn (lượt nhấp đầu tiên):

const currentTimestamp = Date.now();
const priority = -currentTimestamp;

res.set(
  "Attribution-Reporting-Register-Source",
  JSON.stringify({
    // … all usual fields for that header
    priority: `${priority}`
  })
);

Ưu tiên những lượt chuyển đổi cụ thể cho các báo cáo cấp sự kiện

Không giống như mức độ ưu tiên phía nguồn, việc đặt mức độ ưu tiên phía điều kiện kích hoạt chỉ áp dụng cho các báo cáo cấp sự kiện.

Giả sử rằng một người dùng nhấp vào quảng cáo và chuyển đổi 4 lần: họ truy cập vào trang chủ trang web của nhà quảng cáo, sau đó truy cập vào trang sản phẩm, đăng ký nhận bản tin và cuối cùng là mua hàng.

Nhưng do giới hạn 3 báo cáo cho số lượt nhấp, theo mặc định, tất cả các báo cáo tiếp theo sau khi đăng ký (lượt chuyển đổi thứ ba) đều bị loại bỏ, bao gồm cả báo cáo giao dịch mua.

Thay vào đó, bạn có thể thiết lập API này để nhận được báo cáo về những lượt chuyển đổi mà bạn cho là quan trọng hơn (ví dụ: báo cáo giao dịch mua hàng).

Để làm như vậy, hãy thêm khoá priority vào tiêu đề đăng ký điều kiện kích hoạt và đặt mức độ ưu tiên cao hơn cho các lượt chuyển đổi mà bạn muốn ưu tiên.

Khi một sự kiện phân bổ được kích hoạt cho một sự kiện nguồn nhất định, nếu đã đạt đến số lượt phân bổ tối đa (3 cho lượt nhấp, 1 cho lượt xem) cho nguồn này, trình duyệt sẽ:

  • So sánh mức độ ưu tiên của báo cáo mới với mức độ ưu tiên của các báo cáo định kỳ hiện có cho cùng một nguồn đó.

  • Xoá báo cáo có mức độ ưu tiên thấp nhất để lập lịch tạo báo cáo mới. Nếu báo cáo mới là báo cáo có mức độ ưu tiên thấp nhất, thì báo cáo đó sẽ bị bỏ qua và bạn sẽ không nhận được báo cáo đó.

Nếu bạn không đặt mức độ ưu tiên, thì trình duyệt sẽ quay về chế độ mặc định: bất kỳ lượt chuyển đổi nào xảy ra sau lượt chuyển đổi thứ ba cho lượt nhấp hoặc lượt chuyển đổi đầu tiên cho lượt xem sẽ bị loại bỏ.

Xem xét mã ví dụ: ưu tiên các lượt chuyển đổi thuộc loại thanh toán

Các bước tiếp theo

Để biết thông tin về cách đặt nguồn và điều kiện kích hoạt, hãy tham khảo: