Tài liệu tham khảo GPT

Tài liệu tham khảo này sử dụng ký hiệu TypeScript để mô tả các kiểu. Bảng sau đây cung cấp nội dung giải thích ngắn gọn bằng ví dụ.

Biểu thức kiểu
string Loại chuỗi gốc.
string[] Loại mảng, trong đó giá trị chỉ có thể là chuỗi.
number | string Loại hợp nhất, trong đó giá trị có thể là số hoặc chuỗi.
Array<number | string> Kiểu mảng, trong đó giá trị là kiểu phức tạp (hợp nhất).
[number, string] Một loại bộ dữ liệu, trong đó giá trị là một mảng gồm hai phần tử phải chứa một số và một chuỗi theo thứ tự đó.
Slot Một loại đối tượng, trong đó giá trị là một thực thể của googletag.Slot.
() => void Một loại hàm không có đối số được xác định và không có giá trị trả về.

Để tìm hiểu thêm về các kiểu và biểu thức kiểu được hỗ trợ, hãy tham khảo Cẩm nang TypeScript .

Chú thích kiểu dữ liệu

Dấu hai chấm sau biến, tên tham số, tên thuộc tính hoặc chữ ký hàm biểu thị chú giải loại. Chú giải kiểu dữ liệu mô tả những kiểu mà phần tử ở bên trái dấu hai chấm có thể chấp nhận hoặc trả về. Bảng sau đây trình bày ví dụ về các chú giải loại mà bạn có thể thấy trong tài liệu tham khảo này.

Chú thích kiểu
param: string Cho biết rằng param chấp nhận hoặc trả về một giá trị chuỗi. Cú pháp này được dùng cho các biến, tham số, thuộc tính và kiểu dữ liệu trả về.
param?: number | string Cho biết rằng param là không bắt buộc, nhưng chấp nhận số hoặc chuỗi khi được chỉ định. Cú pháp này được sử dụng cho các tham số và thuộc tính.
...params: Array<() => void> Cho biết params là một tham số nghỉ ngơi chấp nhận các hàm. Các tham số còn lại chấp nhận một số lượng giá trị không bị ràng buộc thuộc loại đã chỉ định.


Định nghĩa về loại

Loại
SingleSize | MultiSize

Cấu hình kích thước hợp lệ cho một vùng, có thể là một hoặc nhiều kích thước.

SingleSize[]

Danh sách các kích thước hợp lệ.

"fluid" | ["fluid"]

Kích thước được đặt tên mà một vùng có thể có. Trong hầu hết các trường hợp, kích thước là hình chữ nhật có kích thước cố định, nhưng cũng có một số trường hợp chúng tôi cần các loại thông số kỹ thuật kích thước khác. Chỉ những kích thước sau đây mới được đặt tên hợp lệ:

 • linh hoạt: vùng chứa quảng cáo có 100% chiều rộng của div mẹ, sau đó đổi kích thước chiều cao cho phù hợp với nội dung mẫu quảng cáo. Tương tự như cách hoạt động của các phần tử khối thông thường trên một trang. Dùng cho quảng cáo gốc (xem bài viết liên quan). Lưu ý rằng cả fluid['fluid'] đều được chấp nhận để khai báo kích thước vùng quảng cáo là linh hoạt.

SingleSizeArray | NamedSize

Một kích thước hợp lệ cho một vị trí.

[number, number]

Mảng gồm 2 số đại diện cho [chiều rộng, chiều cao].

[SingleSizeArray, GeneralSize]

Ánh xạ kích thước khung nhìn đến kích thước quảng cáo. Dùng cho quảng cáo thích ứng.

SizeMapping[]

Danh sách các liên kết kích thước.

"unhideWindow" | "navBar"

Điều kiện kích hoạt quảng cáo xen kẽ được hỗ trợ.

"disablePersonalization"

Các biện pháp xử lý về quyền riêng tư được hỗ trợ của nhà xuất bản.

"IAB_AUDIENCE_1_1" | "IAB_CONTENT_2_2"

Các hệ thống phân loại được hỗ trợ cho tín hiệu do nhà xuất bản cung cấp (PPS).

BidderSignalProvider | PublisherSignalProvider

Giao diện để trả về tín hiệu an toàn cho một bên đặt giá thầu hoặc nhà cung cấp cụ thể. Bạn phải cung cấp một trong hai giá trị id hoặc networkCode, nhưng không được cung cấp cả hai.

Các loại enum

Enum
googletag.enums.OutOfPageFormat
Các định dạng nằm ngoài trang được GPT hỗ trợ.
googletag.enums.TrafficSource
Nguồn lưu lượng truy cập được GPT hỗ trợ.


googletag.enums.OutOfPageFormat

 • Các định dạng nằm ngoài trang được GPT hỗ trợ.

 • Xem thêm
 • Giá trị
  BOTTOM_ANCHOR
  Định dạng neo, trong đó vị trí nằm ở cuối khung nhìn.
  INTERSTITIAL
  Định dạng quảng cáo xen kẽ trên web.
  LEFT_SIDE_RAIL
  Định dạng dải quảng cáo dọc cạnh trang bên trái.
  REWARDED
  Định dạng quảng cáo có tặng thưởng.
  RIGHT_SIDE_RAIL
  Định dạng dải quảng cáo dọc cạnh trang bên phải.
  TOP_ANCHOR
  Định dạng neo, trong đó vị trí nằm ở đầu khung nhìn.


googletag.enums.TrafficSource

 • Nguồn lưu lượng truy cập được GPT hỗ trợ.

 • Xem thêm
 • Giá trị
  ORGANIC
  Nhập URL trực tiếp, tìm kiếm trang web hoặc tải ứng dụng xuống.
  PURCHASED
  Lưu lượng truy cập được chuyển hướng từ các tài sản không thuộc sở hữu (mua lại hoặc hoạt động có tặng thưởng).


googletag

Không gian tên chung mà Thẻ nhà xuất bản của Google sử dụng cho API của thẻ.

Tóm tắt về biến
apiReady
Cờ cho biết rằng API GPT đã được tải và sẵn sàng để gọi.
cmd
Tham chiếu đến hàng đợi lệnh chung cho quá trình thực thi không đồng bộ các lệnh gọi liên quan đến GPT.
pubadsReady
Cờ cho biết rằng PubAdsService đã được bật, tải và hoàn toàn hoạt động.
secureSignalProviders
Tham chiếu đến mảng nhà cung cấp tín hiệu an toàn.
Tóm tắt hàm
companionAds
Trả về tham chiếu đến CompanionAdsService.
defineOutOfPageSlot
Tạo vùng quảng cáo ngoài trang có đường dẫn đơn vị quảng cáo nhất định.
defineSlot
Tạo vùng quảng cáo có đường dẫn và kích thước đơn vị quảng cáo nhất định và liên kết vùng quảng cáo đó với ID của phần tử div trên trang sẽ chứa quảng cáo.
destroySlots
Huỷ các vùng đã cho, xoá tất cả các đối tượng có liên quan và thông tin tham chiếu của các vùng đó khỏi GPT.
disablePublisherConsole
Tắt Bảng điều khiển dành cho nhà xuất bản của Google.
display
Hướng dẫn các dịch vụ vị trí kết xuất vị trí.
enableServices
Bật tất cả các dịch vụ GPT đã được xác định cho các vùng quảng cáo trên trang.
getVersion
Trả về phiên bản GPT hiện tại.
openConsole
Mở Bảng điều khiển dành cho nhà xuất bản của Google.
pubads
Trả về tham chiếu đến PubAdsService.
setAdIframeTitle
Đặt tiêu đề cho tất cả các iframe vùng chứa quảng cáo do PubAdsService tạo, từ thời điểm này trở đi.
setConfig
Đặt tuỳ chọn cấu hình chung cho trang.
sizeMapping
Tạo SizeMappingBuilder mới.


googletag.apiReady

 • apiReady: boolean | undefined
 • Cờ cho biết rằng API GPT đã được tải và sẵn sàng để gọi. Thuộc tính này sẽ chỉ undefined cho đến khi API sẵn sàng.

  Xin lưu ý rằng bạn nên sử dụng googletag.cmd để đưa lệnh gọi lại vào hàng đợi khi GPT sẵn sàng. Bạn không cần kiểm tra các lệnh gọi lại này vì chúng được đảm bảo sẽ thực thi sau khi API được thiết lập.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  if (window.googletag && googletag.apiReady) {
   // GPT API can be called safely.
  }
  

  JavaScript (cũ)

  if (window.googletag && googletag.apiReady) {
   // GPT API can be called safely.
  }
  

  TypeScript

  if (window.googletag && googletag.apiReady) {
   // GPT API can be called safely.
  }
  


googletag.cmd

 • cmd: Array<(this: typeof globalThis) => void> | CommandArray
 • Tham chiếu đến hàng đợi lệnh chung để thực thi không đồng bộ các lệnh gọi liên quan đến GPT.

  Biến googletag.cmd được khởi tạo tới một mảng JavaScript trống bằng cú pháp thẻ GPT trên trang và cmd.push là phương thức Array.push tiêu chuẩn để thêm một phần tử vào cuối mảng. Khi GPT JavaScript được tải, GPT JavaScript xem qua mảng và thực thi tất cả hàm theo thứ tự. Sau đó, tập lệnh này thay thế cmd bằng đối tượng CommandArray có phương thức đẩy được xác định nhằm thực thi đối số hàm được truyền vào. Cơ chế này cho phép GPT giảm độ trễ dự kiến bằng cách tìm nạp JavaScript không đồng bộ, đồng thời cho phép trình duyệt tiếp tục hiển thị trang.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  googletag.cmd.push(() => {
   googletag.defineSlot("/1234567/sports", [160, 600]).addService(googletag.pubads());
  });
  

  JavaScript (cũ)

  googletag.cmd.push(function () {
   googletag.defineSlot("/1234567/sports", [160, 600]).addService(googletag.pubads());
  });
  

  TypeScript

  googletag.cmd.push(() => {
   googletag.defineSlot("/1234567/sports", [160, 600])!.addService(googletag.pubads());
  });
  


googletag.pubadsReady

 • pubadsReady: boolean | undefined
 • Cờ cho biết rằng PubAdsService đã được bật, tải và hoàn toàn hoạt động. Thuộc tính này sẽ chỉ là undefined cho đến khi enableServices được gọi và PubAdsService được tải và khởi chạy.


googletag.secureSignalProviders

 • secureSignalProviders: SecureSignalProvider[] | SecureSignalProvidersArray | undefined
 • Tham chiếu đến mảng nhà cung cấp tín hiệu an toàn.

  Mảng nhà cung cấp tín hiệu an toàn sẽ chấp nhận một chuỗi các hàm tạo tín hiệu và gọi các hàm đó theo thứ tự. Định dạng này nhằm thay thế một mảng chuẩn dùng để thêm các hàm tạo tín hiệu vào hàng đợi sẽ được gọi khi GPT được tải.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
  googletag.secureSignalProviders = googletag.secureSignalProviders || [];
  googletag.secureSignalProviders.push({
   id: "collector123",
   collectorFunction: () => {
    return Promise.resolve("signal");
   },
  });
  

  JavaScript (cũ)

  window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
  googletag.secureSignalProviders = googletag.secureSignalProviders || [];
  googletag.secureSignalProviders.push({
   id: "collector123",
   collectorFunction: function () {
    return Promise.resolve("signal");
   },
  });
  

  TypeScript

  window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
  googletag.secureSignalProviders = googletag.secureSignalProviders || [];
  googletag.secureSignalProviders.push({
   id: "collector123",
   collectorFunction: () => {
    return Promise.resolve("signal");
   },
  });
  
  Xem thêm


googletag.companionAds


googletag.defineOutOfPageSlot

 • defineOutOfPageSlot(adUnitPath: string, div?: string | OutOfPageFormat): Slot | null
 • Tạo vùng quảng cáo ngoài trang bằng đường dẫn đơn vị quảng cáo nhất định.

  Đối với quảng cáo nằm ngoài trang tuỳ chỉnh, div là mã nhận dạng của phần tử div chứa quảng cáo. Xem bài viết về mẫu quảng cáo nằm ngoài trang để biết thêm chi tiết.

  Đối với quảng cáo nằm ngoài trang được quản lý GPT, div là một OutOfPageFormat được hỗ trợ.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  // Define a custom out-of-page ad slot.
  googletag.defineOutOfPageSlot("/1234567/sports", "div-1");
  
  // Define a GPT managed web interstitial ad slot.
  googletag.defineOutOfPageSlot("/1234567/sports", googletag.enums.OutOfPageFormat.INTERSTITIAL);
  

  JavaScript (cũ)

  // Define a custom out-of-page ad slot.
  googletag.defineOutOfPageSlot("/1234567/sports", "div-1");
  
  // Define a GPT managed web interstitial ad slot.
  googletag.defineOutOfPageSlot("/1234567/sports", googletag.enums.OutOfPageFormat.INTERSTITIAL);
  

  TypeScript

  // Define a custom out-of-page ad slot.
  googletag.defineOutOfPageSlot("/1234567/sports", "div-1");
  
  // Define a GPT managed web interstitial ad slot.
  googletag.defineOutOfPageSlot("/1234567/sports", googletag.enums.OutOfPageFormat.INTERSTITIAL);
  
  Xem thêm
 • Tham số
  adUnitPath: string
  Đường dẫn đơn vị quảng cáo đầy đủ có mã mạng và mã đơn vị quảng cáo.
  div?: string | OutOfPageFormat
  Mã của div chứa đơn vị quảng cáo này hoặc OutOfPageFormat.
 • Giá trị trả về
  Slot | null
  Vùng mới được tạo hoặc null nếu không thể tạo một vùng.


googletag.defineSlot

 • defineSlot(adUnitPath: string, size: GeneralSize, div?: string): Slot | null
 • Tạo vùng quảng cáo có đường dẫn và kích thước đơn vị quảng cáo nhất định và liên kết vùng quảng cáo đó với ID của phần tử div trên trang sẽ chứa quảng cáo.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  googletag.defineSlot("/1234567/sports", [728, 90], "div-1");
  

  JavaScript (cũ)

  googletag.defineSlot("/1234567/sports", [728, 90], "div-1");
  

  TypeScript

  googletag.defineSlot("/1234567/sports", [728, 90], "div-1");
  
  Xem thêm
 • Tham số
  adUnitPath: string
  Đường dẫn đơn vị quảng cáo đầy đủ có mã mạng và mã đơn vị.
  size: GeneralSize
  Chiều rộng và chiều cao của vùng đã thêm. Đây là kích thước được dùng trong yêu cầu quảng cáo nếu không có mục ánh xạ kích thước thích ứng nào được cung cấp hoặc kích thước của khung nhìn nhỏ hơn kích thước nhỏ nhất được cung cấp trong quá trình liên kết.
  div?: string
  Mã của div sẽ chứa đơn vị quảng cáo này.
 • Giá trị trả về
  Slot | null
  Vùng mới được tạo hoặc null nếu không thể tạo một vùng.


googletag.destroySlots

 • destroySlots(slots?: Slot[]): boolean
 • Huỷ các vùng đã cho, xoá tất cả các đối tượng có liên quan và thông tin tham chiếu của các vùng đó khỏi GPT. API này không hỗ trợ vùng quảng cáo trả về và vùng đồng hành.

  Việc gọi API này trên một vùng sẽ xoá quảng cáo và xoá đối tượng vùng quảng cáo khỏi trạng thái nội bộ do GPT duy trì. Việc gọi thêm bất kỳ hàm nào trên đối tượng vị trí sẽ dẫn đến hành vi không xác định. Lưu ý rằng trình duyệt có thể vẫn không giải phóng bộ nhớ được liên kết với khe đó nếu trang nhà xuất bản duy trì tham chiếu đến bộ nhớ đó. Khi gọi API này, bạn sẽ có thể sử dụng lại div được liên kết với vùng đó.

  Cụ thể, khi huỷ một vùng, quảng cáo sẽ bị xoá khỏi lượt xem trang dài hạn của GPT, như vậy, các yêu cầu trong tương lai sẽ không chịu ảnh hưởng của việc khoanh vùng hoặc loại trừ cạnh tranh liên quan đến quảng cáo này. Việc không gọi hàm này trước khi xóa div của vị trí khỏi trang sẽ dẫn đến hành vi không xác định.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  // The calls to construct an ad and display contents.
  const slot1 = googletag.defineSlot("/1234567/sports", [728, 90], "div-1");
  googletag.display("div-1");
  const slot2 = googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2");
  googletag.display("div-2");
  
  // This call to destroy only slot1.
  googletag.destroySlots([slot1]);
  
  // This call to destroy both slot1 and slot2.
  googletag.destroySlots([slot1, slot2]);
  
  // This call to destroy all slots.
  googletag.destroySlots();
  

  JavaScript (cũ)

  // The calls to construct an ad and display contents.
  var slot1 = googletag.defineSlot("/1234567/sports", [728, 90], "div-1");
  googletag.display("div-1");
  var slot2 = googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2");
  googletag.display("div-2");
  
  // This call to destroy only slot1.
  googletag.destroySlots([slot1]);
  
  // This call to destroy both slot1 and slot2.
  googletag.destroySlots([slot1, slot2]);
  
  // This call to destroy all slots.
  googletag.destroySlots();
  

  TypeScript

  // The calls to construct an ad and display contents.
  const slot1 = googletag.defineSlot("/1234567/sports", [728, 90], "div-1")!;
  googletag.display("div-1");
  const slot2 = googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2")!;
  googletag.display("div-2");
  
  // This call to destroy only slot1.
  googletag.destroySlots([slot1]);
  
  // This call to destroy both slot1 and slot2.
  googletag.destroySlots([slot1, slot2]);
  
  // This call to destroy all slots.
  googletag.destroySlots();
  
 • Tham số
  slots?: Slot[]
  Mảng ô cần phá huỷ. Mảng là không bắt buộc; tất cả các ô sẽ bị huỷ nếu không được chỉ định.
 • Giá trị trả về
  boolean
  true nếu vị trí đã bị huỷ, nếu không thì false.


googletag.disablePublisherConsole


googletag.display

 • display(divOrSlot: string | Element | Slot): void
 • Hướng dẫn các dịch vụ vị trí kết xuất vị trí. Mỗi vùng quảng cáo sẽ chỉ được hiển thị một lần trên trang. Tất cả các vị trí phải được xác định và liên kết với dịch vụ trước khi được hiển thị. Lệnh gọi hiển thị không được diễn ra cho đến khi phần tử có trong DOM. Cách thông thường để đạt được điều đó là đặt lớp này vào một khối tập lệnh bên trong phần tử div có tên trong lệnh gọi phương thức.

  Nếu bạn đang sử dụng cấu trúc yêu cầu duy nhất (SRA), thì tất cả các vùng quảng cáo chưa được tìm nạp tại thời điểm gọi phương thức này sẽ được tìm nạp cùng lúc. Để buộc vùng quảng cáo không hiển thị, toàn bộ div phải được xóa.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  googletag.cmd.push(() => {
   googletag.display("div-1");
  });
  

  JavaScript (cũ)

  googletag.cmd.push(function () {
   googletag.display("div-1");
  });
  

  TypeScript

  googletag.cmd.push(() => {
   googletag.display("div-1");
  });
  
  Xem thêm
 • Tham số
  divOrSlot: string | Element | Slot
  ID của phần tử div chứa vị trí quảng cáo hoặc phần tử div hoặc đối tượng vị trí. Nếu bạn cung cấp phần tử div thì phần tử này phải có thuộc tính "id" khớp với mã nhận dạng được truyền vào defineSlot.


googletag.enableServices

 • enableServices(): void
 • Bật tất cả các dịch vụ GPT đã được xác định cho các vùng quảng cáo trên trang.


googletag.getVersion

 • getVersion(): string
 • Trả về phiên bản GPT hiện tại.

 • Xem thêm
 • Giá trị trả về
  string
  Chuỗi phiên bản GPT hiện đang thực thi.


googletag.openConsole

 • openConsole(div?: string): void
 • Mở Bảng điều khiển dành cho nhà xuất bản của Google.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  // Calling with div ID.
  googletag.openConsole("div-1");
  
  // Calling without div ID.
  googletag.openConsole();
  

  JavaScript (cũ)

  // Calling with div ID.
  googletag.openConsole("div-1");
  
  // Calling without div ID.
  googletag.openConsole();
  

  TypeScript

  // Calling with div ID.
  googletag.openConsole("div-1");
  
  // Calling without div ID.
  googletag.openConsole();
  
  Xem thêm
 • Tham số
  div?: string
  ID div vùng quảng cáo. Giá trị này là không bắt buộc. Khi được cung cấp, Bảng điều khiển dành cho nhà xuất bản sẽ cố mở với thông tin chi tiết về vùng quảng cáo được chỉ định trong chế độ xem.


googletag.pubads


googletag.setAdIframeTitle

 • setAdIframeTitle(title: string): void
 • Đặt tiêu đề cho tất cả các iframe vùng chứa quảng cáo do PubAdsService tạo, từ thời điểm này trở đi.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  googletag.setAdIframeTitle("title");
  

  JavaScript (cũ)

  googletag.setAdIframeTitle("title");
  

  TypeScript

  googletag.setAdIframeTitle("title");
  
 • Tham số
  title: string
  Tiêu đề mới cho tất cả các iframe vùng chứa quảng cáo.


googletag.setConfig


googletag.sizeMapping


googletag.CommandArray

Mảng lệnh sẽ chấp nhận một chuỗi hàm và gọi các hàm đó theo thứ tự. Định dạng này nhằm thay thế một mảng chuẩn dùng để thêm các hàm cần gọi vào hàng đợi sau khi tải GPT.

Tóm tắt phương thức
push
Thực thi trình tự các hàm được chỉ định trong đối số theo thứ tự.


push

 • push(...f: Array<(this: typeof globalThis) => void>): number
 • Thực thi trình tự các hàm được chỉ định trong đối số theo thứ tự.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  googletag.cmd.push(() => {
   googletag.defineSlot("/1234567/sports", [160, 600]).addService(googletag.pubads());
  });
  

  JavaScript (cũ)

  googletag.cmd.push(function () {
   googletag.defineSlot("/1234567/sports", [160, 600]).addService(googletag.pubads());
  });
  

  TypeScript

  googletag.cmd.push(() => {
   googletag.defineSlot("/1234567/sports", [160, 600])!.addService(googletag.pubads());
  });
  
 • Tham số
  ...f: Array<(this: typeof globalThis) => void>
  Hàm JavaScript cần được thực thi. Liên kết thời gian chạy sẽ luôn là globalThis. Hãy cân nhắc truyền một hàm mũi tên để giữ lại giá trị this của ngữ cảnh từ vựng kèm theo.
 • Giá trị trả về
  number
  Số lệnh được xử lý cho đến thời điểm này. Giá trị này tương thích với giá trị trả về của Array.push (độ dài hiện tại của mảng).


googletag.CompanionAdsService

Kéo dài Service

Dịch vụ Quảng cáo đồng hành. Dịch vụ này được quảng cáo dạng video sử dụng để hiển thị quảng cáo đồng hành.

Tóm tắt phương thức
addEventListener
Đăng ký một trình nghe để cho phép bạn thiết lập và gọi hàm JavaScript khi một sự kiện GPT cụ thể xảy ra trên trang.
getSlots
Lấy danh sách các vùng được liên kết với dịch vụ này.
removeEventListener
Xoá một trình nghe đã đăng ký trước đó.
setRefreshUnfilledSlots
Đặt xem các vùng đồng hành chưa được lấp đầy có được tự động bổ sung hay không.
Xem thêm


setRefreshUnfilledSlots

 • setRefreshUnfilledSlots(value: boolean): void
 • Đặt xem có tự động chèn lấp các vùng quảng cáo đồng hành chưa được lấp đầy hay không.

  Phương thức này có thể được gọi nhiều lần trong suốt thời gian hoạt động của trang để bật và tắt tính năng chèn lấp. Chỉ các vùng quảng cáo đã đăng ký với PubAdsService mới được bổ sung. Do các hạn chế về chính sách, phương pháp này không được thiết kế để lấp đầy vùng đồng hành trống khi video Ad Exchange được phân phát.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  googletag.companionAds().setRefreshUnfilledSlots(true);
  

  JavaScript (cũ)

  googletag.companionAds().setRefreshUnfilledSlots(true);
  

  TypeScript

  googletag.companionAds().setRefreshUnfilledSlots(true);
  
 • Tham số
  value: boolean
  true để tự động chèn lấp các vị trí chưa được lấp đầy, false để không thay đổi các vị trí này.


googletag.PrivacySettingsConfig

Đối tượng cấu hình cho các chế độ cài đặt quyền riêng tư.

Tóm tắt thuộc tính
childDirectedTreatment
Cho biết liệu trang có được xem là dành cho trẻ em hay không.
limitedAds
Cho phép phân phát chạy trong chế độ quảng cáo bị hạn chế nhằm hỗ trợ việc tuân thủ các quy định của nhà xuất bản.
nonPersonalizedAds
Cho phép phân phát để chạy ở chế độ quảng cáo không được cá nhân hóa nhằm hỗ trợ các nhu cầu tuân thủ quy định của nhà xuất bản.
restrictDataProcessing
Cho phép chạy hoạt động phân phát ở chế độ xử lý bị hạn chế nhằm hỗ trợ việc tuân thủ các quy định của nhà xuất bản.
trafficSource
Cho biết liệu yêu cầu đại diện cho lưu lượng truy cập đã mua hay lưu lượng tự nhiên.
underAgeOfConsent
Cho biết liệu có đánh dấu các yêu cầu quảng cáo là đến từ người dùng dưới độ tuổi hợp pháp để tự quản lý tài khoản hay không.
Xem thêm


childDirectedTreatment

 • childDirectedTreatment: null | boolean
 • Cho biết liệu trang có được xem là dành cho trẻ em hay không. Hãy đặt thành null để xoá cấu hình.


limitedAds

 • limitedAds: boolean
 • Cho phép phân phát để chạy ở chế độ quảng cáo bị hạn chế nhằm hỗ trợ việc tuân thủ các quy định của nhà xuất bản.

  Bạn có thể hướng dẫn GPT yêu cầu quảng cáo bị hạn chế theo hai cách:

  • Tự động sử dụng một tín hiệu từ nền tảng quản lý sự đồng ý TCF phiên bản 2.0 của IAB.
  • Theo cách thủ công, bằng cách đặt giá trị của trường này thành true.
  Bạn chỉ có thể định cấu hình quảng cáo bị hạn chế theo cách thủ công khi GPT được tải từ URL quảng cáo bị hạn chế. Việc cố gắng sửa đổi chế độ cài đặt này khi GPT đã được tải từ URL tiêu chuẩn sẽ tạo ra một cảnh báo trên Bảng điều khiển dành cho nhà xuất bản.

  Lưu ý rằng bạn không cần phải bật quảng cáo bị hạn chế theo cách thủ công khi sử dụng một CMP.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  // Manually enable limited ads serving.
  // GPT must be loaded from the limited ads URL to configure this setting.
  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   limitedAds: true,
  });
  

  JavaScript (cũ)

  // Manually enable limited ads serving.
  // GPT must be loaded from the limited ads URL to configure this setting.
  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   limitedAds: true,
  });
  

  TypeScript

  // Manually enable limited ads serving.
  // GPT must be loaded from the limited ads URL to configure this setting.
  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   limitedAds: true,
  });
  
  Xem thêm


nonPersonalizedAds


restrictDataProcessing

 • restrictDataProcessing: boolean
 • Cho phép chạy hoạt động phân phát ở chế độ xử lý bị hạn chế nhằm hỗ trợ việc tuân thủ các quy định của nhà xuất bản.


trafficSource

 • trafficSource: TrafficSource
 • Cho biết liệu yêu cầu đại diện cho lưu lượng truy cập đã mua hay lưu lượng tự nhiên. Giá trị này sẽ điền phương diện Nguồn lưu lượng truy cập trong báo cáo Ad Manager. Nếu bạn không đặt chính sách này, thì nguồn lưu lượng truy cập mặc định sẽ là undefined trong báo cáo.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  // Indicate requests represent organic traffic.
  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   trafficSource: googletag.enums.TrafficSource.ORGANIC,
  });
  
  // Indicate requests represent purchased traffic.
  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   trafficSource: googletag.enums.TrafficSource.PURCHASED,
  });
  

  JavaScript (cũ)

  // Indicate requests represent organic traffic.
  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   trafficSource: googletag.enums.TrafficSource.ORGANIC,
  });
  
  // Indicate requests represent purchased traffic.
  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   trafficSource: googletag.enums.TrafficSource.PURCHASED,
  });
  

  TypeScript

  // Indicate requests represent organic traffic.
  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   trafficSource: googletag.enums.TrafficSource.ORGANIC,
  });
  
  // Indicate requests represent purchased traffic.
  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   trafficSource: googletag.enums.TrafficSource.PURCHASED,
  });
  


underAgeOfConsent


googletag.PubAdsService

Kéo dài Service

Dịch vụ Quảng cáo của nhà xuất bản. Dịch vụ này dùng để tìm nạp và hiển thị quảng cáo từ tài khoản Google Ad Manager của bạn.

Tóm tắt phương thức
addEventListener
Đăng ký một trình nghe để cho phép bạn thiết lập và gọi hàm JavaScript khi một sự kiện GPT cụ thể xảy ra trên trang.
clear
Xoá quảng cáo khỏi các vùng nhất định và thay thế chúng bằng nội dung trống.
clearCategoryExclusions
Xoá tất cả các nhãn loại trừ danh mục quảng cáo ở cấp độ trang.
clearTargeting
Xoá thông số nhắm mục tiêu tuỳ chỉnh cho một khoá cụ thể hoặc cho tất cả các khoá.
collapseEmptyDivs
Bật tính năng thu gọn các div vị trí để chúng không chiếm bất kỳ khoảng trống nào trên trang khi không có nội dung quảng cáo nào để hiển thị.
disableInitialLoad
Tắt các yêu cầu cho quảng cáo khi tải trang, nhưng cho phép yêu cầu quảng cáo bằng lệnh gọi PubAdsService.refresh.
display
Tạo và hiển thị vùng quảng cáo có đường dẫn và kích thước đơn vị quảng cáo nhất định.
enableLazyLoad
Bật tính năng tải từng phần trong GPT theo xác định của đối tượng config.
enableSingleRequest
Bật chế độ yêu cầu duy nhất để tìm nạp nhiều quảng cáo cùng lúc.
enableVideoAds
Báo hiệu cho GPT biết rằng quảng cáo dạng video sẽ có trên trang.
get
Trả về giá trị cho thuộc tính AdSense liên kết với khoá đã cho.
getAttributeKeys
Trả về các khoá thuộc tính đã được thiết lập trong dịch vụ này.
getSlots
Lấy danh sách các vùng được liên kết với dịch vụ này.
getTargeting
Trả về thông số nhắm mục tiêu cấp dịch vụ tùy chỉnh cụ thể đã được đặt.
getTargetingKeys
Trả về danh sách tất cả các khoá nhắm mục tiêu cấp dịch vụ tuỳ chỉnh đã được đặt.
isInitialLoadDisabled
Trả về xem các yêu cầu ban đầu cho quảng cáo có bị vô hiệu hoá thành công bằng lệnh gọi PubAdsService.disableInitialLoad trước đó hay không.
refresh
Tìm nạp và hiển thị quảng cáo mới cho một số vị trí hoặc cho tất cả các vùng quảng cáo trên trang.
removeEventListener
Xoá một trình nghe đã đăng ký trước đó.
set
Đặt giá trị cho các thuộc tính AdSense áp dụng cho tất cả các vùng quảng cáo trong dịch vụ Quảng cáo của nhà xuất bản.
setCategoryExclusion
Đặt tiêu chí loại trừ danh mục quảng cáo ở cấp độ trang cho tên nhãn đã cho.
setCentering
Bật và tắt tính năng căn giữa quảng cáo theo chiều ngang.
setForceSafeFrame
Định cấu hình xem có bắt buộc phải hiển thị tất cả quảng cáo trên trang bằng cách sử dụng vùng chứa SafeFrame hay không.
setLocation
Chuyển thông tin vị trí từ các trang web để bạn có thể nhắm mục tiêu theo địa lý đến các vị trí cụ thể.
setPrivacySettings
Cho phép định cấu hình tất cả chế độ cài đặt quyền riêng tư từ một API bằng đối tượng cấu hình.
setPublisherProvidedId
Đặt giá trị cho mã nhận dạng do nhà xuất bản cung cấp.
setSafeFrameConfig
Đặt lựa chọn ưu tiên ở cấp trang cho cấu hình SafeFrame.
setTargeting
Đặt thông số nhắm mục tiêu tùy chỉnh cho một khóa nhất định áp dụng cho tất cả các vùng quảng cáo dịch vụ Quảng cáo của nhà xuất bản.
setVideoContent
Thiết lập thông tin nội dung video được gửi cùng với yêu cầu quảng cáo cho mục đích nhắm mục tiêu và loại trừ nội dung.
updateCorrelator
Thay đổi giá trị tương quan được gửi cùng với yêu cầu quảng cáo, giúp bắt đầu lượt xem trang mới một cách hiệu quả.


clear

 • clear(slots?: Slot[]): boolean
 • Xoá quảng cáo khỏi các vùng nhất định và thay thế chúng bằng nội dung trống. Các vùng quảng cáo sẽ được đánh dấu là chưa tìm nạp.

  Cụ thể, việc xoá vùng quảng cáo sẽ xoá quảng cáo khỏi lượt xem trang dài hạn của GPT, như vậy, hoạt động khoanh vùng hoặc loại trừ cạnh tranh liên quan đến quảng cáo này sẽ không ảnh hưởng đến các yêu cầu trong tương lai.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  const slot1 = googletag.defineSlot("/1234567/sports", [728, 90], "div-1");
  googletag.display("div-1");
  const slot2 = googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2");
  googletag.display("div-2");
  
  // This call to clear only slot1.
  googletag.pubads().clear([slot1]);
  
  // This call to clear both slot1 and slot2.
  googletag.pubads().clear([slot1, slot2]);
  
  // This call to clear all slots.
  googletag.pubads().clear();
  

  JavaScript (cũ)

  var slot1 = googletag.defineSlot("/1234567/sports", [728, 90], "div-1");
  googletag.display("div-1");
  var slot2 = googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2");
  googletag.display("div-2");
  
  // This call to clear only slot1.
  googletag.pubads().clear([slot1]);
  
  // This call to clear both slot1 and slot2.
  googletag.pubads().clear([slot1, slot2]);
  
  // This call to clear all slots.
  googletag.pubads().clear();
  

  TypeScript

  const slot1 = googletag.defineSlot("/1234567/sports", [728, 90], "div-1")!;
  googletag.display("div-1");
  const slot2 = googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2")!;
  googletag.display("div-2");
  
  // This call to clear only slot1.
  googletag.pubads().clear([slot1]);
  
  // This call to clear both slot1 and slot2.
  googletag.pubads().clear([slot1, slot2]);
  
  // This call to clear all slots.
  googletag.pubads().clear();
  
 • Tham số
  slots?: Slot[]
  Mảng vị trí cần xoá. Mảng không bắt buộc; tất cả các ô sẽ bị xoá nếu bạn không chỉ định mảng đó.
 • Giá trị trả về
  boolean
  Trả về true nếu các ô đã bị xoá, nếu không thì trả về false.


clearCategoryExclusions

 • clearCategoryExclusions(): PubAdsService
 • Xoá tất cả các nhãn loại trừ danh mục quảng cáo ở cấp độ trang. Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn làm mới vị trí.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  // Set category exclusion to exclude ads with 'AirlineAd' labels.
  googletag.pubads().setCategoryExclusion("AirlineAd");
  
  // Make ad requests. No ad with 'AirlineAd' label will be returned.
  
  // Clear category exclusions so all ads can be returned.
  googletag.pubads().clearCategoryExclusions();
  
  // Make ad requests. Any ad can be returned.
  

  JavaScript (cũ)

  // Set category exclusion to exclude ads with 'AirlineAd' labels.
  googletag.pubads().setCategoryExclusion("AirlineAd");
  
  // Make ad requests. No ad with 'AirlineAd' label will be returned.
  
  // Clear category exclusions so all ads can be returned.
  googletag.pubads().clearCategoryExclusions();
  
  // Make ad requests. Any ad can be returned.
  

  TypeScript

  // Set category exclusion to exclude ads with 'AirlineAd' labels.
  googletag.pubads().setCategoryExclusion("AirlineAd");
  
  // Make ad requests. No ad with 'AirlineAd' label will be returned.
  
  // Clear category exclusions so all ads can be returned.
  googletag.pubads().clearCategoryExclusions();
  
  // Make ad requests. Any ad can be returned.
  
  Xem thêm
 • Giá trị trả về
  PubAdsService
  Đối tượng dịch vụ mà phương thức được gọi.


clearTargeting

 • clearTargeting(key?: string): PubAdsService
 • Xoá thông số nhắm mục tiêu tuỳ chỉnh cho một khoá cụ thể hoặc cho tất cả các khoá.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  googletag.pubads().setTargeting("interests", "sports");
  googletag.pubads().setTargeting("colors", "blue");
  googletag.pubads().setTargeting("fruits", "apple");
  
  googletag.pubads().clearTargeting("interests");
  // Targeting 'colors' and 'fruits' are still present, while 'interests'
  // was cleared.
  
  googletag.pubads().clearTargeting();
  // All targeting has been cleared.
  

  JavaScript (cũ)

  googletag.pubads().setTargeting("interests", "sports");
  googletag.pubads().setTargeting("colors", "blue");
  googletag.pubads().setTargeting("fruits", "apple");
  
  googletag.pubads().clearTargeting("interests");
  // Targeting 'colors' and 'fruits' are still present, while 'interests'
  // was cleared.
  
  googletag.pubads().clearTargeting();
  // All targeting has been cleared.
  

  TypeScript

  googletag.pubads().setTargeting("interests", "sports");
  googletag.pubads().setTargeting("colors", "blue");
  googletag.pubads().setTargeting("fruits", "apple");
  
  googletag.pubads().clearTargeting("interests");
  // Targeting 'colors' and 'fruits' are still present, while 'interests'
  // was cleared.
  
  googletag.pubads().clearTargeting();
  // All targeting has been cleared.
  
  Xem thêm
 • Tham số
  key?: string
  Khoá thông số nhắm mục tiêu. Khoá là tuỳ chọn; tất cả thông số nhắm mục tiêu sẽ bị xoá nếu bạn không chỉ định khoá.
 • Giá trị trả về
  PubAdsService
  Đối tượng dịch vụ mà phương thức được gọi.


collapseEmptyDivs

 • collapseEmptyDivs(collapseBeforeAdFetch?: boolean): boolean
 • Bật tính năng thu gọn các div vị trí để chúng không chiếm bất kỳ khoảng trống nào trên trang khi không có nội dung quảng cáo nào để hiển thị. Bạn phải đặt chế độ này trước khi bật dịch vụ.

 • Xem thêm
 • Tham số
  collapseBeforeAdFetch?: boolean
  Liệu có thu gọn vùng quảng cáo ngay cả trước khi quảng cáo được tìm nạp hay không. Tham số này là không bắt buộc. Nếu không được cung cấp, false sẽ được dùng làm giá trị mặc định.
 • Giá trị trả về
  boolean
  Trả về true nếu chế độ thu gọn div đã được bật và false nếu không thể bật chế độ thu gọn vì phương thức được gọi sau khi dịch vụ được bật.


disableInitialLoad


display

 • display(adUnitPath: string, size: GeneralSize, div?: string | Element, clickUrl?: string): void
 • Tạo và hiển thị vùng quảng cáo có đường dẫn và kích thước đơn vị quảng cáo nhất định. Phương thức này không hoạt động với chế độ yêu cầu duy nhất.

  Lưu ý: Khi phương thức này được gọi, hệ thống sẽ tạo một bản tổng quan nhanh về vị trí và trạng thái trang để đảm bảo tính nhất quán khi gửi yêu cầu quảng cáo và hiển thị phản hồi. Mọi thay đổi đối với vị trí hoặc trạng thái trang sau khi phương pháp này được gọi (bao gồm tiêu chí nhắm mục tiêu, chế độ cài đặt quyền riêng tư, buộc SafeFrame, v.v.) sẽ chỉ áp dụng cho các yêu cầu display() hoặc refresh() tiếp theo.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  googletag.pubads().display("/1234567/sports", [728, 90], "div-1");
  

  JavaScript (cũ)

  googletag.pubads().display("/1234567/sports", [728, 90], "div-1");
  

  TypeScript

  googletag.pubads().display("/1234567/sports", [728, 90], "div-1");
  
  Xem thêm
 • Tham số
  adUnitPath: string
  Đường dẫn đơn vị quảng cáo của vùng sẽ hiển thị.
  size: GeneralSize
  Chiều rộng và chiều cao của vùng.
  div?: string | Element
  ID của div chứa vị trí hoặc chính phần tử div đó.
  clickUrl?: string
  URL nhấp chuột để sử dụng trên vùng này.


enableLazyLoad

 • enableLazyLoad(config?: { fetchMarginPercent: number, mobileScaling: number, renderMarginPercent: number }): void
 • Bật tính năng tải từng phần trong GPT theo xác định của đối tượng config. Để biết thêm ví dụ chi tiết, hãy xem mẫu Tải từng phần.

  Lưu ý: Tính năng Tìm nạp từng phần trong SRA chỉ hoạt động nếu tất cả các vùng đều nằm ngoài lề tìm nạp.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  googletag.pubads().enableLazyLoad({
   // Fetch slots within 5 viewports.
   fetchMarginPercent: 500,
   // Render slots within 2 viewports.
   renderMarginPercent: 200,
   // Double the above values on mobile.
   mobileScaling: 2.0,
  });
  

  JavaScript (cũ)

  googletag.pubads().enableLazyLoad({
   // Fetch slots within 5 viewports.
   fetchMarginPercent: 500,
   // Render slots within 2 viewports.
   renderMarginPercent: 200,
   // Double the above values on mobile.
   mobileScaling: 2.0,
  });
  

  TypeScript

  googletag.pubads().enableLazyLoad({
   // Fetch slots within 5 viewports.
   fetchMarginPercent: 500,
   // Render slots within 2 viewports.
   renderMarginPercent: 200,
   // Double the above values on mobile.
   mobileScaling: 2.0,
  });
  
  Xem thêm
 • Tham số
  config?: { fetchMarginPercent: number, mobileScaling: number, renderMarginPercent: number }
  Đối tượng cấu hình cho phép tuỳ chỉnh hành vi tải từng phần. Mọi cấu hình bị bỏ qua sẽ sử dụng cấu hình mặc định do Google đặt và sẽ được điều chỉnh theo thời gian. Để tắt một chế độ cài đặt cụ thể, chẳng hạn như lề tìm nạp, hãy đặt giá trị thành -1.
  • fetchMarginPercent

   Khoảng cách tối thiểu từ vùng khung nhìn hiện tại mà một khung nhìn phải đạt được trước khi chúng tôi tìm nạp quảng cáo dưới dạng phần trăm kích thước khung nhìn. Giá trị 0 có nghĩa là "khi vùng quảng cáo xuất hiện trong khung nhìn", 100 có nghĩa là "khi quảng cáo cách 1 khung nhìn", v.v.
  • renderMarginPercent

   Khoảng cách tối thiểu từ khung nhìn hiện tại mà một vùng phải đạt được trước khi chúng tôi hiển thị quảng cáo. Điều này cho phép tìm nạp trước quảng cáo nhưng chờ hiển thị và tải các tài nguyên phụ khác xuống. Giá trị này hoạt động giống như fetchMarginPercent tính theo phần trăm của khung nhìn.
  • mobileScaling

   Hệ số áp dụng cho lợi nhuận trên thiết bị di động. Điều này cho phép thay đổi lề trên thiết bị di động so với máy tính để bàn. Ví dụ: giá trị 2, 0 sẽ nhân tất cả lề với 2 trên thiết bị di động, tăng khoảng cách tối thiểu mà một vùng có thể đạt được trước khi tìm nạp và hiển thị.


enableSingleRequest

 • enableSingleRequest(): boolean
 • Bật chế độ yêu cầu duy nhất để tìm nạp nhiều quảng cáo cùng lúc. Theo đó, bạn phải xác định và thêm tất cả vùng Quảng cáo của nhà xuất bản vào PubAdsService trước khi bật dịch vụ. Bạn phải đặt chế độ yêu cầu duy nhất trước khi bật dịch vụ.

 • Xem thêm
 • Giá trị trả về
  boolean
  Trả về true nếu bật chế độ yêu cầu duy nhất và false nếu không thể bật chế độ yêu cầu duy nhất vì phương thức này được gọi sau khi bật dịch vụ.


enableVideoAds

 • enableVideoAds(): void
 • Báo hiệu cho GPT biết rằng quảng cáo dạng video sẽ có trên trang. Điều này tạo ra các quy tắc ràng buộc loại trừ cạnh tranh trên quảng cáo hiển thị và quảng cáo dạng video. Nếu nội dung video đã biết, hãy gọi PubAdsService.setVideoContent để có thể sử dụng tiêu chí loại trừ nội dung cho quảng cáo hiển thị.


get

 • get(key: string): null | string
 • Trả về giá trị cho thuộc tính AdSense liên kết với khoá đã cho.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  googletag.pubads().set("adsense_background_color", "#FFFFFF");
  googletag.pubads().get("adsense_background_color");
  // Returns '#FFFFFF'.
  

  JavaScript (cũ)

  googletag.pubads().set("adsense_background_color", "#FFFFFF");
  googletag.pubads().get("adsense_background_color");
  // Returns '#FFFFFF'.
  

  TypeScript

  googletag.pubads().set("adsense_background_color", "#FFFFFF");
  googletag.pubads().get("adsense_background_color");
  // Returns '#FFFFFF'.
  
  Xem thêm
 • Tham số
  key: string
  Tên của thuộc tính cần tìm.
 • Giá trị trả về
  null | string
  Giá trị hiện tại của khoá thuộc tính hoặc null nếu không có khoá.


getAttributeKeys

 • getAttributeKeys(): string[]
 • Trả về các khoá thuộc tính đã được thiết lập trong dịch vụ này.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  googletag.pubads().set("adsense_background_color", "#FFFFFF");
  googletag.pubads().set("adsense_border_color", "#AABBCC");
  googletag.pubads().getAttributeKeys();
  // Returns ['adsense_background_color', 'adsense_border_color'].
  

  JavaScript (cũ)

  googletag.pubads().set("adsense_background_color", "#FFFFFF");
  googletag.pubads().set("adsense_border_color", "#AABBCC");
  googletag.pubads().getAttributeKeys();
  // Returns ['adsense_background_color', 'adsense_border_color'].
  

  TypeScript

  googletag.pubads().set("adsense_background_color", "#FFFFFF");
  googletag.pubads().set("adsense_border_color", "#AABBCC");
  googletag.pubads().getAttributeKeys();
  // Returns ['adsense_background_color', 'adsense_border_color'].
  
 • Giá trị trả về
  string[]
  Mảng gồm các khoá thuộc tính được đặt trên dịch vụ này. Chưa xác định thứ tự.


getTargeting

 • getTargeting(key: string): string[]
 • Trả về thông số nhắm mục tiêu cấp dịch vụ tùy chỉnh cụ thể đã được đặt.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  googletag.pubads().setTargeting("interests", "sports");
  
  googletag.pubads().getTargeting("interests");
  // Returns ['sports'].
  
  googletag.pubads().getTargeting("age");
  // Returns [] (empty array).
  

  JavaScript (cũ)

  googletag.pubads().setTargeting("interests", "sports");
  
  googletag.pubads().getTargeting("interests");
  // Returns ['sports'].
  
  googletag.pubads().getTargeting("age");
  // Returns [] (empty array).
  

  TypeScript

  googletag.pubads().setTargeting("interests", "sports");
  
  googletag.pubads().getTargeting("interests");
  // Returns ['sports'].
  
  googletag.pubads().getTargeting("age");
  // Returns [] (empty array).
  
 • Tham số
  key: string
  Khoá nhắm mục tiêu cần tìm.
 • Giá trị trả về
  string[]
  Các giá trị được liên kết với khoá này hoặc một mảng trống nếu không có khoá như vậy.


getTargetingKeys

 • getTargetingKeys(): string[]
 • Trả về danh sách tất cả các khoá nhắm mục tiêu cấp dịch vụ tuỳ chỉnh đã được đặt.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  googletag.pubads().setTargeting("interests", "sports");
  googletag.pubads().setTargeting("colors", "blue");
  
  googletag.pubads().getTargetingKeys();
  // Returns ['interests', 'colors'].
  

  JavaScript (cũ)

  googletag.pubads().setTargeting("interests", "sports");
  googletag.pubads().setTargeting("colors", "blue");
  
  googletag.pubads().getTargetingKeys();
  // Returns ['interests', 'colors'].
  

  TypeScript

  googletag.pubads().setTargeting("interests", "sports");
  googletag.pubads().setTargeting("colors", "blue");
  
  googletag.pubads().getTargetingKeys();
  // Returns ['interests', 'colors'].
  
 • Giá trị trả về
  string[]
  Mảng các khoá nhắm mục tiêu. Chưa xác định thứ tự.


isInitialLoadDisabled

 • isInitialLoadDisabled(): boolean
 • Trả về xem các yêu cầu ban đầu cho quảng cáo có bị vô hiệu hoá thành công bằng lệnh gọi PubAdsService.disableInitialLoad trước đó hay không.

 • Giá trị trả về
  boolean
  Trả về true nếu lệnh gọi trước đó đến PubAdsService.disableInitialLoad thành công, nếu không thì trả về false.


refresh

 • refresh(slots?: null | Slot[], options?: { changeCorrelator: boolean }): void
 • Tìm nạp và hiển thị quảng cáo mới cho một số vị trí hoặc cho tất cả các vùng quảng cáo trên trang. Chỉ hoạt động trong chế độ hiển thị không đồng bộ.

  Để hoạt động phù hợp trên tất cả các trình duyệt, việc gọi refresh phải được đặt trước lệnh gọi đến display vùng quảng cáo. Nếu lệnh gọi đến display bị bỏ qua, quy trình làm mới có thể hoạt động không như mong đợi. Nếu muốn, bạn có thể sử dụng phương thức PubAdsService.disableInitialLoad để ngăn display tìm nạp quảng cáo.

  Việc làm mới một vùng quảng cáo sẽ loại bỏ quảng cáo cũ khỏi lượt xem trang dài hạn của GPT, nhờ đó, các yêu cầu trong tương lai sẽ không chịu ảnh hưởng của việc khoanh vùng hoặc loại trừ cạnh tranh liên quan đến quảng cáo đó.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  const slot1 = googletag.defineSlot("/1234567/sports", [728, 90], "div-1");
  googletag.display("div-1");
  const slot2 = googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2");
  googletag.display("div-2");
  
  // This call to refresh fetches a new ad for slot1 only.
  googletag.pubads().refresh([slot1]);
  
  // This call to refresh fetches a new ad for both slot1 and slot2.
  googletag.pubads().refresh([slot1, slot2]);
  
  // This call to refresh fetches a new ad for each slot.
  googletag.pubads().refresh();
  
  // This call to refresh fetches a new ad for slot1, without changing
  // the correlator.
  googletag.pubads().refresh([slot1], { changeCorrelator: false });
  
  // This call to refresh fetches a new ad for each slot, without
  // changing the correlator.
  googletag.pubads().refresh(null, { changeCorrelator: false });
  

  JavaScript (cũ)

  var slot1 = googletag.defineSlot("/1234567/sports", [728, 90], "div-1");
  googletag.display("div-1");
  var slot2 = googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2");
  googletag.display("div-2");
  
  // This call to refresh fetches a new ad for slot1 only.
  googletag.pubads().refresh([slot1]);
  
  // This call to refresh fetches a new ad for both slot1 and slot2.
  googletag.pubads().refresh([slot1, slot2]);
  
  // This call to refresh fetches a new ad for each slot.
  googletag.pubads().refresh();
  
  // This call to refresh fetches a new ad for slot1, without changing
  // the correlator.
  googletag.pubads().refresh([slot1], { changeCorrelator: false });
  
  // This call to refresh fetches a new ad for each slot, without
  // changing the correlator.
  googletag.pubads().refresh(null, { changeCorrelator: false });
  

  TypeScript

  const slot1 = googletag.defineSlot("/1234567/sports", [728, 90], "div-1")!;
  googletag.display("div-1");
  const slot2 = googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2")!;
  googletag.display("div-2");
  
  // This call to refresh fetches a new ad for slot1 only.
  googletag.pubads().refresh([slot1]);
  
  // This call to refresh fetches a new ad for both slot1 and slot2.
  googletag.pubads().refresh([slot1, slot2]);
  
  // This call to refresh fetches a new ad for each slot.
  googletag.pubads().refresh();
  
  // This call to refresh fetches a new ad for slot1, without changing
  // the correlator.
  googletag.pubads().refresh([slot1], { changeCorrelator: false });
  
  // This call to refresh fetches a new ad for each slot, without
  // changing the correlator.
  googletag.pubads().refresh(null, { changeCorrelator: false });
  
  Xem thêm
 • Tham số
  slots?: null | Slot[]
  Các vị trí cần làm mới. Không bắt buộc phải sử dụng mảng; tất cả các ô sẽ được làm mới nếu bạn không chỉ định mảng đó.
  options?: { changeCorrelator: boolean }
  Các lựa chọn cấu hình liên kết với lệnh gọi làm mới này.
  • changeCorrelator

   Chỉ định xem có tạo bộ tương quan mới để tìm nạp quảng cáo hay không. Các máy chủ quảng cáo của chúng tôi duy trì giá trị bộ tương quan này trong thời gian ngắn (hiện tại là trong 30 giây, nhưng có thể thay đổi), sao cho các yêu cầu có cùng bộ tương quan nhận được gần nhau sẽ được coi là một lượt xem trang. Theo mặc định, một giá trị tương quan mới sẽ được tạo cho mỗi lần làm mới.

   Lưu ý: lựa chọn này không ảnh hưởng đến lượt xem trang dài hạn của GPT. Chế độ này tự động phản ánh các quảng cáo hiện có trên trang và không có thời gian hết hạn.


set

 • set(key: string, value: string): PubAdsService
 • Đặt giá trị cho các thuộc tính AdSense áp dụng cho tất cả các vùng quảng cáo trong dịch vụ Quảng cáo của nhà xuất bản.

  Việc gọi lệnh này nhiều lần cho cùng một khoá sẽ ghi đè giá trị được đặt trước đó cho khoá đó. Bạn phải đặt tất cả các giá trị trước khi gọi display hoặc refresh.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  googletag.pubads().set("adsense_background_color", "#FFFFFF");
  

  JavaScript (cũ)

  googletag.pubads().set("adsense_background_color", "#FFFFFF");
  

  TypeScript

  googletag.pubads().set("adsense_background_color", "#FFFFFF");
  
  Xem thêm
 • Tham số
  key: string
  Tên thuộc tính.
  value: string
  Giá trị thuộc tính.
 • Giá trị trả về
  PubAdsService
  Đối tượng dịch vụ mà phương thức được gọi.


setCategoryExclusion

 • setCategoryExclusion(categoryExclusion: string): PubAdsService
 • Đặt tiêu chí loại trừ danh mục quảng cáo ở cấp độ trang cho tên nhãn đã cho.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  // Label = AirlineAd.
  googletag.pubads().setCategoryExclusion("AirlineAd");
  

  JavaScript (cũ)

  // Label = AirlineAd.
  googletag.pubads().setCategoryExclusion("AirlineAd");
  

  TypeScript

  // Label = AirlineAd.
  googletag.pubads().setCategoryExclusion("AirlineAd");
  
  Xem thêm
 • Tham số
  categoryExclusion: string
  Nhãn loại trừ danh mục quảng cáo cần thêm.
 • Giá trị trả về
  PubAdsService
  Đối tượng dịch vụ mà phương thức được gọi.


setCentering

 • setCentering(centerAds: boolean): void
 • Bật và tắt tính năng căn giữa quảng cáo theo chiều ngang. Tính năng căn giữa bị tắt theo mặc định. Trong gpt_mobile.js cũ, tính năng căn giữa được bật theo mặc định.

  Phương thức này cần được gọi trước khi gọi display hoặc refresh vì chỉ những quảng cáo được yêu cầu sau khi gọi phương thức này mới được căn giữa.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  // Make ads centered.
  googletag.pubads().setCentering(true);
  

  JavaScript (cũ)

  // Make ads centered.
  googletag.pubads().setCentering(true);
  

  TypeScript

  // Make ads centered.
  googletag.pubads().setCentering(true);
  
 • Tham số
  centerAds: boolean
  true để căn giữa quảng cáo, false để căn trái chúng.


setForceSafeFrame

 • setForceSafeFrame(forceSafeFrame: boolean): PubAdsService
 • Thiết lập xem có bắt buộc phải hiển thị tất cả quảng cáo trên trang bằng vùng chứa SafeFrame hay không.

  Vui lòng ghi nhớ những điều sau khi sử dụng API này:

  • Chế độ cài đặt này sẽ chỉ có hiệu lực cho các yêu cầu quảng cáo sau này được thực hiện cho các vùng tương ứng.
  • Nếu được chỉ định, tùy chọn cài đặt cấp vùng quảng cáo sẽ luôn ghi đè tùy chọn cài đặt cấp trang.
  • Nếu bạn đặt thành true (ở cấp vùng hoặc cấp trang), thì quảng cáo sẽ luôn hiển thị bằng cách sử dụng vùng chứa SafeFrame độc lập với lựa chọn được đưa ra trong giao diện người dùng Google Ad Manager.
  • Tuy nhiên, nếu bạn đặt thành false hoặc không chỉ định, thì quảng cáo sẽ hiển thị bằng cách sử dụng vùng chứa SafeFrame, tùy thuộc vào loại mẫu quảng cáo và lựa chọn được thực hiện trong giao diện người dùng Google Ad Manager.
  • Bạn nên thận trọng khi sử dụng API này vì có thể ảnh hưởng đến hành vi của những mẫu quảng cáo cố gắng vượt qua iFrames của họ hoặc phụ thuộc vào việc hiển thị trực tiếp các mẫu quảng cáo này trên trang của nhà xuất bản.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  googletag.pubads().setForceSafeFrame(true);
  
  // The following slot will be opted-out of the page-level force
  // SafeFrame instruction.
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div-1")
   .setForceSafeFrame(false)
   .addService(googletag.pubads());
  
  // The following slot will have SafeFrame forced.
  googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2").addService(googletag.pubads());
  
  googletag.display("div-1");
  googletag.display("div-2");
  

  JavaScript (cũ)

  googletag.pubads().setForceSafeFrame(true);
  
  // The following slot will be opted-out of the page-level force
  // SafeFrame instruction.
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div-1")
   .setForceSafeFrame(false)
   .addService(googletag.pubads());
  
  // The following slot will have SafeFrame forced.
  googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2").addService(googletag.pubads());
  
  googletag.display("div-1");
  googletag.display("div-2");
  

  TypeScript

  googletag.pubads().setForceSafeFrame(true);
  
  // The following slot will be opted-out of the page-level force
  // SafeFrame instruction.
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div-1")!
   .setForceSafeFrame(false)
   .addService(googletag.pubads());
  
  // The following slot will have SafeFrame forced.
  googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2")!.addService(googletag.pubads());
  
  googletag.display("div-1");
  googletag.display("div-2");
  
  Xem thêm
 • Tham số
  forceSafeFrame: boolean
  true để buộc tất cả quảng cáo trên trang hiển thị trong SafeFrames và false thay đổi chế độ cài đặt trước đó thành false. Việc đặt thuộc tính này thành false khi bạn chỉ định trước đó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.
 • Giá trị trả về
  PubAdsService
  Đối tượng dịch vụ mà hàm được gọi.


setLocation

 • setLocation(address: string): PubAdsService
 • Chuyển thông tin vị trí từ các trang web để bạn có thể nhắm mục tiêu theo địa lý đến các vị trí cụ thể.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  // Postal code:
  googletag.pubads().setLocation("10001,US");
  

  JavaScript (cũ)

  // Postal code:
  googletag.pubads().setLocation("10001,US");
  

  TypeScript

  // Postal code:
  googletag.pubads().setLocation("10001,US");
  
 • Tham số
  address: string
  Địa chỉ dạng tự do.
 • Giá trị trả về
  PubAdsService
  Đối tượng dịch vụ mà phương thức được gọi.


setPrivacySettings

 • setPrivacySettings(privacySettings: PrivacySettingsConfig): PubAdsService
 • Cho phép định cấu hình tất cả chế độ cài đặt quyền riêng tư từ một API bằng đối tượng cấu hình.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   restrictDataProcessing: true,
  });
  
  // Set multiple privacy settings at the same time.
  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   childDirectedTreatment: true,
   underAgeOfConsent: true,
  });
  
  // Clear the configuration for childDirectedTreatment.
  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   childDirectedTreatment: null,
  });
  

  JavaScript (cũ)

  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   restrictDataProcessing: true,
  });
  
  // Set multiple privacy settings at the same time.
  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   childDirectedTreatment: true,
   underAgeOfConsent: true,
  });
  
  // Clear the configuration for childDirectedTreatment.
  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   childDirectedTreatment: null,
  });
  

  TypeScript

  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   restrictDataProcessing: true,
  });
  
  // Set multiple privacy settings at the same time.
  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   childDirectedTreatment: true,
   underAgeOfConsent: true,
  });
  
  // Clear the configuration for childDirectedTreatment.
  googletag.pubads().setPrivacySettings({
   childDirectedTreatment: null,
  });
  
  Xem thêm
 • Tham số
  privacySettings: PrivacySettingsConfig
  Đối tượng chứa cấu hình chế độ cài đặt quyền riêng tư.
 • Giá trị trả về
  PubAdsService
  Đối tượng dịch vụ mà hàm được gọi.


setPublisherProvidedId

 • setPublisherProvidedId(ppid: string): PubAdsService
 • Đặt giá trị cho mã nhận dạng do nhà xuất bản cung cấp.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  googletag.pubads().setPublisherProvidedId("12JD92JD8078S8J29SDOAKC0EF230337");
  

  JavaScript (cũ)

  googletag.pubads().setPublisherProvidedId("12JD92JD8078S8J29SDOAKC0EF230337");
  

  TypeScript

  googletag.pubads().setPublisherProvidedId("12JD92JD8078S8J29SDOAKC0EF230337");
  
  Xem thêm
 • Tham số
  ppid: string
  Mã bao gồm chữ và số do nhà xuất bản cung cấp. Phải có từ 32 đến 150 ký tự.
 • Giá trị trả về
  PubAdsService
  Đối tượng dịch vụ mà phương thức được gọi.


setSafeFrameConfig

 • setSafeFrameConfig(config: SafeFrameConfig): PubAdsService
 • Đặt lựa chọn ưu tiên ở cấp trang cho cấu hình SafeFrame. Mọi khoá không nhận dạng được trong đối tượng cấu hình sẽ bị bỏ qua. Toàn bộ cấu hình sẽ bị bỏ qua nếu một giá trị không hợp lệ được chuyển cho một khoá được nhận dạng.

  Các lựa chọn ưu tiên cấp trang này sẽ bị lựa chọn ưu tiên cấp vùng ghi đè nếu được chỉ định.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  googletag.pubads().setForceSafeFrame(true);
  
  const pageConfig = {
   allowOverlayExpansion: true,
   allowPushExpansion: true,
   sandbox: true,
  };
  
  const slotConfig = { allowOverlayExpansion: false };
  
  googletag.pubads().setSafeFrameConfig(pageConfig);
  
  // The following slot will not allow for expansion by overlay.
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div-1")
   .setSafeFrameConfig(slotConfig)
   .addService(googletag.pubads());
  
  // The following slot will inherit the page level settings, and hence
  // would allow for expansion by overlay.
  googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2").addService(googletag.pubads());
  
  googletag.display("div-1");
  googletag.display("div-2");
  

  JavaScript (cũ)

  googletag.pubads().setForceSafeFrame(true);
  
  var pageConfig = {
   allowOverlayExpansion: true,
   allowPushExpansion: true,
   sandbox: true,
  };
  
  var slotConfig = { allowOverlayExpansion: false };
  
  googletag.pubads().setSafeFrameConfig(pageConfig);
  
  // The following slot will not allow for expansion by overlay.
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div-1")
   .setSafeFrameConfig(slotConfig)
   .addService(googletag.pubads());
  
  // The following slot will inherit the page level settings, and hence
  // would allow for expansion by overlay.
  googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2").addService(googletag.pubads());
  
  googletag.display("div-1");
  googletag.display("div-2");
  

  TypeScript

  googletag.pubads().setForceSafeFrame(true);
  
  const pageConfig = {
   allowOverlayExpansion: true,
   allowPushExpansion: true,
   sandbox: true,
  };
  
  const slotConfig = { allowOverlayExpansion: false };
  
  googletag.pubads().setSafeFrameConfig(pageConfig);
  
  // The following slot will not allow for expansion by overlay.
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div-1")!
   .setSafeFrameConfig(slotConfig)
   .addService(googletag.pubads());
  
  // The following slot will inherit the page level settings, and hence
  // would allow for expansion by overlay.
  googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2")!.addService(googletag.pubads());
  
  googletag.display("div-1");
  googletag.display("div-2");
  
  Xem thêm
 • Tham số
  config: SafeFrameConfig
  Đối tượng cấu hình.
 • Giá trị trả về
  PubAdsService
  Đối tượng dịch vụ mà phương thức được gọi.


setTargeting

 • setTargeting(key: string, value: string | string[]): PubAdsService
 • Đặt thông số nhắm mục tiêu tùy chỉnh cho một khóa nhất định áp dụng cho tất cả các vùng quảng cáo dịch vụ Quảng cáo của nhà xuất bản. Việc gọi lệnh này nhiều lần cho cùng một khoá sẽ ghi đè các giá trị cũ. Các khoá này được xác định trong tài khoản Google Ad Manager của bạn.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  // Example with a single value for a key.
  googletag.pubads().setTargeting("interests", "sports");
  
  // Example with multiple values for a key inside in an array.
  googletag.pubads().setTargeting("interests", ["sports", "music"]);
  

  JavaScript (cũ)

  // Example with a single value for a key.
  googletag.pubads().setTargeting("interests", "sports");
  
  // Example with multiple values for a key inside in an array.
  googletag.pubads().setTargeting("interests", ["sports", "music"]);
  

  TypeScript

  // Example with a single value for a key.
  googletag.pubads().setTargeting("interests", "sports");
  
  // Example with multiple values for a key inside in an array.
  googletag.pubads().setTargeting("interests", ["sports", "music"]);
  
  Xem thêm
 • Tham số
  key: string
  Khoá thông số nhắm mục tiêu.
  value: string | string[]
  Giá trị thông số nhắm mục tiêu hoặc mảng giá trị.
 • Giá trị trả về
  PubAdsService
  Đối tượng dịch vụ mà phương thức được gọi.


setVideoContent

 • setVideoContent(videoContentId: string, videoCmsId: string): void
 • Thiết lập thông tin nội dung video được gửi cùng với yêu cầu quảng cáo cho mục đích nhắm mục tiêu và loại trừ nội dung. Quảng cáo dạng video sẽ tự động được bật khi phương pháp này được gọi. Đối với videoContentIdvideoCmsId, sử dụng các giá trị được cung cấp cho dịch vụ nhập nội dung Google Ad Manager.

 • Xem thêm
 • Tham số
  videoContentId: string
  Mã nội dung video.
  videoCmsId: string
  Mã CMS của video.


updateCorrelator

 • updateCorrelator(): PubAdsService
 • Thay đổi giá trị tương quan được gửi cùng với yêu cầu quảng cáo, giúp bắt đầu lượt xem trang mới một cách hiệu quả. Giá trị tương quan giống nhau cho tất cả các yêu cầu quảng cáo đến từ một lượt xem trang và là duy nhất trên các lượt xem trang. Chỉ áp dụng cho chế độ không đồng bộ.

  Lưu ý: điều này không ảnh hưởng đến lượt xem trang dài hạn của GPT. Chỉ số này tự động phản ánh các quảng cáo thực sự trên trang và không có thời gian hết hạn.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  // Assume that the correlator is currently 12345. All ad requests made
  // by this page will currently use that value.
  
  // Replace the current correlator with a new correlator.
  googletag.pubads().updateCorrelator();
  
  // The correlator will now be a new randomly selected value, different
  // from 12345. All subsequent ad requests made by this page will use
  // the new value.
  

  JavaScript (cũ)

  // Assume that the correlator is currently 12345. All ad requests made
  // by this page will currently use that value.
  
  // Replace the current correlator with a new correlator.
  googletag.pubads().updateCorrelator();
  
  // The correlator will now be a new randomly selected value, different
  // from 12345. All subsequent ad requests made by this page will use
  // the new value.
  

  TypeScript

  // Assume that the correlator is currently 12345. All ad requests made
  // by this page will currently use that value.
  
  // Replace the current correlator with a new correlator.
  googletag.pubads().updateCorrelator();
  
  // The correlator will now be a new randomly selected value, different
  // from 12345. All subsequent ad requests made by this page will use
  // the new value.
  
 • Giá trị trả về
  PubAdsService
  Đối tượng dịch vụ mà hàm được gọi.


googletag.ResponseInformation

Đối tượng đại diện cho một lượt phản hồi quảng cáo.

Tóm tắt thuộc tính
advertiserId
Mã nhận dạng của nhà quảng cáo.
campaignId
Mã của chiến dịch.
creativeId
Mã của mẫu quảng cáo.
creativeTemplateId
Mã mẫu của quảng cáo.
lineItemId
Mã của mục hàng.
Xem thêm


advertiserId

 • advertiserId: null | number
 • Mã nhận dạng của nhà quảng cáo.


campaignId

 • campaignId: null | number
 • Mã của chiến dịch.


creativeId

 • creativeId: null | number
 • Mã của mẫu quảng cáo.


creativeTemplateId

 • creativeTemplateId: null | number
 • Mã mẫu của quảng cáo.


lineItemId

 • lineItemId: null | number
 • Mã của mục hàng.


googletag.RewardedPayload

Đối tượng đại diện cho phần thưởng liên kết với quảng cáo có tặng thưởng

Tóm tắt thuộc tính
amount
Số lượng mặt hàng có trong phần thưởng.
type
Loại vật phẩm trong phần thưởng (ví dụ: "xu").
Xem thêm


amount

 • amount: number
 • Số lượng mặt hàng có trong phần thưởng.


type

 • type: string
 • Loại vật phẩm trong phần thưởng (ví dụ: "xu").


googletag.SafeFrameConfig

Đối tượng cấu hình cho vùng chứa SafeFrame.

Tóm tắt thuộc tính
allowOverlayExpansion
Liệu SafeFrame có cho phép nội dung quảng cáo mở rộng bằng cách phủ nội dung trang hay không.
allowPushExpansion
Liệu SafeFrame có cho phép nội dung quảng cáo mở rộng bằng cách đẩy nội dung trang hay không.
sandbox
Liệu SafeFrame có nên sử dụng thuộc tính hộp cát HTML5 để ngăn điều hướng cấp cao nhất mà không cần sự tương tác của người dùng hay không.
useUniqueDomain
Không dùng nữa. Liệu SafeFrame có nên sử dụng miền con ngẫu nhiên cho mẫu quảng cáo Đặt trước hay không.
Xem thêm


allowOverlayExpansion

 • allowOverlayExpansion: boolean
 • Liệu SafeFrame có cho phép nội dung quảng cáo mở rộng bằng cách phủ nội dung trang hay không.


allowPushExpansion

 • allowPushExpansion: boolean
 • Liệu SafeFrame có cho phép nội dung quảng cáo mở rộng bằng cách đẩy nội dung trang hay không.


sandbox

 • sandbox: boolean
 • Liệu SafeFrame có nên sử dụng thuộc tính hộp cát HTML5 để ngăn điều hướng cấp cao nhất mà không cần sự tương tác của người dùng hay không. Giá trị hợp lệ duy nhất là true (không thể buộc phải false). Lưu ý rằng thuộc tính hộp cát sẽ tắt các plugin (ví dụ: Flash).


useUniqueDomain

 • useUniqueDomain: null | boolean
 • Liệu SafeFrame có nên sử dụng miền con ngẫu nhiên cho mẫu quảng cáo Đặt trước hay không. Truyền vào null để xoá giá trị đã lưu trữ.

  Lưu ý: tính năng này được bật theo mặc định.

 • Xem thêm


googletag.Service

Lớp dịch vụ cơ sở chứa các phương thức chung cho mọi dịch vụ.

Tóm tắt phương thức
addEventListener
Đăng ký một trình nghe để cho phép bạn thiết lập và gọi hàm JavaScript khi một sự kiện GPT cụ thể xảy ra trên trang.
getSlots
Lấy danh sách các vùng được liên kết với dịch vụ này.
removeEventListener
Xoá một trình nghe đã đăng ký trước đó.


addEventListener

 • addEventListener<K extends keyof EventTypeMap>(eventType: K, listener: (arg: EventTypeMap[K]) => void): Service
 • Đăng ký một trình nghe để cho phép bạn thiết lập và gọi hàm JavaScript khi một sự kiện GPT cụ thể xảy ra trên trang. Sau đây là các sự kiện được hỗ trợ:

  Một đối tượng của loại sự kiện thích hợp sẽ được truyền đến trình nghe khi được gọi.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  // 1. Adding an event listener for the PubAdsService.
  googletag.pubads().addEventListener("slotOnload", (event) => {
   console.log("Slot has been loaded:");
   console.log(event);
  });
  
  // 2. Adding an event listener with slot specific logic.
  // Listeners operate at service level, which means that you cannot add
  // a listener for an event for a specific slot only. You can, however,
  // programmatically filter a listener to respond only to a certain ad
  // slot, using this pattern:
  const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
  googletag.pubads().addEventListener("slotOnload", (event) => {
   if (event.slot === targetSlot) {
    // Slot specific logic.
   }
  });
  

  JavaScript (cũ)

  // 1. Adding an event listener for the PubAdsService.
  googletag.pubads().addEventListener("slotOnload", function (event) {
   console.log("Slot has been loaded:");
   console.log(event);
  });
  
  // 2. Adding an event listener with slot specific logic.
  // Listeners operate at service level, which means that you cannot add
  // a listener for an event for a specific slot only. You can, however,
  // programmatically filter a listener to respond only to a certain ad
  // slot, using this pattern:
  var targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
  googletag.pubads().addEventListener("slotOnload", function (event) {
   if (event.slot === targetSlot) {
    // Slot specific logic.
   }
  });
  

  TypeScript

  // 1. Adding an event listener for the PubAdsService.
  googletag.pubads().addEventListener("slotOnload", (event) => {
   console.log("Slot has been loaded:");
   console.log(event);
  });
  
  // 2. Adding an event listener with slot specific logic.
  // Listeners operate at service level, which means that you cannot add
  // a listener for an event for a specific slot only. You can, however,
  // programmatically filter a listener to respond only to a certain ad
  // slot, using this pattern:
  const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
  googletag.pubads().addEventListener("slotOnload", (event) => {
   if (event.slot === targetSlot) {
    // Slot specific logic.
   }
  });
  
  Xem thêm
 • Tham số
  eventType: K
  Một chuỗi biểu thị loại sự kiện do GPT tạo. Loại sự kiện có phân biệt chữ hoa chữ thường.
  listener: (arg: EventTypeMap[K]) => void
  Hàm lấy một đối tượng sự kiện duy nhất làm đối số.
 • Giá trị trả về
  Service
  Đối tượng dịch vụ mà phương thức được gọi.


getSlots

 • getSlots(): Slot[]
 • Lấy danh sách các vùng được liên kết với dịch vụ này.

 • Giá trị trả về
  Slot[]
  Vị trí quảng cáo theo thứ tự mà chúng được thêm vào dịch vụ.


removeEventListener

 • removeEventListener<K extends keyof EventTypeMap>(eventType: K, listener: (event: EventTypeMap[K]) => void): void
 • Xoá một trình nghe đã đăng ký trước đó.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  googletag.cmd.push(() => {
   // Define a new ad slot.
   googletag.defineSlot("/6355419/Travel", [728, 90], "div-for-slot").addService(googletag.pubads());
  
   // Define a new function that removes itself via removeEventListener
   // after the impressionViewable event fires.
   const onViewableListener = (event) => {
    googletag.pubads().removeEventListener("impressionViewable", onViewableListener);
    setTimeout(() => {
     googletag.pubads().refresh([event.slot]);
    }, 30000);
   };
  
   // Add onViewableListener as a listener for impressionViewable events.
   googletag.pubads().addEventListener("impressionViewable", onViewableListener);
   googletag.enableServices();
  });
  

  JavaScript (cũ)

  googletag.cmd.push(function () {
   // Define a new ad slot.
   googletag.defineSlot("/6355419/Travel", [728, 90], "div-for-slot").addService(googletag.pubads());
  
   // Define a new function that removes itself via removeEventListener
   // after the impressionViewable event fires.
   var onViewableListener = function (event) {
    googletag.pubads().removeEventListener("impressionViewable", onViewableListener);
    setTimeout(function () {
     googletag.pubads().refresh([event.slot]);
    }, 30000);
   };
  
   // Add onViewableListener as a listener for impressionViewable events.
   googletag.pubads().addEventListener("impressionViewable", onViewableListener);
   googletag.enableServices();
  });
  

  TypeScript

  googletag.cmd.push(() => {
   // Define a new ad slot.
   googletag
    .defineSlot("/6355419/Travel", [728, 90], "div-for-slot")!
    .addService(googletag.pubads());
  
   // Define a new function that removes itself via removeEventListener
   // after the impressionViewable event fires.
   const onViewableListener = (event: googletag.events.ImpressionViewableEvent) => {
    googletag.pubads().removeEventListener("impressionViewable", onViewableListener);
    setTimeout(() => {
     googletag.pubads().refresh([event.slot]);
    }, 30000);
   };
  
   // Add onViewableListener as a listener for impressionViewable events.
   googletag.pubads().addEventListener("impressionViewable", onViewableListener);
   googletag.enableServices();
  });
  
 • Tham số
  eventType: K
  Một chuỗi biểu thị loại sự kiện do GPT tạo. Loại sự kiện có phân biệt chữ hoa chữ thường.
  listener: (event: EventTypeMap[K]) => void
  Hàm lấy một đối tượng sự kiện duy nhất làm đối số.


googletag.SizeMappingBuilder

Trình tạo dành cho các đối tượng thông số kỹ thuật liên kết kích thước. Trình tạo này được cung cấp để giúp bạn dễ dàng tạo thông số kỹ thuật kích thước.

Tóm tắt phương thức
addSize
Thêm mục ánh xạ từ một mảng kích thước đơn (đại diện cho khung nhìn) đến một mảng một hoặc nhiều kích thước đại diện cho vị trí.
build
Tạo thông số kỹ thuật của bản đồ kích thước từ các mục ánh xạ được thêm vào trình tạo này.
Xem thêm


addSize

 • addSize(viewportSize: SingleSizeArray, slotSize: GeneralSize): SizeMappingBuilder
 • Thêm mục ánh xạ từ một mảng kích thước đơn (đại diện cho khung nhìn) đến một mảng một hoặc nhiều kích thước đại diện cho vị trí.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  // Mapping 1
  googletag
   .sizeMapping()
   .addSize([1024, 768], [970, 250])
   .addSize([980, 690], [728, 90])
   .addSize([640, 480], "fluid")
   .addSize([0, 0], [88, 31]) // All viewports < 640x480
   .build();
  
  // Mapping 2
  googletag
   .sizeMapping()
   .addSize([1024, 768], [970, 250])
   .addSize([980, 690], [])
   .addSize([640, 480], [120, 60])
   .addSize([0, 0], [])
   .build();
  
  // Mapping 2 will not show any ads for the following viewport sizes:
  // [1024, 768] > size >= [980, 690] and
  // [640, 480] > size >= [0, 0]
  

  JavaScript (cũ)

  // Mapping 1
  googletag
   .sizeMapping()
   .addSize([1024, 768], [970, 250])
   .addSize([980, 690], [728, 90])
   .addSize([640, 480], "fluid")
   .addSize([0, 0], [88, 31]) // All viewports < 640x480
   .build();
  
  // Mapping 2
  googletag
   .sizeMapping()
   .addSize([1024, 768], [970, 250])
   .addSize([980, 690], [])
   .addSize([640, 480], [120, 60])
   .addSize([0, 0], [])
   .build();
  
  // Mapping 2 will not show any ads for the following viewport sizes:
  // [1024, 768] > size >= [980, 690] and
  // [640, 480] > size >= [0, 0]
  

  TypeScript

  // Mapping 1
  googletag
   .sizeMapping()
   .addSize([1024, 768], [970, 250])
   .addSize([980, 690], [728, 90])
   .addSize([640, 480], "fluid")
   .addSize([0, 0], [88, 31]) // All viewports < 640x480
   .build();
  
  // Mapping 2
  googletag
   .sizeMapping()
   .addSize([1024, 768], [970, 250])
   .addSize([980, 690], [])
   .addSize([640, 480], [120, 60])
   .addSize([0, 0], [])
   .build();
  
  // Mapping 2 will not show any ads for the following viewport sizes:
  // [1024, 768] > size >= [980, 690] and
  // [640, 480] > size >= [0, 0]
  
 • Tham số
  viewportSize: SingleSizeArray
  Kích thước của khung nhìn cho mục nhập ánh xạ này.
  slotSize: GeneralSize
  Kích thước của vùng cho mục nhập liên kết này.
 • Giá trị trả về
  SizeMappingBuilder
  Tham chiếu đến trình tạo này.


build

 • build(): null | SizeMappingArray
 • Tạo thông số bản đồ kích thước từ các ánh xạ được thêm vào trình tạo này.

  Nếu có bất kỳ mối liên kết không hợp lệ nào đã được cung cấp, phương thức này sẽ trả về null. Nếu không, phương thức này sẽ trả về thông số kỹ thuật ở định dạng chính xác để chuyển đến Slot.defineSizeMapping.

  Lưu ý: hành vi của trình tạo sau khi gọi phương thức này là không xác định.

 • Giá trị trả về
  null | SizeMappingArray
  Kết quả do trình tạo này tạo ra. Có thể có giá trị rỗng nếu bạn cung cấp ánh xạ kích thước không hợp lệ.


googletag.Slot

Vùng quảng cáo là đối tượng đại diện cho một vùng quảng cáo duy nhất trên trang.

Tóm tắt phương thức
addService
Thêm một Service vào vị trí này.
clearCategoryExclusions
Xóa tất cả các nhãn loại trừ danh mục quảng cáo cấp vùng cho vùng này.
clearTargeting
Xóa cụ thể hoặc tất cả các thông số nhắm mục tiêu cấp vùng tùy chỉnh cho vùng này.
defineSizeMapping
Đặt một mảng ánh xạ từ kích thước khung nhìn tối thiểu đến kích thước vị trí cho vùng này.
get
Trả về giá trị cho thuộc tính AdSense liên kết với khoá đã cho cho vùng này.
getAdUnitPath
Trả về đường dẫn đầy đủ của đơn vị quảng cáo, cùng với mã mạng và đường dẫn đơn vị quảng cáo.
getAttributeKeys
Trả về danh sách các khoá thuộc tính đã đặt trên vị trí này.
getCategoryExclusions
Trả về các nhãn loại trừ danh mục quảng cáo cho vùng này.
getResponseInformation
Trả về thông tin về nội dung phản hồi quảng cáo.
getSlotElementId
Trả về mã nhận dạng của vị trí div được cung cấp khi vị trí đó được xác định.
getTargeting
Trả về một thông số nhắm mục tiêu tuỳ chỉnh cụ thể đã đặt trên vùng này.
getTargetingKeys
Trả về danh sách tất cả các khoá nhắm mục tiêu tuỳ chỉnh đã đặt trên vùng này.
set
Đặt một giá trị cho một thuộc tính AdSense trên vùng quảng cáo này.
setCategoryExclusion
Đặt một nhãn loại trừ danh mục quảng cáo cấp vùng cho vùng này.
setClickUrl
Đặt URL của lượt nhấp mà người dùng sẽ được chuyển hướng đến sau khi nhấp vào quảng cáo.
setCollapseEmptyDiv
Đặt xem có nên ẩn vùng div khi không có quảng cáo nào trong vùng đó hay không.
setConfig
Đặt các lựa chọn cấu hình chung cho vùng này.
setForceSafeFrame
Định cấu hình xem có bắt buộc phải hiển thị quảng cáo trong vùng này bằng cách sử dụng vùng chứa SafeFrame hay không.
setSafeFrameConfig
Đặt lựa chọn ưu tiên ở cấp độ vị trí cho cấu hình SafeFrame.
setTargeting
Đặt một thông số nhắm mục tiêu tùy chỉnh cho vùng này.
updateTargetingFromMap
Đặt thông số nhắm mục tiêu tuỳ chỉnh cho vị trí này từ một bản đồ khoá:giá trị trong đối tượng JSON.


addService

 • addService(service: Service): Slot
 • Thêm một Service vào vị trí này.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  googletag.defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div").addService(googletag.pubads());
  

  JavaScript (cũ)

  googletag.defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div").addService(googletag.pubads());
  

  TypeScript

  googletag.defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!.addService(googletag.pubads());
  
  Xem thêm
 • Tham số
  service: Service
  Dịch vụ sẽ được thêm.
 • Giá trị trả về
  Slot
  Đối tượng vị trí mà phương thức được gọi.


clearCategoryExclusions

 • clearCategoryExclusions(): Slot
 • Xóa tất cả các nhãn loại trừ danh mục quảng cáo cấp vùng cho vùng này.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  // Set category exclusion to exclude ads with 'AirlineAd' labels.
  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setCategoryExclusion("AirlineAd")
   .addService(googletag.pubads());
  
  // Make an ad request. No ad with 'AirlineAd' label will be returned
  // for the slot.
  
  // Clear category exclusions so all ads can be returned.
  slot.clearCategoryExclusions();
  
  // Make an ad request. Any ad can be returned for the slot.
  

  JavaScript (cũ)

  // Set category exclusion to exclude ads with 'AirlineAd' labels.
  var slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setCategoryExclusion("AirlineAd")
   .addService(googletag.pubads());
  
  // Make an ad request. No ad with 'AirlineAd' label will be returned
  // for the slot.
  
  // Clear category exclusions so all ads can be returned.
  slot.clearCategoryExclusions();
  
  // Make an ad request. Any ad can be returned for the slot.
  

  TypeScript

  // Set category exclusion to exclude ads with 'AirlineAd' labels.
  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!
   .setCategoryExclusion("AirlineAd")
   .addService(googletag.pubads());
  
  // Make an ad request. No ad with 'AirlineAd' label will be returned
  // for the slot.
  
  // Clear category exclusions so all ads can be returned.
  slot.clearCategoryExclusions();
  
  // Make an ad request. Any ad can be returned for the slot.
  
 • Giá trị trả về
  Slot
  Đối tượng vị trí mà phương thức được gọi.


clearTargeting

 • clearTargeting(key?: string): Slot
 • Xóa cụ thể hoặc tất cả các thông số nhắm mục tiêu cấp vùng tùy chỉnh cho vùng này.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setTargeting("allow_expandable", "true")
   .setTargeting("interests", ["sports", "music"])
   .setTargeting("color", "red")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.clearTargeting("color");
  // Targeting 'allow_expandable' and 'interests' are still present,
  // while 'color' was cleared.
  
  slot.clearTargeting();
  // All targeting has been cleared.
  

  JavaScript (cũ)

  var slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setTargeting("allow_expandable", "true")
   .setTargeting("interests", ["sports", "music"])
   .setTargeting("color", "red")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.clearTargeting("color");
  // Targeting 'allow_expandable' and 'interests' are still present,
  // while 'color' was cleared.
  
  slot.clearTargeting();
  // All targeting has been cleared.
  

  TypeScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!
   .setTargeting("allow_expandable", "true")
   .setTargeting("interests", ["sports", "music"])
   .setTargeting("color", "red")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.clearTargeting("color");
  // Targeting 'allow_expandable' and 'interests' are still present,
  // while 'color' was cleared.
  
  slot.clearTargeting();
  // All targeting has been cleared.
  
  Xem thêm
 • Tham số
  key?: string
  Khoá thông số nhắm mục tiêu. Khoá là tuỳ chọn; tất cả thông số nhắm mục tiêu sẽ bị xoá nếu bạn không chỉ định khoá.
 • Giá trị trả về
  Slot
  Đối tượng vị trí mà phương thức được gọi.


defineSizeMapping

 • defineSizeMapping(sizeMapping: SizeMappingArray): Slot
 • Đặt một mảng ánh xạ từ kích thước khung nhìn tối thiểu đến kích thước vị trí cho vùng này.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .addService(googletag.pubads());
  
  const mapping = googletag
   .sizeMapping()
   .addSize([100, 100], [88, 31])
   .addSize(
    [320, 400],
    [
     [320, 50],
     [300, 50],
    ]
   )
   .build();
  
  slot.defineSizeMapping(mapping);
  

  JavaScript (cũ)

  var slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .addService(googletag.pubads());
  
  var mapping = googletag
   .sizeMapping()
   .addSize([100, 100], [88, 31])
   .addSize(
    [320, 400],
    [
     [320, 50],
     [300, 50],
    ]
   )
   .build();
  
  slot.defineSizeMapping(mapping);
  

  TypeScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!
   .addService(googletag.pubads());
  
  const mapping = googletag
   .sizeMapping()
   .addSize([100, 100], [88, 31])
   .addSize(
    [320, 400],
    [
     [320, 50],
     [300, 50],
    ]
   )
   .build();
  
  slot.defineSizeMapping(mapping!);
  
  Xem thêm
 • Tham số
  sizeMapping: SizeMappingArray
  Mảng liên kết kích thước. Bạn có thể sử dụng SizeMappingBuilder để tạo lớp này. Mỗi mục ánh xạ kích thước là một mảng gồm hai phần tử: SingleSizeArrayGeneralSize.
 • Giá trị trả về
  Slot
  Đối tượng vị trí mà phương thức được gọi.


get

 • get(key: string): null | string
 • Trả về giá trị cho thuộc tính AdSense liên kết với khoá đã cho cho vùng này. Để xem các thuộc tính cấp dịch vụ mà vị trí này kế thừa, hãy sử dụng PubAdsService.get.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .set("adsense_background_color", "#FFFFFF")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.get("adsense_background_color");
  // Returns '#FFFFFF'.
  

  JavaScript (cũ)

  var slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .set("adsense_background_color", "#FFFFFF")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.get("adsense_background_color");
  // Returns '#FFFFFF'.
  

  TypeScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!
   .set("adsense_background_color", "#FFFFFF")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.get("adsense_background_color");
  // Returns '#FFFFFF'.
  
  Xem thêm
 • Tham số
  key: string
  Tên của thuộc tính cần tìm.
 • Giá trị trả về
  null | string
  Giá trị hiện tại của khoá thuộc tính hoặc null nếu không có khoá.


getAdUnitPath

 • getAdUnitPath(): string
 • Trả về đường dẫn đầy đủ của đơn vị quảng cáo, cùng với mã mạng và đường dẫn đơn vị quảng cáo.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getAdUnitPath();
  // Returns '/1234567/sports'.
  

  JavaScript (cũ)

  var slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getAdUnitPath();
  // Returns '/1234567/sports'.
  

  TypeScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getAdUnitPath();
  // Returns '/1234567/sports'.
  
 • Giá trị trả về
  string
  Đường dẫn đơn vị quảng cáo.


getAttributeKeys

 • getAttributeKeys(): string[]
 • Trả về danh sách các khoá thuộc tính đã đặt trên vị trí này. Để xem khoá của các thuộc tính cấp dịch vụ mà vị trí này kế thừa, hãy sử dụng PubAdsService.getAttributeKeys.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .set("adsense_background_color", "#FFFFFF")
   .set("adsense_border_color", "#AABBCC")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getAttributeKeys();
  // Returns ['adsense_background_color', 'adsense_border_color'].
  

  JavaScript (cũ)

  var slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .set("adsense_background_color", "#FFFFFF")
   .set("adsense_border_color", "#AABBCC")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getAttributeKeys();
  // Returns ['adsense_background_color', 'adsense_border_color'].
  

  TypeScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!
   .set("adsense_background_color", "#FFFFFF")
   .set("adsense_border_color", "#AABBCC")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getAttributeKeys();
  // Returns ['adsense_background_color', 'adsense_border_color'].
  
 • Giá trị trả về
  string[]
  Mảng gồm các khoá thuộc tính. Chưa xác định thứ tự.


getCategoryExclusions

 • getCategoryExclusions(): string[]
 • Trả về các nhãn loại trừ danh mục quảng cáo cho vùng này.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setCategoryExclusion("AirlineAd")
   .setCategoryExclusion("TrainAd")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getCategoryExclusions();
  // Returns ['AirlineAd', 'TrainAd'].
  

  JavaScript (cũ)

  var slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setCategoryExclusion("AirlineAd")
   .setCategoryExclusion("TrainAd")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getCategoryExclusions();
  // Returns ['AirlineAd', 'TrainAd'].
  

  TypeScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!
   .setCategoryExclusion("AirlineAd")
   .setCategoryExclusion("TrainAd")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getCategoryExclusions();
  // Returns ['AirlineAd', 'TrainAd'].
  
 • Giá trị trả về
  string[]
  Các nhãn loại trừ danh mục quảng cáo cho vùng này hoặc một mảng trống nếu chưa có nhãn nào được đặt.


getResponseInformation

 • getResponseInformation(): null | ResponseInformation
 • Trả về thông tin về nội dung phản hồi quảng cáo. Giá trị này dựa trên lượt phản hồi quảng cáo gần đây nhất cho vùng đó. Nếu phương thức này được gọi khi vùng quảng cáo không có quảng cáo, thì hàm sẽ trả về null.

 • Giá trị trả về
  null | ResponseInformation
  Thông tin mới nhất về nội dung phản hồi quảng cáo hoặc null nếu vùng quảng cáo không có quảng cáo.


getSlotElementId

 • getSlotElementId(): string
 • Trả về mã nhận dạng của vị trí div được cung cấp khi vị trí đó được xác định.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getSlotElementId();
  // Returns 'div'.
  

  JavaScript (cũ)

  var slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getSlotElementId();
  // Returns 'div'.
  

  TypeScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getSlotElementId();
  // Returns 'div'.
  
 • Giá trị trả về
  string
  Mã vùng div.


getTargeting

 • getTargeting(key: string): string[]
 • Trả về một thông số nhắm mục tiêu tuỳ chỉnh cụ thể đã đặt trên vùng này. Thông số nhắm mục tiêu cấp dịch vụ không được bao gồm.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setTargeting("allow_expandable", "true")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getTargeting("allow_expandable");
  // Returns ['true'].
  
  slot.getTargeting("age");
  // Returns [] (empty array).
  

  JavaScript (cũ)

  var slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setTargeting("allow_expandable", "true")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getTargeting("allow_expandable");
  // Returns ['true'].
  
  slot.getTargeting("age");
  // Returns [] (empty array).
  

  TypeScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!
   .setTargeting("allow_expandable", "true")
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getTargeting("allow_expandable");
  // Returns ['true'].
  
  slot.getTargeting("age");
  // Returns [] (empty array).
  
 • Tham số
  key: string
  Khoá nhắm mục tiêu cần tìm.
 • Giá trị trả về
  string[]
  Các giá trị được liên kết với khoá này hoặc một mảng trống nếu không có khoá như vậy.


getTargetingKeys

 • getTargetingKeys(): string[]
 • Trả về danh sách tất cả các khoá nhắm mục tiêu tuỳ chỉnh đã đặt trên vùng này. Không bao gồm các khoá nhắm mục tiêu cấp dịch vụ.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setTargeting("allow_expandable", "true")
   .setTargeting("interests", ["sports", "music"])
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getTargetingKeys();
  // Returns ['interests', 'allow_expandable'].
  

  JavaScript (cũ)

  var slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setTargeting("allow_expandable", "true")
   .setTargeting("interests", ["sports", "music"])
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getTargetingKeys();
  // Returns ['interests', 'allow_expandable'].
  

  TypeScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!
   .setTargeting("allow_expandable", "true")
   .setTargeting("interests", ["sports", "music"])
   .addService(googletag.pubads());
  
  slot.getTargetingKeys();
  // Returns ['interests', 'allow_expandable'].
  
 • Giá trị trả về
  string[]
  Mảng các khoá nhắm mục tiêu. Chưa xác định thứ tự.


set

 • set(key: string, value: string): Slot
 • Đặt một giá trị cho một thuộc tính AdSense trên vùng quảng cáo này. Thao tác này sẽ ghi đè mọi giá trị được đặt ở cấp dịch vụ cho khoá này.

  Việc gọi phương thức này nhiều lần cho cùng một khoá sẽ ghi đè các giá trị đã đặt trước đó cho khoá đó. Bạn phải đặt tất cả các giá trị trước khi gọi display hoặc refresh.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  // Setting an attribute on a single ad slot.
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .set("adsense_background_color", "#FFFFFF")
   .addService(googletag.pubads());
  

  JavaScript (cũ)

  // Setting an attribute on a single ad slot.
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .set("adsense_background_color", "#FFFFFF")
   .addService(googletag.pubads());
  

  TypeScript

  // Setting an attribute on a single ad slot.
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!
   .set("adsense_background_color", "#FFFFFF")
   .addService(googletag.pubads());
  
  Xem thêm
 • Tham số
  key: string
  Tên thuộc tính.
  value: string
  Giá trị thuộc tính.
 • Giá trị trả về
  Slot
  Đối tượng vị trí mà phương thức được gọi.


setCategoryExclusion

 • setCategoryExclusion(categoryExclusion: string): Slot
 • Đặt một nhãn loại trừ danh mục quảng cáo cấp vùng cho vùng này.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  // Label = AirlineAd
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setCategoryExclusion("AirlineAd")
   .addService(googletag.pubads());
  

  JavaScript (cũ)

  // Label = AirlineAd
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setCategoryExclusion("AirlineAd")
   .addService(googletag.pubads());
  

  TypeScript

  // Label = AirlineAd
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!
   .setCategoryExclusion("AirlineAd")
   .addService(googletag.pubads());
  
  Xem thêm
 • Tham số
  categoryExclusion: string
  Nhãn loại trừ danh mục quảng cáo cần thêm.
 • Giá trị trả về
  Slot
  Đối tượng vị trí mà phương thức được gọi.


setClickUrl

 • setClickUrl(value: string): Slot
 • Đặt URL lượt nhấp mà người dùng sẽ được chuyển hướng đến sau khi nhấp vào quảng cáo.

  Máy chủ Google Ad Manager vẫn ghi lại lượt nhấp ngay cả khi URL lượt nhấp bị thay thế. Mọi URL trang đích liên kết với mẫu quảng cáo được phân phát đều sẽ được thêm vào giá trị được cung cấp. Các lệnh gọi tiếp theo sẽ ghi đè giá trị. Tuỳ chọn này chỉ hoạt động với các yêu cầu không phải SRA.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setClickUrl("http://www.example.com?original_click_url=")
   .addService(googletag.pubads());
  

  JavaScript (cũ)

  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setClickUrl("http://www.example.com?original_click_url=")
   .addService(googletag.pubads());
  

  TypeScript

  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!
   .setClickUrl("http://www.example.com?original_click_url=")
   .addService(googletag.pubads());
  
 • Tham số
  value: string
  URL của lượt nhấp cần đặt.
 • Giá trị trả về
  Slot
  Đối tượng vị trí mà phương thức được gọi.


setCollapseEmptyDiv

 • setCollapseEmptyDiv(collapse: boolean, collapseBeforeAdFetch?: boolean): Slot
 • Đặt xem có nên ẩn vùng div khi không có quảng cáo nào trong vùng đó hay không. Thao tác này sẽ ghi đè chế độ cài đặt cấp dịch vụ.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div-1")
   .setCollapseEmptyDiv(true, true)
   .addService(googletag.pubads());
  // The above will cause the div for this slot to be collapsed
  // when the page is loaded, before ads are requested.
  
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div-2")
   .setCollapseEmptyDiv(true)
   .addService(googletag.pubads());
  // The above will cause the div for this slot to be collapsed
  // only after GPT detects that no ads are available for the slot.
  

  JavaScript (cũ)

  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div-1")
   .setCollapseEmptyDiv(true, true)
   .addService(googletag.pubads());
  // The above will cause the div for this slot to be collapsed
  // when the page is loaded, before ads are requested.
  
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div-2")
   .setCollapseEmptyDiv(true)
   .addService(googletag.pubads());
  // The above will cause the div for this slot to be collapsed
  // only after GPT detects that no ads are available for the slot.
  

  TypeScript

  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div-1")!
   .setCollapseEmptyDiv(true, true)
   .addService(googletag.pubads());
  // The above will cause the div for this slot to be collapsed
  // when the page is loaded, before ads are requested.
  
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div-2")!
   .setCollapseEmptyDiv(true)
   .addService(googletag.pubads());
  // The above will cause the div for this slot to be collapsed
  // only after GPT detects that no ads are available for the slot.
  
  Xem thêm
 • Tham số
  collapse: boolean
  Liệu có thu gọn vùng quảng cáo hay không nếu không có quảng cáo nào được trả về.
  collapseBeforeAdFetch?: boolean
  Liệu có thu gọn vùng quảng cáo ngay cả trước khi quảng cáo được tìm nạp hay không. Bỏ qua nếu tính năng thu gọn không phải là true.
 • Giá trị trả về
  Slot
  Đối tượng vị trí mà phương thức được gọi.


setConfig

 • setConfig(slotConfig: SlotSettingsConfig): void
 • Đặt các lựa chọn cấu hình chung cho vùng này.

 • Tham số
  slotConfig: SlotSettingsConfig
  Đối tượng cấu hình.


setForceSafeFrame

 • setForceSafeFrame(forceSafeFrame: boolean): Slot
 • Thiết lập xem có bắt buộc phải hiển thị quảng cáo trong vùng này bằng vùng chứa SafeFrame hay không.

  Vui lòng ghi nhớ những điều sau khi sử dụng API này:

  • Chế độ cài đặt này sẽ chỉ có hiệu lực cho các yêu cầu quảng cáo sau này được thực hiện cho các vùng tương ứng.
  • Nếu được chỉ định, tùy chọn cài đặt cấp vùng quảng cáo sẽ luôn ghi đè tùy chọn cài đặt cấp trang.
  • Nếu bạn đặt thành true (ở cấp vùng hoặc cấp trang), thì quảng cáo sẽ luôn hiển thị bằng cách sử dụng vùng chứa SafeFrame độc lập với lựa chọn được đưa ra trong giao diện người dùng Google Ad Manager.
  • Tuy nhiên, nếu bạn đặt thành false hoặc không chỉ định, thì quảng cáo sẽ hiển thị bằng cách sử dụng vùng chứa SafeFrame, tùy thuộc vào loại mẫu quảng cáo và lựa chọn được thực hiện trong giao diện người dùng Google Ad Manager.
  • Bạn nên thận trọng khi sử dụng API này vì có thể ảnh hưởng đến hành vi của những mẫu quảng cáo cố gắng vượt qua iFrames của họ hoặc phụ thuộc vào việc hiển thị trực tiếp các mẫu quảng cáo này trên trang của nhà xuất bản.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setForceSafeFrame(true)
   .addService(googletag.pubads());
  

  JavaScript (cũ)

  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .setForceSafeFrame(true)
   .addService(googletag.pubads());
  

  TypeScript

  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!
   .setForceSafeFrame(true)
   .addService(googletag.pubads());
  
  Xem thêm
 • Tham số
  forceSafeFrame: boolean
  true để buộc tất cả quảng cáo trong vùng này hiển thị trong SafeFrames và false chọn không sử dụng chế độ cài đặt cấp trang (nếu có). Việc đặt thuộc tính này thành false khi không được chỉ định ở cấp trang sẽ không làm thay đổi bất cứ điều gì.
 • Giá trị trả về
  Slot
  Đối tượng vị trí mà phương thức được gọi.


setSafeFrameConfig

 • setSafeFrameConfig(config: null | SafeFrameConfig): Slot
 • Đặt lựa chọn ưu tiên ở cấp độ vị trí cho cấu hình SafeFrame. Mọi khoá không nhận dạng được trong đối tượng cấu hình sẽ bị bỏ qua. Toàn bộ cấu hình sẽ bị bỏ qua nếu một giá trị không hợp lệ được chuyển cho một khoá được nhận dạng.

  Các lựa chọn ưu tiên cấp vùng này, nếu được chỉ định, sẽ ghi đè mọi lựa chọn ưu tiên ở cấp trang.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  googletag.pubads().setForceSafeFrame(true);
  
  // The following slot will have a sandboxed safeframe that only
  // disallows top-level navigation.
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div-1")
   .setSafeFrameConfig({ sandbox: true })
   .addService(googletag.pubads());
  
  // The following slot will inherit page-level settings.
  googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2").addService(googletag.pubads());
  
  googletag.display("div-1");
  googletag.display("div-2");
  

  JavaScript (cũ)

  googletag.pubads().setForceSafeFrame(true);
  
  // The following slot will have a sandboxed safeframe that only
  // disallows top-level navigation.
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div-1")
   .setSafeFrameConfig({ sandbox: true })
   .addService(googletag.pubads());
  
  // The following slot will inherit page-level settings.
  googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2").addService(googletag.pubads());
  
  googletag.display("div-1");
  googletag.display("div-2");
  

  TypeScript

  googletag.pubads().setForceSafeFrame(true);
  
  // The following slot will have a sandboxed safeframe that only
  // disallows top-level navigation.
  googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div-1")!
   .setSafeFrameConfig({ sandbox: true })
   .addService(googletag.pubads());
  
  // The following slot will inherit page-level settings.
  googletag.defineSlot("/1234567/news", [160, 600], "div-2")!.addService(googletag.pubads());
  
  googletag.display("div-1");
  googletag.display("div-2");
  
  Xem thêm
 • Tham số
  config: null | SafeFrameConfig
  Đối tượng cấu hình.
 • Giá trị trả về
  Slot
  Đối tượng vị trí mà phương thức được gọi.


setTargeting

 • setTargeting(key: string, value: string | string[]): Slot
 • Đặt một thông số nhắm mục tiêu tùy chỉnh cho vùng này. Việc gọi phương thức này nhiều lần cho cùng một khoá sẽ ghi đè các giá trị cũ. Các giá trị được đặt tại đây sẽ ghi đè các thông số nhắm mục tiêu được đặt ở cấp dịch vụ. Các khoá này được xác định trong tài khoản Google Ad Manager của bạn.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .addService(googletag.pubads());
  
  // Example with a single value for a key.
  slot.setTargeting("allow_expandable", "true");
  
  // Example with multiple values for a key inside in an array.
  slot.setTargeting("interests", ["sports", "music"]);
  

  JavaScript (cũ)

  var slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")
   .addService(googletag.pubads());
  
  // Example with a single value for a key.
  slot.setTargeting("allow_expandable", "true");
  
  // Example with multiple values for a key inside in an array.
  slot.setTargeting("interests", ["sports", "music"]);
  

  TypeScript

  const slot = googletag
   .defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!
   .addService(googletag.pubads());
  
  // Example with a single value for a key.
  slot.setTargeting("allow_expandable", "true");
  
  // Example with multiple values for a key inside in an array.
  slot.setTargeting("interests", ["sports", "music"]);
  
  Xem thêm
 • Tham số
  key: string
  Khoá thông số nhắm mục tiêu.
  value: string | string[]
  Giá trị thông số nhắm mục tiêu hoặc mảng giá trị.
 • Giá trị trả về
  Slot
  Đối tượng vị trí mà phương thức được gọi.


updateTargetingFromMap

 • updateTargetingFromMap(map: {  [adUnitPath: string]: string | string[] }): Slot
 • Đặt thông số nhắm mục tiêu tuỳ chỉnh cho vị trí này từ một bản đồ khoá:giá trị trong đối tượng JSON. Việc này cũng giống như việc gọi Slot.setTargeting cho tất cả khoá-giá trị của đối tượng. Các khoá này được xác định trong tài khoản Google Ad Manager của bạn.

  Lưu ý:

  • Trong trường hợp ghi đè, chỉ giá trị cuối cùng sẽ được giữ lại.
  • Nếu giá trị là một mảng thì mọi giá trị trước đó sẽ bị ghi đè chứ không được hợp nhất.
  • Các giá trị được đặt tại đây sẽ ghi đè các thông số nhắm mục tiêu được đặt ở cấp dịch vụ.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  const slot = googletag.defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div");
  
  slot.updateTargetingFromMap({
   color: "red",
   interests: ["sports", "music", "movies"],
  });
  

  JavaScript (cũ)

  var slot = googletag.defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div");
  
  slot.updateTargetingFromMap({
   color: "red",
   interests: ["sports", "music", "movies"],
  });
  

  TypeScript

  const slot = googletag.defineSlot("/1234567/sports", [160, 600], "div")!;
  
  slot.updateTargetingFromMap({
   color: "red",
   interests: ["sports", "music", "movies"],
  });
  
 • Tham số
  map: {  [adUnitPath: string]: string | string[] }
  Liên kết thông số nhắm mục tiêu khoá:giá trị.
 • Giá trị trả về
  Slot
  Đối tượng vị trí mà phương thức được gọi.


googletag.config.AdExpansionConfig

Các chế độ cài đặt để kiểm soát tính năng mở rộng quảng cáo.

Tóm tắt thuộc tính
enabled
Trạng thái bật hay tắt tính năng mở rộng quảng cáo.
Ví dụ:

JavaScript

// Enable ad slot expansion across the entire page.
googletag.setConfig({
 adExpansion: { enabled: true },
});

JavaScript (cũ)

// Enable ad slot expansion across the entire page.
googletag.setConfig({
 adExpansion: { enabled: true },
});

TypeScript

// Enable ad slot expansion across the entire page.
googletag.setConfig({
 adExpansion: { enabled: true },
});


enabled


googletag.config.ComponentAuctionConfig

Đối tượng đại diện cho một phiên đấu giá thành phần đơn lẻ trong phiên đấu giá quảng cáo trên thiết bị.

Tóm tắt thuộc tính
auctionConfig
Đối tượng cấu hình phiên đấu giá cho phiên đấu giá thành phần này.
configKey
Khoá cấu hình liên kết với phiên đấu giá thành phần này.
Xem thêm


auctionConfig

 • auctionConfig: null | { auctionSignals: unknown, decisionLogicUrl: string, interestGroupBuyers: string[], perBuyerExperimentGroupIds: {  [buyer: string]: number }, perBuyerGroupLimits: {  [buyer: string]: number }, perBuyerSignals: {  [buyer: string]: unknown }, perBuyerTimeouts: {  [buyer: string]: number }, seller: string, sellerExperimentGroupId: number, sellerSignals: unknown, sellerTimeout: number, trustedScoringSignalsUrl: string }
 • Một đối tượng cấu hình phiên đấu giá cho phiên đấu giá thành phần này.

  Nếu bạn đặt giá trị này thành null, thì mọi cấu hình hiện có cho configKey được chỉ định sẽ bị xoá.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  const componentAuctionConfig = {
   // Seller URL should be https and the same as decisionLogicUrl's origin
   seller: "https://testSeller.com",
   decisionLogicUrl: "https://testSeller.com/ssp/decision-logic.js",
   interestGroupBuyers: ["https://example-buyer.com"],
   auctionSignals: { auction_signals: "auction_signals" },
   sellerSignals: { seller_signals: "seller_signals" },
   perBuyerSignals: {
    // listed on interestGroupBuyers
    "https://example-buyer.com": {
     per_buyer_signals: "per_buyer_signals",
    },
   },
  };
  
  const auctionSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
  
  // To add configKey to the component auction:
  auctionSlot.setConfig({
   componentAuction: [
    {
     configKey: "https://testSeller.com",
     auctionConfig: componentAuctionConfig,
    },
   ],
  });
  
  // To remove configKey from the component auction:
  auctionSlot.setConfig({
   componentAuction: [
    {
     configKey: "https://testSeller.com",
     auctionConfig: null,
    },
   ],
  });
  

  JavaScript (cũ)

  var componentAuctionConfig = {
   // Seller URL should be https and the same as decisionLogicUrl's origin
   seller: "https://testSeller.com",
   decisionLogicUrl: "https://testSeller.com/ssp/decision-logic.js",
   interestGroupBuyers: ["https://example-buyer.com"],
   auctionSignals: { auction_signals: "auction_signals" },
   sellerSignals: { seller_signals: "seller_signals" },
   perBuyerSignals: {
    // listed on interestGroupBuyers
    "https://example-buyer.com": {
     per_buyer_signals: "per_buyer_signals",
    },
   },
  };
  
  var auctionSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
  
  // To add configKey to the component auction:
  auctionSlot.setConfig({
   componentAuction: [
    {
     configKey: "https://testSeller.com",
     auctionConfig: componentAuctionConfig,
    },
   ],
  });
  
  // To remove configKey from the component auction:
  auctionSlot.setConfig({
   componentAuction: [
    {
     configKey: "https://testSeller.com",
     auctionConfig: null,
    },
   ],
  });
  

  TypeScript

  const componentAuctionConfig = {
   // Seller URL should be https and the same as decisionLogicUrl's origin
   seller: "https://testSeller.com",
   decisionLogicUrl: "https://testSeller.com/ssp/decision-logic.js",
   interestGroupBuyers: ["https://example-buyer.com"],
   auctionSignals: { auction_signals: "auction_signals" },
   sellerSignals: { seller_signals: "seller_signals" },
   perBuyerSignals: {
    // listed on interestGroupBuyers
    "https://example-buyer.com": {
     per_buyer_signals: "per_buyer_signals",
    },
   },
  };
  
  const auctionSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600])!;
  
  // To add configKey to the component auction:
  auctionSlot.setConfig({
   componentAuction: [
    {
     configKey: "https://testSeller.com",
     auctionConfig: componentAuctionConfig,
    },
   ],
  });
  
  // To remove configKey from the component auction:
  auctionSlot.setConfig({
   componentAuction: [
    {
     configKey: "https://testSeller.com",
     auctionConfig: null,
    },
   ],
  });
  
  Xem thêm


configKey

 • configKey: string
 • Khoá cấu hình liên kết với phiên đấu giá thành phần này.

  Giá trị này không được để trống và phải là duy nhất. Nếu 2 đối tượng ComponentAuctionConfig có cùng giá trị configKey, thì đối tượng được thiết lập cuối cùng sẽ ghi đè các cấu hình trước đó.


googletag.config.InterstitialConfig

Đối tượng xác định hành vi của một vùng quảng cáo xen kẽ.

Tóm tắt thuộc tính
triggers
Cấu hình trình kích hoạt quảng cáo xen kẽ cho quảng cáo xen kẽ này.


triggers

 • triggers: Partial<Record<InterstitialTrigger, boolean>>
 • Cấu hình trình kích hoạt quảng cáo xen kẽ cho quảng cáo xen kẽ này.

  Việc đặt giá trị của trình kích hoạt quảng cáo xen kẽ thành true sẽ kích hoạt trình kích hoạt quảng cáo xen kẽ còn false sẽ tắt trình kích hoạt này. Thao tác này sẽ ghi đè các giá trị mặc định đã định cấu hình trong Google Ad Manager.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  // Define a GPT managed web interstitial ad slot.
  const interstitialSlot = googletag.defineOutOfPageSlot(
   "/1234567/sports",
   googletag.enums.OutOfPageFormat.INTERSTITIAL
  );
  
  // Enable optional interstitial triggers.
  // Change this value to false to disable.
  const enableTriggers = true;
  
  interstitialSlot.setConfig({
   interstitial: {
    triggers: {
     navBar: enableTriggers,
     unhideWindow: enableTriggers,
    },
   },
  });
  

  JavaScript (cũ)

  // Define a GPT managed web interstitial ad slot.
  var interstitialSlot = googletag.defineOutOfPageSlot(
   "/1234567/sports",
   googletag.enums.OutOfPageFormat.INTERSTITIAL
  );
  
  // Enable optional interstitial triggers.
  // Change this value to false to disable.
  var enableTriggers = true;
  
  interstitialSlot.setConfig({
   interstitial: {
    triggers: {
     navBar: enableTriggers,
     unhideWindow: enableTriggers,
    },
   },
  });
  

  TypeScript

  // Define a GPT managed web interstitial ad slot.
  const interstitialSlot = googletag.defineOutOfPageSlot(
   "/1234567/sports",
   googletag.enums.OutOfPageFormat.INTERSTITIAL
  )!;
  
  // Enable optional interstitial triggers.
  // Change this value to false to disable.
  const enableTriggers = true;
  
  interstitialSlot.setConfig({
   interstitial: {
    triggers: {
     navBar: enableTriggers,
     unhideWindow: enableTriggers,
    },
   },
  });
  
  Xem thêm


googletag.config.PageSettingsConfig

Giao diện cấu hình chính cho các chế độ cài đặt cấp trang.

Cho phép thiết lập nhiều tính năng bằng một lệnh gọi API.

Tất cả thuộc tính được liệt kê dưới đây chỉ là ví dụ và không phản ánh các tính năng thực tế sử dụng setConfig. Đối với bộ tính năng này, hãy xem các trường trong loại PageSettingsConfig bên dưới.

Ví dụ:

 • Chỉ các tính năng được chỉ định trong lệnh gọi setConfig mới được sửa đổi.
   // Configure feature alpha.
   googletag.setConfig({
     alpha: {...}
   });
  
   // Configure feature bravo. Feature alpha is unchanged.
   googletag.setConfig({
     bravo: {...}
   });
  
 • Tất cả chế độ cài đặt của một tính năng nhất định sẽ được cập nhật theo mỗi lệnh gọi đến setConfig.
   // Configure feature charlie to echo = 1, foxtrot = true.
   googletag.setConfig({
     charlie: {
       echo: 1,
       foxtrot: true,
     }
   });
  
   // Update feature charlie to echo = 2. Since foxtrot was not specified,
   // the value is cleared.
   googletag.setConfig({
     charlie: {
       echo: 2
     }
   });
  
 • Bạn có thể xoá tất cả chế độ cài đặt cho một tính năng bằng cách truyền null.
   // Configure features delta, golf, and hotel.
   googletag.setConfig({
     delta: {...},
     golf: {...},
     hotel: {...},
   });
  
   // Feature delta and hotel are cleared, but feature golf remains set.
   googletag.setConfig({
     delta: null,
     hotel: null,
   });
  

Tóm tắt thuộc tính
adExpansion
Các chế độ cài đặt để kiểm soát tính năng mở rộng quảng cáo.
pps
Các chế độ cài đặt để kiểm soát tín hiệu do nhà xuất bản cung cấp (PPS).
privacyTreatments
Chế độ cài đặt để kiểm soát các biện pháp xử lý quyền riêng tư của nhà xuất bản.


adExpansion

 • adExpansion: null | AdExpansionConfig
 • Các chế độ cài đặt để kiểm soát tính năng mở rộng quảng cáo.


pps


privacyTreatments

 • privacyTreatments: null | PrivacyTreatmentsConfig
 • Chế độ cài đặt để kiểm soát các biện pháp xử lý quyền riêng tư của nhà xuất bản.


googletag.config.PrivacyTreatmentsConfig

Chế độ cài đặt để kiểm soát các biện pháp xử lý quyền riêng tư của nhà xuất bản.

Tóm tắt thuộc tính
treatments
Một loạt các biện pháp xử lý quyền riêng tư của nhà xuất bản để bật.


treatments

 • treatments: "disablePersonalization"[]
 • Một loạt các biện pháp xử lý quyền riêng tư của nhà xuất bản để bật.

 • Ví dụ:

  JavaScript

  // Disable personalization across the entire page.
  googletag.setConfig({
   privacyTreatments: { treatments: ["disablePersonalization"] },
  });
  

  JavaScript (cũ)

  // Disable personalization across the entire page.
  googletag.setConfig({
   privacyTreatments: { treatments: ["disablePersonalization"] },
  });
  

  TypeScript

  // Disable personalization across the entire page.
  googletag.setConfig({
   privacyTreatments: { treatments: ["disablePersonalization"] },
  });
  


googletag.config.PublisherProvidedSignalsConfig

Đối tượng cấu hình Tín hiệu do nhà xuất bản cung cấp (PPS).

Tóm tắt thuộc tính
taxonomies
Đối tượng chứa mối liên kết Phân loại.
Ví dụ:

JavaScript

googletag.setConfig({
 pps: {
  taxonomies: {
   IAB_AUDIENCE_1_1: { values: ["6", "626"] },
   // '6' = 'Demographic | Age Range | 18-20'
   // '626' = 'Interest | Sports | Darts'
   IAB_CONTENT_2_2: { values: ["48", "127"] },
   // '48' = 'Books and Literature | Fiction'
   // '127' = 'Careers | Job Search'
  },
 },
});

JavaScript (cũ)

googletag.setConfig({
 pps: {
  taxonomies: {
   IAB_AUDIENCE_1_1: { values: ["6", "626"] },
   // '6' = 'Demographic | Age Range | 18-20'
   // '626' = 'Interest | Sports | Darts'
   IAB_CONTENT_2_2: { values: ["48", "127"] },
   // '48' = 'Books and Literature | Fiction'
   // '127' = 'Careers | Job Search'
  },
 },
});

TypeScript

googletag.setConfig({
 pps: {
  taxonomies: {
   IAB_AUDIENCE_1_1: { values: ["6", "626"] },
   // '6' = 'Demographic | Age Range | 18-20'
   // '626' = 'Interest | Sports | Darts'
   IAB_CONTENT_2_2: { values: ["48", "127"] },
   // '48' = 'Books and Literature | Fiction'
   // '127' = 'Careers | Job Search'
  },
 },
});
Xem thêm


taxonomies


googletag.config.SlotSettingsConfig

Giao diện cấu hình chính cho chế độ cài đặt cấp vùng.

Cho phép thiết lập nhiều tính năng bằng một lệnh gọi API duy nhất cho một vùng.

Tất cả thuộc tính nêu dưới đây chỉ là ví dụ và không phản ánh những tính năng thực tế sử dụng lệnh setConfig. Đối với bộ tính năng này, hãy xem các trường trong loại SlotSettingsConfig bên dưới.

Ví dụ:

 • Chỉ các tính năng được chỉ định trong lệnh gọi Slot.setConfig mới được sửa đổi.
   const slot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
  
   // Configure feature alpha.
   slot.setConfig({
     alpha: {...}
   });
  
   // Configure feature bravo. Feature alpha is unchanged.
   slot.setConfig({
     bravo: {...}
   });
  
 • Tất cả chế độ cài đặt của một tính năng nhất định sẽ được cập nhật theo mỗi lệnh gọi đến Slot.setConfig.
   // Configure feature charlie to echo = 1, foxtrot = true.
   slot.setConfig({
     charlie: {
       echo: 1,
       foxtrot: true,
     }
   });
  
   // Update feature charlie to echo = 2. Since foxtrot was not specified,
   // the value is cleared.
   slot.setConfig({
     charlie: {
       echo: 2
     }
   });
  
 • Bạn có thể xoá tất cả chế độ cài đặt cho một tính năng bằng cách truyền null.
   // Configure features delta, golf, and hotel.
   slot.setConfig({
     delta: {...},
     golf: {...},
     hotel: {...},
   });
  
   // Feature delta and hotel are cleared, but feature golf remains set.
   slot.setConfig({
     delta: null,
     hotel: null,
   });
  

Tóm tắt thuộc tính
adExpansion
Các chế độ cài đặt để kiểm soát tính năng mở rộng quảng cáo.
componentAuction
Một loạt các phiên đấu giá thành phần sẽ được đưa vào một phiên đấu giá quảng cáo trên thiết bị.
interstitial
Các chế độ cài đặt kiểm soát hoạt động của vùng quảng cáo xen kẽ.


adExpansion

 • adExpansion: AdExpansionConfig
 • Các chế độ cài đặt để kiểm soát tính năng mở rộng quảng cáo.


componentAuction

 • componentAuction: ComponentAuctionConfig[]
 • Một loạt các phiên đấu giá thành phần sẽ được đưa vào một phiên đấu giá quảng cáo trên thiết bị.


interstitial

 • interstitial: InterstitialConfig
 • Các chế độ cài đặt kiểm soát hoạt động của vùng quảng cáo xen kẽ.


googletag.config.TaxonomyData

Đối tượng chứa giá trị cho một Hệ thống phân loại.

Tóm tắt thuộc tính
values
Danh sách các giá trị Phân loại.


values


googletag.events.Event

Giao diện cơ sở cho tất cả các sự kiện GPT. Tất cả các sự kiện GPT bên dưới sẽ có các trường sau đây.

Tóm tắt thuộc tính
serviceName
Tên của dịch vụ đã kích hoạt sự kiện.
slot
Vị trí đã kích hoạt sự kiện.
Xem thêm


serviceName

 • serviceName: string
 • Tên của dịch vụ đã kích hoạt sự kiện.


slot

 • slot: Slot
 • Vị trí đã kích hoạt sự kiện.


googletag.events.EventTypeMap

Đây là một loại giả liên kết tên sự kiện với kiểu đối tượng sự kiện tương ứng cho Service.addEventListenerService.removeEventListener. Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tham khảo và an toàn về kiểu.

Tóm tắt thuộc tính
impressionViewable
rewardedSlotClosed
rewardedSlotGranted
rewardedSlotReady
slotOnload
Bí danh của events.SlotOnloadEvent.
slotRenderEnded
Bí danh của events.SlotRenderEndedEvent.
slotRequested
Bí danh của events.SlotRequestedEvent.
slotResponseReceived
Bí danh của events.SlotResponseReceived.
slotVisibilityChanged


impressionViewable


rewardedSlotClosed


rewardedSlotGranted


rewardedSlotReady


slotOnload


slotRenderEnded


slotRequested


slotResponseReceived


slotVisibilityChanged


googletag.events.ImpressionViewableEvent

Kéo dài Event

Sự kiện này được kích hoạt khi một lượt hiển thị có thể xem, theo tiêu chí của Chế độ xem đang kích hoạt.

Tóm tắt thuộc tính
serviceName
Tên của dịch vụ đã kích hoạt sự kiện.
slot
Vị trí đã kích hoạt sự kiện.
Ví dụ:

JavaScript

// This listener is called when an impression becomes viewable.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("impressionViewable", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.log("Impression for slot", slot.getSlotElementId(), "became viewable.");

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

JavaScript (cũ)

// This listener is called when an impression becomes viewable.
var targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("impressionViewable", function (event) {
 var slot = event.slot;
 console.log("Impression for slot", slot.getSlotElementId(), "became viewable.");

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

TypeScript

// This listener is called when an impression becomes viewable.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("impressionViewable", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.log("Impression for slot", slot.getSlotElementId(), "became viewable.");

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});
Xem thêm


googletag.events.RewardedSlotClosedEvent

Kéo dài Event

Sự kiện này được kích hoạt khi người dùng đóng vùng quảng cáo có tặng thưởng. Nó có thể kích hoạt trước hoặc sau khi người dùng nhận được phần thưởng. Để xác định xem phần thưởng đã được tặng hay chưa, hãy sử dụng events.RewardedSlotGrantedEvent.

Tóm tắt thuộc tính
serviceName
Tên của dịch vụ đã kích hoạt sự kiện.
slot
Vị trí đã kích hoạt sự kiện.
Ví dụ:

JavaScript

// This listener is called when the user closes a rewarded ad slot.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("rewardedSlotClosed", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.log("Rewarded ad slot", slot.getSlotElementId(), "has been closed.");

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

JavaScript (cũ)

// This listener is called when the user closes a rewarded ad slot.
var targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("rewardedSlotClosed", function (event) {
 var slot = event.slot;
 console.log("Rewarded ad slot", slot.getSlotElementId(), "has been closed.");

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

TypeScript

// This listener is called when the user closes a rewarded ad slot.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("rewardedSlotClosed", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.log("Rewarded ad slot", slot.getSlotElementId(), "has been closed.");

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});
Xem thêm


googletag.events.RewardedSlotGrantedEvent

Kéo dài Event

Sự kiện này được kích hoạt khi người dùng cấp phần thưởng cho việc xem quảng cáo có tặng thưởng. Nếu quảng cáo bị đóng trước khi đáp ứng các tiêu chí để nhận phần thưởng, thì sự kiện này sẽ không kích hoạt.

Tóm tắt thuộc tính
payload
Một đối tượng chứa thông tin về phần thưởng đã được tặng.
serviceName
Tên của dịch vụ đã kích hoạt sự kiện.
slot
Vị trí đã kích hoạt sự kiện.
Ví dụ:

JavaScript

// This listener is called whenever a reward is granted for a
// rewarded ad.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("rewardedSlotGranted", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.group("Reward granted for slot", slot.getSlotElementId(), ".");

 // Log details of the reward.
 console.log("Reward type:", event.payload?.type);
 console.log("Reward amount:", event.payload?.amount);
 console.groupEnd();

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

JavaScript (cũ)

// This listener is called whenever a reward is granted for a
// rewarded ad.
var targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("rewardedSlotGranted", function (event) {
 var _a, _b;
 var slot = event.slot;
 console.group("Reward granted for slot", slot.getSlotElementId(), ".");

 // Log details of the reward.
 console.log("Reward type:", (_a = event.payload) === null || _a === void 0 ? void 0 : _a.type);
 console.log(
  "Reward amount:",
  (_b = event.payload) === null || _b === void 0 ? void 0 : _b.amount
 );
 console.groupEnd();

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

TypeScript

// This listener is called whenever a reward is granted for a
// rewarded ad.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("rewardedSlotGranted", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.group("Reward granted for slot", slot.getSlotElementId(), ".");

 // Log details of the reward.
 console.log("Reward type:", event.payload?.type);
 console.log("Reward amount:", event.payload?.amount);
 console.groupEnd();

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});
Xem thêm


payload

 • payload: null | RewardedPayload
 • Một đối tượng chứa thông tin về phần thưởng đã được tặng.


googletag.events.RewardedSlotReadyEvent

Kéo dài Event

Sự kiện này được kích hoạt khi một quảng cáo có tặng thưởng đã sẵn sàng hiển thị. Nhà xuất bản có trách nhiệm hiển thị cho người dùng tuỳ chọn để xem quảng cáo trước khi hiển thị.

Tóm tắt thuộc tính
serviceName
Tên của dịch vụ đã kích hoạt sự kiện.
slot
Vị trí đã kích hoạt sự kiện.
Tóm tắt phương thức
makeRewardedVisible
Hiển thị quảng cáo có tặng thưởng.
Ví dụ:

JavaScript

// This listener is called when a rewarded ad slot becomes ready to be
// displayed.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("rewardedSlotReady", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.log("Rewarded ad slot", slot.getSlotElementId(), "is ready to be displayed.");

 // Replace with custom logic.
 const userHasConsented = true;
 if (userHasConsented) {
  event.makeRewardedVisible();
 }

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

JavaScript (cũ)

// This listener is called when a rewarded ad slot becomes ready to be
// displayed.
var targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("rewardedSlotReady", function (event) {
 var slot = event.slot;
 console.log("Rewarded ad slot", slot.getSlotElementId(), "is ready to be displayed.");

 // Replace with custom logic.
 var userHasConsented = true;
 if (userHasConsented) {
  event.makeRewardedVisible();
 }

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

TypeScript

// This listener is called when a rewarded ad slot becomes ready to be
// displayed.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("rewardedSlotReady", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.log("Rewarded ad slot", slot.getSlotElementId(), "is ready to be displayed.");

 // Replace with custom logic.
 const userHasConsented = true;
 if (userHasConsented) {
  event.makeRewardedVisible();
 }

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});
Xem thêm


makeRewardedVisible

 • makeRewardedVisible(): void
 • Hiển thị quảng cáo có tặng thưởng. Phương thức này không được gọi cho đến khi người dùng đồng ý xem quảng cáo.


googletag.events.SlotOnloadEvent

Kéo dài Event

Sự kiện này được kích hoạt khi iframe của mẫu quảng cáo kích hoạt sự kiện tải. Khi hiển thị quảng cáo đa phương tiện ở chế độ hiển thị đồng bộ, không sử dụng iframe nên sẽ không có SlotOnloadEvent nào được kích hoạt.

Tóm tắt thuộc tính
serviceName
Tên của dịch vụ đã kích hoạt sự kiện.
slot
Vị trí đã kích hoạt sự kiện.
Ví dụ:

JavaScript

// This listener is called when a creative iframe load event fires.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("slotOnload", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.log("Creative iframe for slot", slot.getSlotElementId(), "has loaded.");

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

JavaScript (cũ)

// This listener is called when a creative iframe load event fires.
var targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("slotOnload", function (event) {
 var slot = event.slot;
 console.log("Creative iframe for slot", slot.getSlotElementId(), "has loaded.");

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

TypeScript

// This listener is called when a creative iframe load event fires.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("slotOnload", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.log("Creative iframe for slot", slot.getSlotElementId(), "has loaded.");

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});
Xem thêm


googletag.events.SlotRenderEndedEvent

Kéo dài Event

Sự kiện này được kích hoạt khi mã mẫu quảng cáo được chèn vào một vị trí. Sự kiện này sẽ xảy ra trước khi tìm nạp tài nguyên của mẫu quảng cáo, vì vậy, mẫu quảng cáo có thể chưa hiển thị. Nếu bạn cần biết thời điểm tất cả tài nguyên mẫu quảng cáo cho một vùng đã tải xong, hãy cân nhắc sử dụng events.SlotOnloadEvent.

Tóm tắt thuộc tính
advertiserId
Mã nhận dạng nhà quảng cáo của quảng cáo được hiển thị.
campaignId
Mã chiến dịch của quảng cáo được hiển thị.
companyIds
Mã của các công ty đặt giá thầu cho quảng cáo chèn lấp được hiển thị.
creativeId
Mã mẫu quảng cáo của quảng cáo đặt trước được hiển thị.
creativeTemplateId
Mã mẫu mẫu quảng cáo của quảng cáo đặt trước được hiển thị.
isBackfill
Liệu quảng cáo có phải là quảng cáo chèn lấp hay không.
isEmpty
Liệu một quảng cáo có được trả về cho vị trí đó hay không.
labelIds
Mã nhãn của quảng cáo được hiển thị.
lineItemId
Mã mục hàng của quảng cáo đặt trước được hiển thị.
serviceName
Tên của dịch vụ đã kích hoạt sự kiện.
size
Cho biết kích thước pixel của mẫu quảng cáo được kết xuất.
slot
Vị trí đã kích hoạt sự kiện.
slotContentChanged
Liệu nội dung vùng quảng cáo có thay đổi với quảng cáo được hiển thị hay không.
sourceAgnosticCreativeId
Mã mẫu quảng cáo của quảng cáo đặt trước hoặc quảng cáo chèn lấp được hiển thị.
sourceAgnosticLineItemId
Mã mục hàng của quảng cáo đặt trước hoặc quảng cáo chèn lấp được hiển thị.
yieldGroupIds
Mã của các nhóm lợi nhuận cho quảng cáo chèn lấp được hiển thị.
Ví dụ:

JavaScript

// This listener is called when a slot has finished rendering.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("slotRenderEnded", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.group("Slot", slot.getSlotElementId(), "finished rendering.");

 // Log details of the rendered ad.
 console.log("Advertiser ID:", event.advertiserId);
 console.log("Campaign ID:", event.campaignId);
 console.log("Company IDs:", event.companyIds);
 console.log("Creative ID:", event.creativeId);
 console.log("Creative Template ID:", event.creativeTemplateId);
 console.log("Is backfill?:", event.isBackfill);
 console.log("Is empty?:", event.isEmpty);
 console.log("Label IDs:", event.labelIds);
 console.log("Line Item ID:", event.lineItemId);
 console.log("Size:", event.size);
 console.log("Slot content changed?", event.slotContentChanged);
 console.log("Source Agnostic Creative ID:", event.sourceAgnosticCreativeId);
 console.log("Source Agnostic Line Item ID:", event.sourceAgnosticLineItemId);
 console.log("Yield Group IDs:", event.yieldGroupIds);
 console.groupEnd();

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

JavaScript (cũ)

// This listener is called when a slot has finished rendering.
var targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("slotRenderEnded", function (event) {
 var slot = event.slot;
 console.group("Slot", slot.getSlotElementId(), "finished rendering.");

 // Log details of the rendered ad.
 console.log("Advertiser ID:", event.advertiserId);
 console.log("Campaign ID:", event.campaignId);
 console.log("Company IDs:", event.companyIds);
 console.log("Creative ID:", event.creativeId);
 console.log("Creative Template ID:", event.creativeTemplateId);
 console.log("Is backfill?:", event.isBackfill);
 console.log("Is empty?:", event.isEmpty);
 console.log("Label IDs:", event.labelIds);
 console.log("Line Item ID:", event.lineItemId);
 console.log("Size:", event.size);
 console.log("Slot content changed?", event.slotContentChanged);
 console.log("Source Agnostic Creative ID:", event.sourceAgnosticCreativeId);
 console.log("Source Agnostic Line Item ID:", event.sourceAgnosticLineItemId);
 console.log("Yield Group IDs:", event.yieldGroupIds);
 console.groupEnd();

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

TypeScript

// This listener is called when a slot has finished rendering.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("slotRenderEnded", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.group("Slot", slot.getSlotElementId(), "finished rendering.");

 // Log details of the rendered ad.
 console.log("Advertiser ID:", event.advertiserId);
 console.log("Campaign ID:", event.campaignId);
 console.log("Company IDs:", event.companyIds);
 console.log("Creative ID:", event.creativeId);
 console.log("Creative Template ID:", event.creativeTemplateId);
 console.log("Is backfill?:", event.isBackfill);
 console.log("Is empty?:", event.isEmpty);
 console.log("Label IDs:", event.labelIds);
 console.log("Line Item ID:", event.lineItemId);
 console.log("Size:", event.size);
 console.log("Slot content changed?", event.slotContentChanged);
 console.log("Source Agnostic Creative ID:", event.sourceAgnosticCreativeId);
 console.log("Source Agnostic Line Item ID:", event.sourceAgnosticLineItemId);
 console.log("Yield Group IDs:", event.yieldGroupIds);
 console.groupEnd();

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});
Xem thêm


advertiserId

 • advertiserId: null | number
 • Mã nhận dạng nhà quảng cáo của quảng cáo được hiển thị. Giá trị là null cho vị trí trống, quảng cáo chèn lấp và mẫu quảng cáo được hiển thị bằng các dịch vụ không phải PubAdsService.


campaignId

 • campaignId: null | number
 • Mã chiến dịch của quảng cáo được hiển thị. Giá trị là null cho vị trí trống, quảng cáo chèn lấp và mẫu quảng cáo được hiển thị bằng các dịch vụ không phải PubAdsService.


companyIds

 • companyIds: null | number[]
 • Mã của các công ty đặt giá thầu cho quảng cáo chèn lấp được hiển thị. Giá trị là null đối với vùng trống, quảng cáo đặt trước và mẫu quảng cáo được hiển thị bằng các dịch vụ không phải PubAdsService.


creativeId

 • creativeId: null | number
 • Mã mẫu quảng cáo của quảng cáo đặt trước được hiển thị. Giá trị là null cho vị trí trống, quảng cáo chèn lấp và mẫu quảng cáo được hiển thị bằng các dịch vụ không phải PubAdsService.


creativeTemplateId

 • creativeTemplateId: null | number
 • Mã mẫu mẫu quảng cáo của quảng cáo đặt trước được hiển thị. Giá trị là null cho vị trí trống, quảng cáo chèn lấp và mẫu quảng cáo được hiển thị bằng các dịch vụ không phải PubAdsService.


isBackfill

 • isBackfill: boolean
 • Liệu quảng cáo có phải là quảng cáo chèn lấp hay không. Giá trị là true nếu quảng cáo là quảng cáo chèn lấp, nếu không thì là false.


isEmpty

 • isEmpty: boolean
 • Liệu một quảng cáo có được trả về cho vị trí đó hay không. Giá trị là true nếu không có quảng cáo nào được trả về, nếu không thì false.


labelIds

 • labelIds: null | number[]
 • Mã nhãn của quảng cáo được hiển thị. Giá trị là null cho vị trí trống, quảng cáo chèn lấp và mẫu quảng cáo được hiển thị bằng các dịch vụ không phải PubAdsService.


lineItemId

 • lineItemId: null | number
 • Mã mục hàng của quảng cáo đặt trước được hiển thị. Giá trị là null cho vị trí trống, quảng cáo chèn lấp và mẫu quảng cáo được hiển thị bằng các dịch vụ không phải PubAdsService.


size

 • size: null | string | number[]
 • Cho biết kích thước pixel của mẫu quảng cáo được kết xuất. Ví dụ: [728, 90] Giá trị là null cho vùng quảng cáo trống.


slotContentChanged

 • slotContentChanged: boolean
 • Liệu nội dung vùng quảng cáo có thay đổi với quảng cáo được hiển thị hay không. Giá trị sẽ là true nếu nội dung đã thay đổi, nếu không thì là false.


sourceAgnosticCreativeId

 • sourceAgnosticCreativeId: null | number
 • Mã mẫu quảng cáo của quảng cáo đặt trước hoặc quảng cáo chèn lấp được hiển thị. Giá trị là null nếu quảng cáo không phải là quảng cáo đặt trước hay chèn lấp mục hàng, hoặc mẫu quảng cáo do các dịch vụ không phải PubAdsService hiển thị.


sourceAgnosticLineItemId

 • sourceAgnosticLineItemId: null | number
 • Mã mục hàng của quảng cáo đặt trước hoặc quảng cáo chèn lấp được hiển thị. Giá trị là null nếu quảng cáo không phải là quảng cáo đặt trước hay chèn lấp mục hàng, hoặc mẫu quảng cáo do các dịch vụ không phải PubAdsService hiển thị.


yieldGroupIds

 • yieldGroupIds: null | number[]
 • Mã của các nhóm lợi nhuận cho quảng cáo chèn lấp được hiển thị. Giá trị là null đối với vùng trống, quảng cáo đặt trước và mẫu quảng cáo được hiển thị bằng các dịch vụ không phải PubAdsService.


googletag.events.SlotRequestedEvent

Kéo dài Event

Sự kiện này được kích hoạt khi một quảng cáo được yêu cầu cho một vùng cụ thể.

Tóm tắt thuộc tính
serviceName
Tên của dịch vụ đã kích hoạt sự kiện.
slot
Vị trí đã kích hoạt sự kiện.
Ví dụ:

JavaScript

// This listener is called when the specified service issues an ad
// request for a slot. Each slot will fire this event, even though they
// may be batched together in a single request if single request
// architecture (SRA) is enabled.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("slotRequested", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.log("Slot", slot.getSlotElementId(), "has been requested.");

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

JavaScript (cũ)

// This listener is called when the specified service issues an ad
// request for a slot. Each slot will fire this event, even though they
// may be batched together in a single request if single request
// architecture (SRA) is enabled.
var targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("slotRequested", function (event) {
 var slot = event.slot;
 console.log("Slot", slot.getSlotElementId(), "has been requested.");

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

TypeScript

// This listener is called when the specified service issues an ad
// request for a slot. Each slot will fire this event, even though they
// may be batched together in a single request if single request
// architecture (SRA) is enabled.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("slotRequested", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.log("Slot", slot.getSlotElementId(), "has been requested.");

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});
Xem thêm


googletag.events.SlotResponseReceived

Kéo dài Event

Sự kiện này được kích hoạt khi hệ thống đã nhận được phản hồi quảng cáo cho một vị trí cụ thể.

Tóm tắt thuộc tính
serviceName
Tên của dịch vụ đã kích hoạt sự kiện.
slot
Vị trí đã kích hoạt sự kiện.
Ví dụ:

JavaScript

// This listener is called when an ad response has been received
// for a slot.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("slotResponseReceived", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.log("Ad response for slot", slot.getSlotElementId(), "received.");

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

JavaScript (cũ)

// This listener is called when an ad response has been received
// for a slot.
var targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("slotResponseReceived", function (event) {
 var slot = event.slot;
 console.log("Ad response for slot", slot.getSlotElementId(), "received.");

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

TypeScript

// This listener is called when an ad response has been received
// for a slot.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("slotResponseReceived", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.log("Ad response for slot", slot.getSlotElementId(), "received.");

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});
Xem thêm


googletag.events.SlotVisibilityChangedEvent

Kéo dài Event

Sự kiện này được kích hoạt bất cứ khi nào tỷ lệ phần trăm trên màn hình của diện tích vùng quảng cáo thay đổi. Sự kiện được điều tiết và sẽ không kích hoạt thường xuyên hơn 200 mili giây một lần.

Tóm tắt thuộc tính
inViewPercentage
Tỷ lệ phần trăm diện tích quảng cáo có thể nhìn thấy.
serviceName
Tên của dịch vụ đã kích hoạt sự kiện.
slot
Vị trí đã kích hoạt sự kiện.
Ví dụ:

JavaScript

// This listener is called whenever the on-screen percentage of an
// ad slot's area changes.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("slotVisibilityChanged", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.group("Visibility of slot", slot.getSlotElementId(), "changed.");

 // Log details of the event.
 console.log("Visible area:", `${event.inViewPercentage}%`);
 console.groupEnd();

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

JavaScript (cũ)

// This listener is called whenever the on-screen percentage of an
// ad slot's area changes.
var targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("slotVisibilityChanged", function (event) {
 var slot = event.slot;
 console.group("Visibility of slot", slot.getSlotElementId(), "changed.");

 // Log details of the event.
 console.log("Visible area:", "".concat(event.inViewPercentage, "%"));
 console.groupEnd();

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});

TypeScript

// This listener is called whenever the on-screen percentage of an
// ad slot's area changes.
const targetSlot = googletag.defineSlot("/1234567/example", [160, 600]);
googletag.pubads().addEventListener("slotVisibilityChanged", (event) => {
 const slot = event.slot;
 console.group("Visibility of slot", slot.getSlotElementId(), "changed.");

 // Log details of the event.
 console.log("Visible area:", `${event.inViewPercentage}%`);
 console.groupEnd();

 if (slot === targetSlot) {
  // Slot specific logic.
 }
});
Xem thêm


inViewPercentage

 • inViewPercentage: number
 • Tỷ lệ phần trăm diện tích quảng cáo có thể nhìn thấy. Giá trị là một số từ 0 đến 100.


googletag.secureSignals.BidderSignalProvider

Trả về tín hiệu an toàn cho một bên đặt giá thầu cụ thể.

Nhà cung cấp tín hiệu an toàn cho bên đặt giá thầu bao gồm 2 phần:

 1. Hàm thu thập, trả về Promise phân giải thành tín hiệu an toàn.
 2. id xác định bên đặt giá thầu liên kết với tín hiệu.
Để trả về tín hiệu an toàn cho nhà xuất bản, hãy sử dụng secureSignals.PublisherSignalProvider.

Tóm tắt thuộc tính
collectorFunction
.
id
Giá trị nhận dạng duy nhất cho trình thu thập liên kết với tín hiệu an toàn này, như đã đăng ký trong Google Ad Manager.
Ví dụ:

JavaScript

// id is provided
googletag.secureSignalProviders.push({
 id: "collector123",
 collectorFunction: () => {
  // ...custom signal generation logic...
  return Promise.resolve("signal");
 },
});

JavaScript (cũ)

// id is provided
googletag.secureSignalProviders.push({
 id: "collector123",
 collectorFunction: function () {
  // ...custom signal generation logic...
  return Promise.resolve("signal");
 },
});

TypeScript

// id is provided
googletag.secureSignalProviders!.push({
 id: "collector123",
 collectorFunction: () => {
  // ...custom signal generation logic...
  return Promise.resolve("signal");
 },
});
Xem thêm


collectorFunction

 • collectorFunction: () => Promise<string>


id

 • id: string
 • Giá trị nhận dạng duy nhất cho trình thu thập liên kết với tín hiệu an toàn này, như đã đăng ký trong Google Ad Manager.


googletag.secureSignals.PublisherSignalProvider

Trả về tín hiệu an toàn của một nhà xuất bản cụ thể.

Nhà cung cấp tín hiệu của nhà xuất bản bao gồm 2 phần:

 1. Hàm thu thập, trả về Promise phân giải thành tín hiệu an toàn.
 2. networkCode xác định nhà xuất bản được liên kết với tín hiệu.
Để trả về tín hiệu an toàn cho bên đặt giá thầu, hãy sử dụng secureSignals.BidderSignalProvider.

Tóm tắt thuộc tính
collectorFunction
.
networkCode
Mã mạng (như trong đường dẫn đơn vị quảng cáo) của nhà xuất bản liên kết với tín hiệu an toàn này.
Ví dụ:

JavaScript

// networkCode is provided
googletag.secureSignalProviders.push({
 networkCode: "123456",
 collectorFunction: () => {
  // ...custom signal generation logic...
  return Promise.resolve("signal");
 },
});

JavaScript (cũ)

// networkCode is provided
googletag.secureSignalProviders.push({
 networkCode: "123456",
 collectorFunction: function () {
  // ...custom signal generation logic...
  return Promise.resolve("signal");
 },
});

TypeScript

// networkCode is provided
googletag.secureSignalProviders!.push({
 networkCode: "123456",
 collectorFunction: () => {
  // ...custom signal generation logic...
  return Promise.resolve("signal");
 },
});
Xem thêm


collectorFunction

 • collectorFunction: () => Promise<string>


networkCode

 • networkCode: string
 • Mã mạng (như trong đường dẫn đơn vị quảng cáo) của nhà xuất bản liên kết với tín hiệu an toàn này.


googletag.secureSignals.SecureSignalProvidersArray

Giao diện để quản lý các tín hiệu an toàn.

Tóm tắt phương thức
clearAllCache
Xoá tất cả tín hiệu cho tất cả trình thu thập khỏi bộ nhớ đệm, do đó, có thể làm giảm khả năng tín hiệu được đưa vào yêu cầu quảng cáo cho lượt xem trang này cũng như các lượt xem trang có thể xảy ra sau này.
push
Thêm một secureSignals.SecureSignalProvider mới vào mảng nhà cung cấp tín hiệu và bắt đầu quá trình tạo tín hiệu.


clearAllCache

 • clearAllCache(): void
 • Xoá tất cả tín hiệu cho tất cả trình thu thập khỏi bộ nhớ đệm, do đó, có thể làm giảm khả năng tín hiệu được đưa vào yêu cầu quảng cáo cho lượt xem trang này cũng như các lượt xem trang có thể xảy ra sau này. Chỉ nên sử dụng cho các thay đổi có ý nghĩa về trạng thái như các sự kiện cho biết có người dùng mới (ví dụ: đăng nhập, đăng xuất, đăng ký).


push